22 Αυγούστου 2020

Διόρθωση δήλωσης της επιφάνειας ακινήτων στους δήμους

1. Υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης

Η υποχρέωση δήλωσης για το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού προβλέπεται στο άρθρο 2 του ν. 25/1975, όπου και συναρτάται με την αρχική ηλεκτροδότηση του ακινήτου (παρ. 1), την περίπτωση τροποποίησης της αρχικά δηλωθείσας επιφάνειας του ακινήτου (παρ. 3) και την διαδοχή στη χρήση του ακινήτου (β' εδάφιο στην παρ.3 που προστέθηκε με την παρ.4 του άρθρου 27 του Ν.2130/1993).

Οι ίδιες διατάξεις εφαρμόζονται και για τους μη στεγασμένους χώρους, εφόσον αυτοί χρησιμοποιούνται (παρ. 2, άρθρο 3 του ν. 25/1975).

Η επιφάνεια που καθορίζεται κατά τα παραπάνω χρησιμοποιείται και για τον υπολογισμό του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων (παρ. 3, αρ. 10 του ν.1080/1980).

Για το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας, υπόχρεος είναι ο ιδιοκτήτης ή επικαρπωτής ή νομέας των πάσης φύσεως ακινήτων εντός σχεδίου πόλεως ή των κτισμάτων που βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλεως (νόμιμα ή αυθαίρετα) (παρ. 5, αρ. 24 του ν. 2130/1993 ).

Δεδομένου ότι τα στοιχεία των ακινήτων, για τα οποία υπάρχει η δυνατότητα δήλωσης διόρθωσης στην Πλατφόρμα, προέρχονται από το Περιουσιολόγιο (Ε9), δήλωση μπορούν να κάνουν οι ιδιοκτήτες των εν λόγω ακινήτων.

Η δήλωση αφορά αποκλειστικά διόρθωση της επιφάνειας του ακινήτου με βάση τα πραγματικά στοιχεία και συνιστά γνωστοποίηση της μεταβολής που προήλθε από οποιαδήποτε αιτία (μη υποβολή αρχικής δήλωσης, υποβολή ανακριβούς δήλωσης, τακτοποίηση κλπ), χωρίς να παρέχεται η δυνατότητα τροποποίησης της χρήσης του ακινήτου όπως αυτή εμφανίζεται.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση συνιδιοκτησίας θα έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν όλοι οι συνιδιοκτήτες μέσω των κωδικών taxinet. Ο αρμόδιος Δήμος θα επικοινωνήσει με τους πολίτες που έχουν υποβάλλει Δήλωση για τυχόν διευκρινίσεις.

2. Ακίνητα που αφορά

Στην πλατφόρμα δηλώνονται τα παρακάτω ακίνητα, εφόσον δεν έχουν δηλωθεί ή υπάρχουν διαφορές στα δηλωθέντα τετραγωνικά μέτρα:
  • Ηλεκτροδοτούμενα κτίσματα
  • Μη ηλεκτροδοτούμενα κτίσματα
  • Οικόπεδα εντός σχεδίου
Επισημαίνεται ότι τα ακίνητα του Ε9 που εμφανίζονται στη λίστα προς εισαγωγή στη Δήλωση έχουν τις τιμές στο πεδίο "Είδος δικαιώματος (15) ή (19)": 1 - Πλήρης Κυριότητα ή 3- Επικαρπία / Οίκηση. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να δηλώσετε διόρθωση σε ακίνητο για οποιοδήποτε άλλο είδος δικαιώματος παρακαλούμε απευθυνθείτε στον αρμόδιο Δήμο.

3. Χρόνος υποβολής

Σύμφωνα με το άρθρο 51 παρ. 2 του ν. 4647/2019 οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους ΟΤΑ Α' βαθμού μπορούν να υποβάλουν δήλωση με τα ορθά, χωρίς την επιβολή προστίμων για τη µη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης.

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 της ΠΝΠ της 23ης Ιουνίου 2020 παρατείνεται η προθεσμία διόρθωσης των τετραγωνικών στους δήμους μέχρι 31.8.2020. Πιο συγκεκριμένα, θεσπίστηκε η ακόλουθη διάταξη:

"Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4647/2019 (Α’ 204), η οποία παρατάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Π.Ν.Π., που κυρώθηκε με τον ν. 4682/2020 (Α’ 76), παρατείνεται από τη λήξη της, έως τις 31.8.2020".

Σημείωση:
Η ΠΟΜΙΔΑ με επιστολή της προς τον Υπουργό Εσωτερικών, στις 18/8/2020, αιτείται παράταση λειτουργίας της πλατφόρμας ΚΕΔΕ για αδήλωτα & μη ηλεκτροδοτούμενα μέχρι 31/12/2020.

Ωστόσο σε τηλεδιάσκεψη που είχε ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Θεοδωρικάκος, με τον Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) κ. Παπαστεργίου, στην οποία συζητήθηκε και το ζήτημα των αδήλωτων τετραγωνικών, συμφώνησαν ότι θα ενταθεί η προσπάθεια ενημέρωσης του κοινού, ώστε όλοι να κάνουν τις αιτήσεις τους έως την 31η Αυγούστου κι ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να δοθεί παράταση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: