15 Φεβρουαρίου 2018

Εθεσε θέμα «Διαύγειας» για την «Ολυμπιάδα»

Ερώτηση του ανεξάρτητου δημοτικού συμβούλου Γιώργου Κυριακίδη στο δημοτικό συμβούλιο Κατερίνης

Κύριε Δήμαρχε και Πρόεδρε της Δημοτικής Επιχείρησης «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΟΡΙΝΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ», σύμφωνα με τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α' 112) η υποχρέωση ανάρτησης στο Διαύγεια καταλαμβάνει και τις πράξεις (όπως απαριθμούνται στην παρ. 4 του ίδιου άρθρου) που εκδίδουν τα όργανα των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α Α' και Β' βαθμού.
Γιατί λοιπόν δεν γινότανε ανάρτηση των αποφάσεων, στην Δημοτική Επιχείρηση «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΟΡΙΝΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ» έως και τον Μάϊο του 2017. Γιατί δεν γινότανε ανάρτηση των προϋπολογισμών, απολογισμών, ισολογισμών, πράξεων ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης, αποφάσεων έγκρισης δαπάνης και οριστικοποίησης των πληρωμών με το ακριβές ποσό πληρωμής για κάθε επιμέρους δαπάνη κλπ όπως επιβάλει ο σχετικός Νόμος. Πώς γινότανε οι πληρωμές από την εταιρεία χρηματικών ενταλμάτων που δεν είχανε αναρτηθεί στο Διαύγεια.
Επίσης για ποιο λόγο δεν είχε ενταχθεί η παραπάνω Δημοτική Επιχείρηση στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών (σχετικά με τις αμοιβές υπαλλήλων και αιρετών).
Οι δημότες του Δήμου Κατερίνης και ιδιαίτερα του Κορινού περιμένουν με ενδιαφέρον τις απαντήσεις σας.Δεν υπάρχουν σχόλια: