28 Μαρτίου 2018

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η νομιμοποίηση του ορειβατικού καταφυγίου του Ε.Ο.Σ. Κατερίνης στην Άνω Μηλιά Πιερίας

Τη νομιμοποίηση του ορειβατικού καταφυγίου «Γιάννης Χασιώτης» του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Κατερίνης στην Άνω Μηλιά Πιερίας αποφάσισαν ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος και η Υπουργός Τουρισμού, Έλενα Κουντουρά, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν απόφαση 4666 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1068Β/23-3-2018.

Πρόκειται για μία σημαντική απόφαση, με την οποία ανοίγουν νέες προοπτικές ανάπτυξης στα Πιέρια όρη.
Όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ:
[…] Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τη νομιμοποίηση του υφιστάμενου ορειβατικού καταφυγίου «Γιάννης Χασιώτης» του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Κατερίνης με σκοπό να εξυπηρετεί την πεζοπορία, την ορειβασία, την αναρρίχηση και γενικά τις δραστηριότητες ορεινού τουρισμού. Το ορειβατικό καταφύγιο βρίσκεται σε έκταση εντός των ορίων περιοχής προστασίας του δικτύου «Natura - Πιέρια Όρη GR 1250002», εμβαδού 1.000 τ.μ., σε υψόμετρο 1.020 μέτρων, στη θέση «Άνω Μηλιά» των Πιερίων Ορέων Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας. Αποτυπώνεται και περιγράφεται στο από Απριλίου 2016 τοπογραφικό διάγραμμα, κλίμακας 1:200, του πολιτικού μηχανικού Κων/νου Βασιλειάδη, με συντεταγμένες κορυφών βασιζόμενες στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς ΕΓΣΑ 1987 και στοιχεία περιμέτρου (Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Α), το οποίο αντικατέστησε το από Απριλίου 2008 τοπογραφικό διάγραμμα του ιδίου Πολιτικού Μηχανικού (συνόδευε την αριθμ. 514847/30-7-2010 διαπιστωτική πράξη), το οποίο ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από το Διευθυντή Δασών Πιερίας με ημερομηνία 19-6-2017 και συμπληρώθηκε από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Επιτρεπτών Επεμβάσεων στα Δασικά Εδάφη Πάρκων και Αλσών της Διεύθυνσης Προστασίας Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το οποίο προσαρτάται στην παρούσα.
Η ανωτέρω έκταση έχει παραχωρηθεί με την αριθμ. 55/1961 (19 σχετ.) απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Μηλιάς στον Ορειβατικό Σύλλογο Κατερίνης και αποτελεί τμήμα ευρύτερης έκτασης εμβαδού 4.016,70 τ.μ. η οποία ανήκει κατά κυριότητα και νομή στην κοινότητα Μηλιάς, δυνάμει της αριθμ. 62/1925 του παρά του Υπουργείου Γεωργίας Διοικητικού Δικαστηρίου (ν. 2201/1920) και ανήκει στο Δήμο Πέτρας ως καθολικό διάδοχο της τέως κοινότητας Μηλιάς.
Το ορειβατικό καταφύγιο είναι δυναμικότητας 60 κλινών. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις αυτού συνιστούν κτίσμα είναι κτίριο συνολικής δομημένης επιφάνειας 478,36 τ.μ., ήτοι υπόγειο εμβαδού 35,20 τ.μ., το οποίο αποτελεί τον αποθηκευτικό χώρο του καταφυγίου, ισόγειο εμβαδού 375,36 τ.μ., που περιλαμβάνει την είσοδο του κτιρίου, το σαλόνι με το τζάκι και ένα χώρο τραπεζαρίας, κουζίνα με βοηθητικούς χώρους και WC - μπάνια και Α΄ όροφο εμβαδού 67,76 τ.μ, που περιλαμβάνει δύο θαλάμους για διανυκτέρευση και ένα δωμάτιο για το διαχειριστή του καταφυγίου.
Η πρόσβαση σε αυτό γίνεται α) από την Εθνική οδό Κατερίνης - Ελασσόνας - Μεσ. Μηλιά -Άνω Μηλιά (άσφαλτο), β) από τη δασική οδό Βρύα - Παλιά Βρύα - «Μάρμαρο» - Μοναχό νερό - Άνω Μηλιά (χωματόδρομος) και γ) από τα Ορειβατικά μονοπάτια Καριές - Άνω Μηλιά, Μέση Μηλιά - Άνω Μηλιά, Καταφύγιο Κοζάνης - Άνω Μηλιά.
Η νομιμοποίηση του εν λόγω ορειβατικού καταφυγίου δίνεται με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις:
• Ο δικαιούχος φέρει την ευθύνη για κάθε πιθανή ζημία σε τρίτους και θα αναλάβει την υποχρέωση λήψης όλων των απαραίτητων μέτρων αντιπυρικής προστασίας της περιβάλλουσας βλάστησης και των εγκαταστάσεων βάσει έγγραφων οδηγιών της Δασικής και Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
• Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση στη γύρω έκταση, πλην των καθορισμένων για την επέμβαση θέσεων.
• Δεν επιτρέπεται περαιτέρω απώλεια της δασικής βλάστησης πέραν της μέχρι σήμερα πραγματοποιημένης. Εάν κάτι τέτοιο απαιτηθεί πρέπει να εγκριθεί από τη δασική υπηρεσία.
• Για κάθε επιπλέον πρόσκαιρη ή μόνιμη κατασκευή που πρόκειται να δημιουργηθεί απαιτείται προηγούμενη έγκριση της δασικής υπηρεσίας για τις εκτάσεις που προστατεύονται από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας.
• Απαγορεύεται η μεταβολή ή διεύρυνση της χρήσης της έκτασης πέραν του συγκεκριμένου σκοπού.
• Θα υπάρξει πρόβλεψη λήψης όλων των απαραίτητων μέτρων προστασίας των εργαζομένων ή των τυχόν επισκεπτών του δασικού χώρου. Απαιτείται επ' αυτού όπως τοποθετηθούν καλαίσθητες πινακίδες προειδοποίησης πιθανών κινδύνων που διατρέχουν οι παραπάνω.
• Η παρούσα απόφαση χορηγείται για όσο διάστημα ισχύει η δραστηριότητα. Σε περίπτωση που δεν εκπληρωθεί ή εκλείψει ή οποτεδήποτε ήθελε μεταβληθεί ο σκοπός για τον οποίο δίνεται η έγκριση αυτή και δεν τηρηθούν οι προαναφερόμενοι όροι, η έκταση θα επανέλθει χωρίς άλλες διατυπώσεις ως δασικού χαρακτήρα έκταση στην εποπτεία της δασικής αρχής, για να τη διαχειριστεί κατά τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, και η απόφαση παύει να ισχύει.
• Η παρούσα απόφαση χορηγείται υπέρ του προσώπου που εγκρίθηκε και ισχύει αυστηρά γι’ αυτόν. Τυχόν αλλαγή του δικαιούχου που θα απαιτηθεί, θα πραγματοποιηθεί με τροποποίηση της παρούσας μόνο ως προς το πρόσωπο ή τον φορέα, χωρίς αλλαγή των λοιπών όρων της επέμβασης. Η μίσθωση του ορειβατικού καταφυγίου σε τρίτον από το δικαιούχο δε συνιστά αλλαγή του προ- σώπου στο οποίο απευθύνεται η απόφαση.
• Η νομιμοποίηση αυτή δεν συνεπάγεται μεταβολή του δασικού χαρακτήρα της έκτασης, διαρκεί όσο εκπληρώνεται ο σκοπός για τον οποίο δίνεται.
• Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο παύσει η δραστηριότητα, ο δικαιούχος οφείλει να απομακρύνει τις εγκαταστάσεις που κατασκεύασε εντός της έκτασης και να αποκαταστήσει το χώρο επέμβασης, σύμφωνα με τις υποδείξεις της δασικής υπηρεσίας. Εάν αυτό δεν τηρηθεί, θα εφαρμοστούν οι κυρώσεις του άρθρου 71 του ν. 998/1979, ως ισχύει, τηρουμένων του λοιπού των προϋποθέσεων της παραγράφου 12 άρθρου 45 ν. 998/1979 ως ισχύει και η έκταση επανέρχεται στο καθεστώς που ίσχυε πριν από την αλλαγή της χρήσης της.
• Η απόφαση αυτή δεν απαλλάσσει τον δικαιούχο από την εξασφάλιση τυχόν άλλων προβλεπομένων εγκρίσεων ή αδειών.
• Η παρούσα επέχει θέση οικοδομικής άδειας και έγκρι- σης επέμβασης του άρθρου 45 του ν. 998/1979 ως ισχύει.
• Για την έκδοση της παρούσας, σύμφωνα με το άρθρο 52 παρ. 12 του ν. 4280/2014 (ΦΕΚ Α΄ 159) δεν απαιτούνται, υπαγωγή σε ΠΠΔ και καταβολή ανταλλάγματος χρήσης.
• Η εγκατάσταση στην έκταση θα πραγματοποιηθεί με πρωτόκολλο εγκατάστασης, το οποίο θα συντάξει η Διεύθυνση Δασών Πιερίας, ως αρμόδια δασική υπηρεσία της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και αντίγραφό του πρέπει να αποσταλεί στη Διεύθυνση Προστασίας Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στο Υπουργείο Τουρισμού. Οι θέσεις επέμβασης είναι συγκεκριμένες και αυστηρά προσδιορισμένες στο έδαφος διά του πρωτοκόλλου εγκατάστασης που θα συνταχθεί, δύναται δε να τροποποιηθούν μετά από εισήγηση της αρμόδιας δασικής αρχής, αν προκύψουν σοβαρά ζητήματα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.
• Η παρακολούθηση και εφαρμογή των ανωτέρω, ανατίθεται στη Διεύθυνση Δασών Πιερίας.
• Ο δικαιούχος με την εγκατάστασή του στην έκταση, αποδέχεται πλήρως τους σχετικούς όρους της παρούσας απόφασης, ενώ η μη συμμόρφωσή του στους τεθέντες όρους συνεπάγεται υποχρεωτικά την ανάκλησή της, με τις προκύπτουσες από τη δασική νομοθεσία συνέπειες.
• Το δημόσιο δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν εκνίκηση εκ μέρους τρίτων της έκτασης, επί της οποίας εγκρίθηκε η νομιμοποίηση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: