17 Ιουλίου 2018

ΑΑΔΕ: Όλες οι αλλαγές στη ρύθμιση των 120 δόσεων

Τους όρους και τις προϋποθέσεις για την διευρυμένη ρύθμιση των οφειλών για χρέη στην εφορία έως και 120 δόσεις περιγράφει διευκρινιστική εγκύκλιος του υπουργείου οικονομικών.
Ως γνωστό στην ρύθμιση οφειλών μέχρι και σε 120 δόσεις με διαγραφή προστίμων και προσαυξήσεων έως και 95% προς την μπορούν εφεξής να ενταχθούν ελεύθεροι επαγγελματίες με οφειλές έως 125.000 ευρώ με την αυτοματοποιημένη διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού.
Επίσης στην ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν σε ρύθμιση ακόμη και γι αυτούς που έχουν κάνει ήδη αίτηση ρύθμισης και τα χρέη που «γεννήθηκαν» μέχρι και τις 31/12/2017 ενώ η προηγουμένως ρυθμίζονταν τα χρέη ως το τέλος του 2016.
Στοιχείο του ανασχεδιασμού της ρύθμισης των 120 δόσεων είναι ότι πλέον οφειλές πάνω από τις 125.000 το ανώτατο όριο δόσεων παραμένει στις 120 αλλά ο οφειλέτης θα πρέπει πρώτα να υποβάλει ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης το οποίο για να εγκριθεί από το δημόσιο και να προταθεί ρύθμιση θα πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένα περιουσιακά κριτήρια.
Ειδικότερα, στις περιπτώσεις αυτές ο οφειλέτης πρέπει να προσκομίσει αξιολόγηση βιωσιμότητας και σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών, από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα κατά την έννοια, ο οποίος είναι είτε φυσικό πρόσωπο που είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος τουλάχιστον 5 χρόνια και διαθέτει άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος ή άδεια λογιστή φοροτεχνικού τάξης Α', είτε νομικό πρόσωπο, εφόσον η ως άνω αξιολόγηση και το σχέδιο υπογράφονται από φυσικό πρόσωπο που διαθέτει τα ως άνω προσόντα, το κόστος της οποίας βαρύνει τον οφειλέτη.
Για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας του οφειλέτη προαφαιρούνται από το χρέος το 85% των προσαυξήσεων ή τόκων εκπρόθεσμης καταβολής και το 95% των αυτοτελώς βεβαιωμένων προστίμων που έχουν επιβληθεί από τη Φορολογική Διοίκηση, ώστε το ποσό οφειλής προς το Δημόσιο, βάσει του οποίου κρίνεται η βιωσιμότητα, να είναι πλασματικά μειωμένο, χωρίς ωστόσο το ποσό αυτό να ταυτίζεται με το ποσό αποπληρωμής της οφειλής που προτείνεται στο σχέδιο αναδιάρθρωσης.
Προϋποθέσεις για να γίνει δεκτό το σχέδιο αναδιάρθρωσης είναι:
- Να μη φέρει το Δημόσιο σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτήν στην οποία θα βρισκόταν σε περίπτωση ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, στο πλαίσιο διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης
- Το προτεινόμενο σχήμα αποπληρωμών δύναται να περιλαμβάνει μείωση έως 100% των προσαυξήσεων/τόκων εκπρόθεσμης καταβολής και να μην καταλήγει σε παρούσα αξία μικρότερη του 50% της συνολικά βεβαιωμένης βασικής οφειλής που πρόκειται να υπαχθεί στη ρύθμιση.
Το Δημόσιο προτείνει λύσεις ρύθμισης λαμβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση βιωσιμότητας, ο αριθμός των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις εκατόν είκοσι (120). Μείωση οφειλής δύναται να προταθεί, αφού ληφθούν υπόψη όλοι οι ανωτέρω κανόνες, μόνο εφόσον η συνολική, σε βάθος δεκαετίας, και με όρους παρούσας αξίας, ικανότητα αποπληρωμής υπολείπεται της συνολικής οφειλής. Το συνολικό ποσό προς αποπληρωμή βάσει της ρύθμισης δεν μπορεί να υπολείπεται της ως άνω ικανότητας αποπληρωμής.
Πότε απορρίπτεται η ρύθμιση
Το δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει την αίτηση ρύθμισης ανάλογα με το ποσό οφειλής αν αυτός που έχει κάνει την αίτηση έχει αποδεδειγμένα πολύ μεγάλη περιουσία.
Συγκεκριμένα:
- Το Δημόσιο δεν προτείνει ρυθμίσεις, σε περίπτωση που η προς ρύθμιση συνολική οφειλή προς αυτό υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ και η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη και τυχόν συνοφειλέτη/συνοφειλετών που υπέβαλαν την αίτηση από κοινού με τον οφειλέτη, όπως η αξία υπερβαίνει το εικοσιπενταπλάσιο (25) της ανωτέρω οφειλής δηλαδή είναι 20.000 χ25 = 500.00
- Το Δημόσιο, επίσης, δεν προτείνει ρυθμίσεις εφόσον η προς ρύθμιση συνολική οφειλή προς αυτό υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ και η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, σύμφωνα, υπερβαίνει το 25πλάσιο του ποσού της συνολικής οφειλή (50.000 Χ 25=) 1.250.000 ευρώ ή το 20πλάσιο της προς ρύθμιση οφειλής, μαζί με τα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις. Η απόφαση και σε αυτήν την περίπτωση λαμβάνεται με βάση το ανώτερο ποσό που προκύπτει από τους δύο υπολογισμούς
- Αν η προς ρύθμιση συνολική οφειλή προς αυτό υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ και η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, υπερβαίνει το ανώτατο ποσό που προκύπτει σύμφωνα με την προηγούμενη περίπτωση είναι 20πλάσια ή 15πλάσια της ρυθμιζόμενης οφειλής (μαζί με τα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις). Η απόφαση και σε αυτήν την περίπτωση λαμβάνεται με βάση το ανώτερο ποσό που προκύπτει από τους δύο υπολογισμούς.
Επομένως, το Δημόσιο δεν προτείνει ρυθμίσεις, εφόσον η συνολική αξία της περιουσίας του οφειλέτη και τυχόν συνοφειλέτη / συνοφειλετών που υπέβαλαν την αίτηση από κοινού με τον οφειλέτη, όπως η αξία αυτή προσδιορίζεται στην ενότητα Γ.2. της εγκυκλίου ΠΟΛ.1055/2018, υπερβαίνει τα πιο κάτω ποσά (στήλη 2) ανά ύψος προς ρύθμιση οφειλής προς το Δημόσιο (στήλη 1).

Η πέμπτη αλλαγή είναι ότι πλέον μαζί με την επέκταση των ορίων των οφειλών διευρύνεται και το πάγωμα κατασχέσεων και πλειστηριασμών σε βάρος του οφειλέτη από την στιγμή υποβολής της αίτησης της ρύθμισης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: