23 Μαρτίου 2020

Ἐν τῇ Ἐνότητι ἡ ἸσχῦςΠρὸς
Τὴν Ἐξοχωτάτη Πρόεδρο τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας Κυρία Κατερίνα Σακελλαροπούλου
Τὸν Ἀξιότιμο Πρωθυπουργὸ τῆς Ἑλλάδος
Κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη

Κοινοποίηση πρὸς:
τὸν Ἐξοχώτατο Πρόεδρο τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας τὸν Παναγιώτατο Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Κύπρου τὸν Ὑπουργὸ Ἐσωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος τὴν Ὑπουργὸ Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων τῆς Ἑλλάδος τὴν Ὑπουργὸ Πολιτισμοῦ καὶ Ἀθλητισμοῦ τῆς Ἑλλάδος τὸν Ὑπουργὸ Ἐθνικῆς Ἀμύνης τῆς Ἑλλάδος τὸν Ὑπουργὸ Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος τοὺς Προέδρους τῶν ἁπανταχοῦ Ἑλληνικῶν Κοινοτήτων τὰ ΜΜΕ Ἑλλάδος, Κύπρου καὶ Ὁμογένειας

Ἐξοχωτάτη κυρία Πρόεδρε τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας,

Ἀξιότιμε κύριε Πρωθυπουργὲ τῆς Ἑλλάδος,

Ἐλπίζω ἡ παροῦσα ἐπιστολὴ νὰ σᾶς βρίσκει σὲ ἀρίστη ὑγεία. Ζοῦμε κρίσιμες, ίστορικές ὧρες καὶ στιγμές. Ὁ ποιητὴς λέει Τοῦ μέλλοντος ἡ μέρες στέκουνται ἐμπροστά μας. Σὲ τρεῖς ἡμέρες θὰ σημάνει ἡ Ἐπέτειος τῆς Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας. 199 ἔτη ἀπὸ τὴν εὐλογημένη ἐκείνη ἡμέρα στὴν Ἁγία Λαύρα, τὸ ἀείζωον καὶ εὐγενὲς Ἑλληνικὸ Ἔθνος, οἱ ἁπανταχοῦ τῆς Γῆς Ἕλληνες, ὁμονοοῦμε καὶ πράττουμε τὰ δέοντα.

Ἐλπίζω ἡ παροῦσα ἐπιστολὴ νὰ σᾶς βρίσκει σὲ ἀρίστη ὑγεία. Ζοῦμε κρίσιμες, ίστορικές ὧρες καὶ στιγμές. Ὁ ποιητὴς λέει Τοῦ μέλλοντος ἡ μέρες στέκουνται ἐμπροστά μας. Σὲ τρεῖς ἡμέρες θὰ σημάνει ἡ Ἐπέτειος τῆς Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας. 199 ἔτη ἀπὸ τὴν εὐλογημένη ἐκείνη ἡμέρα στὴν Ἁγία Λαύρα, τὸ ἀείζωον καὶ εὐγενὲς Ἑλληνικὸ Ἔθνος, οἱ ἁπανταχοῦ τῆς Γῆς Ἕλληνες, ὁμονοοῦμε καὶ πράττουμε τὰ δέοντα.

Μὲ τὸ ἀρχέγονο "Μὴ κάμπτειν γόνυ" κατὰ νοῦ, ὐπὸ τὶς παροῦσες καινοφανεῖς συνθῆκες ἀκήρυχτου πολέμου, θὰ τιμήσουμε τὴν κοινὴ μας Γλῶσσα, Θρησκεία καὶ Ἱστορία. Τοὺς κοινοὺς μας πόθους καὶ τὸν Πολιτισμό. Γιὰ μερικὰ ἀλλὰ ἀμέτρητα λεπτὰ τὸ Ἔθνος δύναται νὰ συντονισθεῖ.

Ἡ Ἰδέα εἶναι τὴν 25η Μαρτίου 2020 καὶ Ὥρα Ἑλλάδος 14:15 (2.15 μμ) νὰ ἀνακρουσθεῖ ὁ Ὕμνος εἰς τὴν Ἐλευθερίαν ἀνὰ τὴν Ὑφήλιο καὶ πνευματικῶς ἑνωμένοι οἱ ἀπανταχοῦ Ἕλληνες νὰ ψάλλουμε ὁμονοώντας. Ὅπου Γῆς. Ἀπὸ τὸ σπίτι, τὸ μπαλκόνι, τὴν αὐλὴ μας, μὲ θέα τὴν Ἑλληνικὴ Σημαία. Νὰ ψάλλουμε τὶς δύο πρῶτες στροφὲς -οἱ ὁποῖες καὶ θὰ ἀνακρούονται-, χαιρετῶντας τὴν Ἑλληνικὴ Σημαία. Ὄρθιοι καὶ ἐν ἀκινησία, ὅσοι δύνανται, νὰ ἀποτίσουμε τὸν ἐλάχιστο φόρο τιμῆς, μὲ ἀπόλυτο σεβασμό, στοὺς θυσιασθέντες ὑπὲρ Πίστεως καὶ Πατρίδος Ἕλληνες.

Ἡ ἰδέα ἔγκειται στὶς δύο κοινὲς συνθήκες ποὺ διέπουν σήμερα τὸ σύνολο τῶν Ἑλλήνων.

1ον Τὸν ταυτόχρονο κατ'οἶκον περιορισμὸ καὶ 2ον Τὸν ἑορτασμὸ τῆς 199ης Ἐπετείου ἀπὸ τὴν Ἔναρξη τῆς Ἐπαναστάσεως μὲ τὴν Εὐλογία τῆς Σημαίας ἀπὸ τὸν Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανὸ στὴν Ἁγία Λαύρα.

Οἱ συνθῆκες αὐτὲς εἶναι μοναδικὲς στὴν Ἱστορία τοῦ Γένους. Μᾶς δίδεται ἡ εὐκαιρία γιὰ ἕνα Οἰκουμενικὸ συντονισμὸ τοῦ Ἑλληνισμοῦ μέσω τῆς Ἀνάκρουσης τοῦ Ἐθνικοῦ μας Ὕμνου, σὲ μία συγκεκριμένη ὥρα ἀπὸ τὸ σημεῖο στὸ ὁποῖο θὰ βρίσκεται ἡ κάθε Ἑλληνίδα καὶ ὁ κάθε Ἕλλην. Ὁ Ἐθνικὸς μας Ὕμνος εἶναι ἀνάλογος πρὸς τὴν Ψυχὴ τοῦ Γένους. Ἐξαγγέλλει καὶ ἐξαίρει τὴν ἀνδρεῖα τῶν πανένδοξων Πατέρων καὶ τὸν ἄσβεστο πρὸς τὴν Ἐλευθερία Πόθο τῶν Ἑλλήνων.

Ὑπὸ αὐτὸ τὸ πρίσμα, σᾶς καλῶ νὰ συνδράμετε στὴν Οἰκουμενικὴ Πνευματικὴ Σύναξη τοῦ Ἑλληνισμοῦ, στηρίζοντας ἐμπράκτως τὴν ἐν λόγῳ πρωτοβουλία ἠθικῆς ἀνάτασης τῶν ἁπανταχοῦ Ἐλλήνων ἀδελφῶν μας. Ἀφ'ἑνὸς μὲ τὴν συμμετοχὴ σας, ἀφ'ἑτέρου μὲ τὴν ἐνεργοποίηση συνειδήσεων, συλλογικοτήτων, ΜΜΕ, ἀνθρώπων, μέσων καὶ τεχνολογίας.

Ἡ Ἐπιβίωση τοῦ Ἑλληνικοῦ Τρόπου, θὰ εἶναι ἡ Μεγαλύτερη Νίκη τοῦ Πολιτισμοῦ ἐπὶ τῆς σύγχρονης Βαρβαρότητος.

Μὲ ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη στὸν πατριωτισμό, τὸν ἀνθρωπισμὸ καὶ τὴν ἀξιωσύνη σας, σᾶς ἀσπάζομαι, ἀναμένοντας τὴν θετικὴ σας ἀνταπόκριση.

Ἐν τῇ Ἐνότητι ἡ Ἰσχῦς.

Μὲ Ἀγάπη καὶ Σεβασμό,
Ἰωάννα Γ. Καραγκιούλογλου
22 Μαρτίου 2020

ΥΓ. Πρός ἐνημέρωσή σας, ἡ Ὥρα Ἑλλάδος 2:15μμ γιὰ τὴν ταυτόχρονη ἀνὰ την ὑφήλιο ἀνάκρουση τοῦ Ἐθνικοῦ μας Ὕμνου ἐπελέγη ἀφ' ἑνός με βάση τα πληθυσμιακά δεδομένα καὶ τὴν Διασπορά τοῦ Ἔθνους, ἀφ' ἑτέρου πρὸς ἀποφυγὴν συμπτώσεως μὲ τὴν ἀλλαγὴ ὥρας καὶ μὲ δελτία εἰδήσεων, εἴτε ραδιοφωνικά εἴτε τηλεοπτικά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: