5 Ιανουαρίου 2018

Αναδρομικές μειώσεις 28% έως 30% σε φοροπρόστιμα

Μείωση των προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής φόρων για τα έτη από το 2006 μέχρι και το 2013 κατά ποσοστά της τάξεως του 28-30% προκύπτει από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 49 του ν. 4509/2017 που προβλέπουν το επανυπολογισμό των επιβαρύνσεων αυτών με βάση επιεικέστερες ρυθμίσεις του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών, οι οποίες τέθηκαν σε ισχύ από την 1η/1/2014 και μετά.
Οι νέες ποινές
Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις θα επιβάλλεται πρόστιμο που ισούται με το άθροισμα του προστίμου των άρθρων 58 ή 58Α παρ. 2 ή 59 του ΚΦΔ, κατά περίπτωση και των τόκων εκπρόθεσμης καταβολής του άρθρου 53 του ΚΦΔ. Οι τόκοι θα υπολογίζονται από την 1η/1/2014 και μέχρι την έκδοση του εκτελεστού τίτλου. Ειδικότερα στις παραπάνω περιπτώσεις θα επιβάλλονται οι ακόλουθες χρηματικές κυρώσεις:
Στο φόρο εισοδήματος πλην ΦΠΑ και παρακρατούμενων φόρων:
- Σε περίπτωση μη υποβολής χρεωστικής δήλωσης, πρόστιμο ίσο με το 50% του φόρου που αναλογεί στην μη υποβληθείσα δήλωση.
Σε περίπτωση υποβολής ανακριβούς δήλωσης πρόστιμο ίσο με:
- 10% του ποσού της επιπλέον διαφοράς φόρου εάν το εν λόγω ποσό ανέρχεται σε ποσοστό 5% έως 20% του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση.
- 25% του ποσού της επιπλέον διαφοράς φόρου αν το εν λόγω ποσοστό ανέρχεται σε ποσοστό μεταξύ 20% και 50% του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση.
- 50% του ποσού της επιπλέον διαφοράς φόρου αν το εν λόγω ποσοστό ανέρχεται σε ποσοστό 50% του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση.
Στον ΦΠΑ και τους λοιπούς παρακρατούμενους φόρους:
- Σε περίπτωση μη υποβολής χρεωστικής δήλωσης, πρόστιμο ίσο με το 50% του φόρου που αναλογεί στην μη υποβληθείσα δήλωση.
- Σε περίπτωση υποβολής ανακριβούς δήλωσης πρόστιμο ίσο με το 50% του φόρου της επιπλέον διαφοράς φόρου.
Πέραν των προστίμων σε όλες τις περιπτώσεις μη υποβολής δηλώσεων ή υποβολής ανακριβών δηλώσεων θα επιβάλλονται επιπλέον επί της διαφοράς φόρου που καταλογίζεται, τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής 0,73% για κάθε μήνα που παρήλθε από την 1η/1/2014 μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της πράξης διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου.
Πηγή: enikonomia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: