13 Νοεμβρίου 2017

Τι προβλέπει το σχέδιο για τη ρύθμιση οφειλών ως 50.000 ευρώ

Θέμα ημερών είναι πλέον η δημοσίευση στο ΦΕΚ της απόφασης για τη ρύθμιση των χρεών ύψους έως και 50.000 ευρώ που βαραίνουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες. Όπως αναμενόταν, το τελικό κείμενο που έχει ήδη σταλεί στους θεσμούς για τελική έγκριση προκειμένου στη συνέχεια να πάρει τον δρόμο της δημοσίευσης, προβλέπει «κόφτη» στον αριθμό των δόσεων.Έτσι, όσοι χρωστούν έως 3.000 ευρώ θα μπορούν να εξοφλήσουν το πολύ σε 36 δόσεις ενώ όσο περισσότερα είναι τα κέρδη μια επιχείρησης τόσο μικρότερος θα είναι ο αριθμός των δόσεων. Το τελικό σχέδιο θα προβλέπει κούρεμα σε πρόστιμα και προσαυξήσεις έως και 95%, ενώ η ένταξη θα γίνει με απλή ηλεκτρονική αίτηση. Ωστόσο, το τελικό κείμενο της απόφασης αναμένεται να δίνει στο δημόσιο αλλά και στις τράπεζες το δικαίωμα άρνησης ρύθμισης σε περίπτωση που κριθεί ότι ο οφειλέτης δεν είναι «βιώσιμος».
Ειδικότερα:
· Στην αυτοματοποιημένη ρύθμιση θα μπορούν να ενταχθούν επιχειρήσεις οι οποίες έχουν σύνολο οφειλών έως και 50.000 ευρώ.
· Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τον οφειλέτη, μέσω της ιστοσελίδας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) www.keyd.gov.gr
· Για να κριθεί ένας οφειλέτης βιώσιμος και να μπορεί να ενταχθεί στη ρύθμιση, θα πρέπει να πληροί αθροιστικά τα παρακάτω κριτήρια:
1. Να έχει θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων κατά την τελευταία χρήση ή σε δύο από τις τρεις τελευταίες χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής
2. Ο λόγος των οφειλών προς το το καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων να είναι ίσος ή μικρότερος από 8. Πριν γίνει η σχετική διαίρευση, από τις οφειλές θα αφαιρούνται τα ποσά που διαγράφονται όπως είναι το 95% των προστίμων και το 85% των προσαυξήσεων
· Οι πιστωτές του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα διατηρούν σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα να προβούν σε εξατομικευμένη αξιολόγηση βιωσιμότητας, σύμφωνα με τις εσωτερικές διαδικασίες οργάνωσής τους, προκειμένου να εκτιμήσουν την ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη
· Αν πιστωτής, ο οποίος κατέχει την πλειοψηφία επί του συνόλου των απαιτήσεων, εκτιμήσει τον οφειλέτη ως μη βιώσιμο, δεν προτείνεται καμία ρύθμιση των οφειλών στο πλαίσιο της απλοποιημένης διαδικασίας.\
· Από το συνολικό χρέος αφαιρούνται τα ακόλουθα ποσά:
1. το σύνολο των τόκων υπερημερίας των πιστωτών του ιδιωτικού τομέα.
2. ποσοστό 95% των απαιτήσεων του Δημοσίου από πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τη φορολογική διοίκηση
3. ποσοστό 85% των απαιτήσεων του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.
· Προβλέπεται ελάχιστο ποσό δόσης στο επίπεδο των 50 ευρώ ενώ οι δόσεις δεν επιτρέπεται να ξεπερνούν τις 120 για δημόσιο ακι τράπεζες ή τις 24 για λοιπούς ιδιώτες πιστωτές. Ειδικά για τους μισθωτούς, τα χρέη πρέπει να αποπληρωθούν σε έως και 6 δόσεις.
· Το ρυθμισμένο χρέος θα τοκίζεται με επιτόκιο 5% συν το Euribor τριμήνου αλλά και την εισφορά του νόμου 128/1975. Για τις τράπεζες το επιτόκιο θα είναι κυμαινόμενο και για το δημόσιο θα είναι σταθερό.
· Για χρέη έως 3000 ευρώ οι δόσεις δεν μπορεί να είναι περισσότερες από 36
· Η κάθε δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το 2,75% του θετικού καθαρού αποτελέσματος προ φόρων τόκων και αποσβέσεων. Έτσι, όσο περισσότερα είναι τα κέρδη, τόσο λιγότερες θα είναι οι δόσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια: