17 Ιουλίου 2018

Μεταπτυχικές σπουδές στο ΤΕΙ Κατερίνης: «Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας»


Το Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 1ου κύκλου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας », το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμό 2902 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2796/13-07-2018/Τεύχος Β’) και τις διατάξεις του νόμου 4485/2017 (Α’ 114/04-08-2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». 
Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη «Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας». Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας.
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Οικονομικών, Διοικητικών, Πολυτεχνικών και Θετικών Επιστημών ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) καθώς και Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής το πτυχίο των οποίων έχει αναγνωριστεί από τον ΔΟΑΤΑΠ. Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν καλά την αγγλική γλώσσα.  Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν από 20 Αυγούστου μέχρι 21 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά (διεύθυνση: Γραμματεία Π.Μ.Σ. στην Επιστήμη της Εφοδιαστικής, Κανελλοπούλου 2, 60100 Κατερίνη), τα πλήρη  δικαιολογητικά όπως αναφέρονται στην πλήρη προκήρυξη που είναι ανηρτημένη στην ιστοσελίδα του Προγράμματος http://masterlogistics.teicm.gr.
Περισσότερες πληροφορίες για τη δομή και λειτουργία του Μεταπτυχιακού προγράμματος  είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας (http://logistics.teicm.gr) όπως επίσης και στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος (http://masterlogistics.teicm.gr) ή  και στη γραμματεία του Τμήματος (τηλ. 2351020940, e-mail: masterlogistics@teicm.gr).

Δεν υπάρχουν σχόλια: