2 Αυγούστου 2017

Ενημερωτικό Δελτίο των αιρετών του ΠΥΣΔΕ Πιερίας, Ντελή Μιχάλη και Δημήτρη Γάτα

"Η επιλογή διευθυντών στη ΔΙΔΕ Πιερίας, η στάση μας

στο Συμβούλιο Επιλογής και η διαφορά μας με τη ΔΑΚΕ"


Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Σας ενημερώνουμε σχετικά  με τις διαδικασίες, τις αποφάσεις και τα αποτελέσματα που υπήρξαν μετά  τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Επιλογής  Διευθυντών (Διευρυμένο ΠΥΣΔΕ Πιερίας)  που ξεκίνησαν  στις 16/06/17 με την εκδίκαση των ενστάσεων για τη  σταθερή μοριοδότηση και ολοκληρώθηκαν στις 27/07/17 με την πρόταση τοποθέτησης διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ.

Στην πρόταση του συμβουλίου στις 27/07/17 για την τοποθέτηση των 40 διευθυντών των σχολικών μονάδων και του διευθυντή του Ε.Κ. συμπεριλήφθηκαν οι 38 από τους 42 πρώτους του αρχικού πίνακα με τα σταθερά μόρια. Από τους υπόλοιπους 4 η μία υποψήφια διεκδικούσε μόνο τη θέση του διευθυντή του ΕΕΕΕΚ η οποία καλύφθηκε από υποψήφιο με περισσότερα σταθερά μόρια, ο δεύτερος διεκδικούσε θέση διευθυντή στα σχολεία τεχνικής παιδείας (όλες οι θέσεις καλύφθηκαν από υποψήφιους με περισσότερα σταθερά μόρια), ένας υποψήφιος δεν κατέθεσε δήλωση προτίμησης σχολείων και η τέταρτη υποψήφια δεν έγινε διευθύντρια λόγω  της επιλογής της να μην συμπεριλάβει στη δήλωση προτίμησης σχολείων κανένα σχολείο της περιφέρειας.

Οι υπόλοιποι 3 διευθυντές στον πίνακα των σταθερών μορίων είχαν σειρά 55,59 και 60 και  μετά τη συνέντευξη βρέθηκαν στις θέσεις 46, 53 και 54 αντίστοιχα (τα σχία αυτά θα μπορούσαν να καλυφθούν από άλλους υποψήφιους που βρέθηκαν στις θέσεις 43 ως και 52 αν τα είχαν συμπεριλάβει στη δήλωση προτίμησης σχολείων).

Ο αρχικός πίνακας σταθερών μορίων σε σχέση με τον τελικό πίνακα μετά τη μοριοδότηση έχουν πολύ μικρές διαφοροποιήσεις με πιο ενδεικτικές  τις περιπτώσεις όπου ο 3ος και η 10η του αρχικού πίνακα βρέθηκαν αντίστοιχα στην 11η και στην 32η θέση του τελικού  (και στις δύο περιπτώσεις η γνωμοδότηση του συλλόγου ήταν συντριπτικά εναντίον τους).

Όπως  αποδεικνύεται από τα παραπάνω στοιχεία ο καθοριστικός παράγοντας για την επιλογή των 41 διευθυντών ήταν τα σταθερά τους μόρια δηλαδή τα επιστημονικά και υπηρεσιακά τους προσόντα και όχι η συνέντευξη. Φαίνεται ότι σημαντικό ρόλο  διαδραμάτισε κυρίως, όπου υπήρξε, η  αρνητική γνωμοδότηση του συλλόγου  (σε ό,τι μας αφορά δηλώνουμε πως σεβαστήκαμε απολύτως τη διαδικασία αυτή και το εκφράσαμε κατά τη μοριοδότηση των υποψηφίων όπως οφείλαμε εκ του νόμου άλλωστε).

Παρατηρήθηκε ότι αρκετοί πρώην διευθυντές (ικανοί διευθυντές κατά τεκμήριο) δεν έγιναν εκ νέου διευθυντές λόγω κυρίως της χαμηλής σταθερής μοριοδότησής τους . Αυτό βεβαίως είναι αποτέλεσμα του νόμου για την επιλογή των διευθυντών και όχι της μοριοδότησης που έλαβαν από τα μέλη του συμβουλίου μετά τη συνέντευξή τους.
 
Η διαδικασία των Συνεντεύξεων των υποψηφίων Διευθυντών Σχολείων στην Πιερία  ολοκληρώθηκε σε  έξι συνεδριάσεις που πραγματοποιήθηκαν  στο χρονικό διάστημα από τις 22/06/17 ως και τις 29/06/17 κατά αλφαβητική σειρά.

Διαδικασία της συνέντευξης
Η διαδικασία της συνέντευξης περιλάμβανε δύο  φάσεις:
α) εισήγηση μέλους του Συμβουλίου.
β) ερωτήσεις συμβουλίου.

Πριν από την είσοδο του υποψηφίου στην αίθουσα συνεδριάσεων, ο πρόεδρος έθετε υπόψη του συμβουλίου τη γνώμη των συνυπηρετούντων μόνιμων εκπαιδευτικών για τον υποψήφιο, και στη συνέχεια το μέλος του συμβουλίου που είχε αναλάβει τη μελέτη του φακέλου του υποψηφίου, παρουσίαζε την εισήγησή του για τον υποψήφιο.

Στη συνέχεια ο υποψήφιος προσερχόταν στην αίθουσα και τα μέλη του συμβουλίου υπέβαλλαν ερωτήσεις με σκοπό να μορφώσουν γνώμη για την προσωπικότητα, την ικανότητα και την καταλληλότητα του υποψηφίου για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης για την οποία κρίνεται.

Ηχογράφηση της συνέντευξης
Στην αίθουσα συνεδριάσεων λειτούργησε,  με ευθύνη του προέδρου του συμβουλίου επιλογής, σύστημα ηχογράφησης.

Μοριοδότηση της συνέντευξης
Για τη μοριοδότηση της συνέντευξης τα μέλη του συμβουλίου συνεκτιμήσαμε τα στοιχεία του υπηρεσιακού φακέλου των υποψηφίων, τα στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητάς τους καθώς και τη γνώμη των συνυπηρετούντων μόνιμων εκπαιδευτικών.

Η βαθμολογία κάθε μέλους του συμβουλίου αποτυπώθηκε  σε ξεχωριστό έντυπο αξιολόγησης για κάθε υποψήφιο, στο οποίο καταγράφηκαν οι μονάδες βαθμολόγησής του με τη σχετική αιτιολόγηση χωρίς να λαμβάνουν τα υπόλοιπα μέλη του συμβουλίου γνώση για τη βαθμολογία.

Τα έντυπα αξιολόγησης συγκεντρώνονταν  από τον πρόεδρο του συμβουλίου κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και φυλάσσονταν σε ανώνυμο φάκελο, ο οποίος μονογράφονταν από τον πρόεδρο και τα μέλη του συμβουλίου.

Τήρηση των πρακτικών της συνέντευξης
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης η γραμματέας του συμβουλίου είχε την ευθύνη της τήρησης των πρακτικών της διαδικασίας, τα οποία περιλάμβαναν: την προσέλευση των υποψηφίων με τη σειρά και την ώρα που έχουν κληθεί, τα έντυπα με την αιτιολογημένη βαθμολογία των μελών στα οποία καταγράφονταν  συνοπτικά οι γνώμες που σχημάτισαν τα μέλη του συμβουλίου για έκαστο των υποψηφίων και τέλος, τη λήξη των εργασιών.

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης 19  Ιουλίου, ανοίχτηκαν οι φάκελοι των υποψήφιων Διευθυντών και καταγράφηκε ανώνυμα η επιμέρους βαθμολογία κάθε μέλους του συμβουλίου, στη συνέχεια έγιναν από τη γραμματέα του Συμβουλίου τα αθροίσματα και εξήχθησαν οι μέσοι όροι. Τελικές αξιολογικές μονάδες κάθε υποψηφίου για τη διαδικασία της συνέντευξης είναι ο μέσος όρος των μονάδων της βαθμολογίας των παρόντων μελών του συμβουλίου. Ο μέσος όρος στρογγυλοποιήθηκε  στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

Στη συνέχεια αναρτήθηκε ο ενιαίος αξιολογικός πίνακας της τελικής βαθμολογίας των υποψηφίων στον ιστότοπο  της  Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Πιερίας.

Στη συνεδρίαση στις 24/07/17 έγινε η εκδίκαση των ενστάσεων των υποψήφιων διευθυντών και αναρτήθηκε ο τελικός ενιαίος αξιολογικός πίνακας  της τελικής βαθμολογίας των υποψηφίων στον ιστότοπο  της  Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Πιερίας.

Στις 25/7/2017 πραγματοποιήθηκε  η υποβολή δήλωσης προτίμησης σχολικών μονάδων και Ε.Κ. με ενιαία σειρά.

Στις 27/7/2017  έγινε η πρόταση τοποθέτησης διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. από το συμβούλιο επιλογής.

Στις 28/7/2017 ανακοινώθηκε η απόφαση τοποθέτησης διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. από τον  Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Στις 1/8/2017 πραγματοποιήθηκε η ανάληψη υπηρεσίας των διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. στη  Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και έγινε η διαδικασία παραλαβής στις σχολικές μονάδες.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Με τη συμμετοχή μας στο συμβούλιο επιλογής διευθυντών τιμήσαμε το ρόλο μας , λειτουργήσαμε ορθολογικά, προστατέψαμε τη διαδικασία, φερθήκαμε φιλικά ενθαρρύνοντας όλους τους υποψήφιους πριν και κατά τη συνέντευξη, δεν παραποιήσαμε την πραγματικότητα δεν πριμοδοτήσαμε τους φίλους μας, δεν λειτουργήσαμε πελατειακά, αδιαφορήσαμε για την πολιτική ένταξη των υποψήφιων διευθυντών.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Πιστεύουμε ότι ο προηγούμενος τρόπος επιλογής διευθυντών με την εκλογή τους άμεσα από τη βάση ήταν ένας δημοκρατικότερος τρόπος επιλογής διευθυντών που με τις κατάλληλες βελτιώσεις θα μπορούσε να λύσει με πάγιο τρόπο το ζήτημα της ανάδειξης των στελεχών της εκπαίδευσης.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Απαντούμε στη ΔΑΚΕ, «ότι στο σπίτι του κρεμασμένου δε μιλάνε για σκοινί», ότι οι αλγόριθμοι, το στήσιμο των διαδικασιών, οι ποσοστώσεις, η επιλογή των κομματικών φίλων, οι εξωθεσμικές παρεμβάσεις, ο έλεγχος των σχολείων μέσω της επιλογής των διευθυντών, οι «λευκές αξιολογήσεις» και άλλα πολλά την βαραίνουν, τα υπηρέτησε ποικιλότροπα, είναι το παρελθόν της.

Ελπίζουμε πως η βάση  των εκπαιδευτικών δεν θα επιτρέψει   στη ΔΑΚΕ  να τα  ξαναχρησιμοποιήσει (με επιστημονικό τρόπο όπως ξέρει αυτή) κρατώντας την έξω από τους θεσμούς.

Υ.Γ.  Κατανοούμε την πικρία του συνάδελφου Βρακόπουλου. Εμείς καταγγείλαμε τις δημόσιες εκφράσεις του που ήταν προσβλητικές και όχι τη θητεία του ως διευθυντή η οποία ομολογουμένως ήταν καλή.  Πικρία είναι λογικό να έχουν και άλλοι συνάδελφοι που ήταν ικανοί  διευθυντές αλλά λόγω του νόμου και όχι της συνέντευξης τελικά δεν επιλέγηκαν όπως σημειώνουμε και παραπάνω.

Δεν υπάρχουν σχόλια: