22 Ιουλίου 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

Η Διεύθυνση Δασών ΠΙΕΡΙΑΣ λόγω της αναμόρφωσης και της εκ νέου ανάρτησης των Δασικών Χαρτών της Π.Ε. Πιερίας βάσει του αρθ.48 του ν.4685/20 (ΦΕΚ/Α/92), καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους που έχουν στην κατοχή τους τελεσίδικες πράξεις της διοίκησης των περιπτώσεων ζ΄ της παρ. 6 και της παρ. 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 ως ισχύει, οι οποίες δεν είναι ενσωματωμένες στους δασικούς χάρτες, να τις προσκομίσουν στα γραφεία της με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.
Ενδεικτικά αναφέρονται οι κατωτέρω:  
 • Εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια πόλης, πράξεις εφαρμογής, αποφάσεις χαρακτηρισμού οικισμού ως προϋφισταμένου του έτους 1923. 
 • Αποφάσεις χαρακτηρισμού οικισμού μέχρι 2.000 κατοίκων. 
 • Πράξεις οριοθέτησης των Βιομηχανικών Περιοχών του ν. 4458/1965 (Α’ 33). 
 • Ισχύουσες άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας, οικοδομικές άδειες ή άλλες άδειες ή διοικητικές πράξεις που καλύπτονται από το τεκμήριο νομιμότητας για βιομηχανικές ή βιοτεχνικές εγκαταστάσεις 
 • Αποφάσεις των Επιτροπών Απαλλοτριώσεων για το σύνολο των εκτάσεων που επελήφθησαν, οι οποίες απέδωσαν αγροτική, γεωργική, κτηνοτροφική ή μικτή (γεωργοκτηνοτροφική) χρήση. 
 • Παραχωρητήρια αγροτικών κλήρων εκδοθέντα κατ’ εφαρμογή της αγροτικής νομοθεσίας. 
 • Αποφάσεις κύρωσης διανομών και αναδασμών. 
 • Αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας ή Νομάρχη, του άρθρου 2 του από 3.9.1924 νομοθετικού διατάγματος για άδειες κατάτμησης - αγοραπωλησίας αγροτικών εκτάσεων με αγροτική, γεωργική ή κτηνοτροφική ή μικτή (γεωργοκτηνοτροφική) χρήση. 
 • Αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας περί παραχώρησης γαιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Αγροτικού Κώδικα. 
 • Άδειες του Υπουργού Γεωργίας για σύναψη συμφωνιών εκούσιας μεταβίβασης καλλιεργήσιμων εκτάσεων προς ακτήμονες καλλιεργητές ή κύρωσης των ήδη συναφθεισών σύμφωνα με τον Αγροτικό Κώδικα. 
 • Αποφάσεις διάθεσης εξαγορασθέντων από το Δημόσιο κτημάτων δυνάμει ειδικών νόμων. 
 • Διοικητικές πράξεις που αναφέρονται σε απαλλοτριώσεις και μεταβιβάσεις εκτάσεων με σκοπό την βιομηχανική ή τουριστική ανάπτυξη ή άδειες εγκατάστασης παραγωγικών βιομηχανικών μονάδων ή τουριστικών μονάδων και σχετικές άδειες λειτουργίας τους, ανεξαρτήτως του οργάνου από το οποίο εκδόθηκαν. 
 • Οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν προ του 1975 και πριν την έναρξη ισχύος του ν.4030/2011.
Η προσκόμιση των αναφερομένων παραπάνω στοιχείων δεν απαιτείται, εφόσον συνοδεύουν αντιρρήσεις ή αιτήματα πρόδηλου σφάλματος ή έχουν ήδη προσκομιστεί στην υπηρεσία.

Η κατάθεση των στοιχείων και εγγράφων θα γίνει εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, η οποία αρχίζει την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας, είναι η Πέμπτη 20 Αυγούστου 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην 4498/22-7-20 ανακοίνωση/πρόσκληση της υπηρεσίας που βρίσκεται αναρτημένη στο Πίνακα Ανακοινώσεών της και στα αντίστοιχα Δημοτικά και Κοινοτικά Καταστήματα, καθώς και να απευθύνεστε στα γραφεία της Διεύθυνσης Δασών (Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων & Γραφείο Προστασίας), Ηπείρου 10, Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045471, 2351045477, 2351045567, 2351045569, τηλεομοιοτυπία (fax) 2351045561, Δ/νση ηλ. ταχυδρομείου (email) ddas-pie@damt.gov.gr        Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης 

 Γεώργιος Χ. Μαυρίδης
Με Α΄Βαθμό
ΠΕ Δασολόγος

Δεν υπάρχουν σχόλια: