26 Αυγούστου 2020

Συνεχίζονται οι εγγραφές στο Δ.Ι.Ε.Κ. του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης ειδικότητας «βοηθός νοσηλευτικής γενικής νοσηλείας»


Στο Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.), με ειδικότητα «Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας» του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης, θα λειτουργήσει Α΄ και Γ΄ Χειμερινό Εξάμηνο εκπαιδευτικού έτους 2020-2021, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. Γ6α/Γ.Π.οικ.38396/10-07-2020 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2881/Β΄).


Δυνατότητα εγγραφής στο Α΄ Χειμερινό Εξάμηνο έχουν οι: 
απόφοιτοι Γενικού Λυκείου / Ενιαίου Λυκείου
Β΄ Κύκλου ΤΕΕ
Απόφοιτοι ΤΕΛ, ΕΠΑΛ
Απόφοιτοι ΜΤΕΝΣ
Δυνατότητα κατάταξης στο Γ΄ Χειμερινό Εξάμηνο έχουν οι:
πτυχιούχοι ΕΠΑΣ ΕΠΑΛ
Β΄ Κύκλου ΤΕΕ και ΤΕΛ συναφούς ειδικότητας
Απόφοιτοι ΙΕΚ του Τομέα Υγείας.

Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη σε όλη τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου 2020 και από 01-09-2020 έως 15-09-2020 καθημερινά 08:00-14:00.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία της Σχολής, οδός Παλαιού Νοσοκομείου 1, πρώην κτίριο Αιμοδοσίας και στο  τηλέφωνο του ΔΙΕΚ  23510 74710.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
1. Αίτηση στην οποία θα αναγράφονται τα ονομαστικά στοιχεία, τα στοιχεία ταυτότητας και η διεύθυνση κατοικίας του υποψηφίου.
2. Πρωτότυπος τίτλος σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο) ή αποδεικτικό τίτλου σπουδών στο οποίο θα αναγράφεται ο τελικός βαθμός αποφοίτησης, είτε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο προβλέπεται από την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία.
3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο. Σε περίπτωση έλλειψης  αυτών θα προσκομίζεται Πιστοποιητικό Δήμου.
4. Βεβαίωση ΑΜΚΑ.
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής  κατάστασης.
6. Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας, στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία που τυχόν πραγματοποίησε ο υποψήφιος σε συγκεκριμένο επάγγελμα και ειδικότητα σχετική με την ειδικότητα που επιθυμεί να καταρτιστεί, ή βεβαίωση (Δ.Ο.Υ.) στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένης επιτήδευσης από τον υποψήφιο.
7. Για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων χωρών εκτός Ε.Ε., εντός Ε.Ε. και  ομογενών απαιτείται η κατάθεση διαβατηρίου ή ταυτότητας ομογενών  καθώς και της άδειας παραμονής για τους υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε.  Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από ελληνικό Λύκειο ή ΣΕΚ απαιτείται η κατάθεση του ισότιμου πρωτότυπου τίτλου σπουδών, επίσημης μετάφρασης αυτού καθώς και της ισοτιμίας του, εκδοθέντων από δημόσια ελληνική υπηρεσία, και αποδεδειγμένη γνώση της Ελληνικής Γλώσσας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.


Δεν υπάρχουν σχόλια: