20 Νοεμβρίου 2020

Εορτασμός της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων για το έτος 2020 στην Π.Ε.Πιερίας

ΣΧΕΤ: 1. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 78637/17-11-2020 έγγραφο του Τμήματος Ποιότητας & Εθιμοτυπίας της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης (Γενική Διεύθυνση Οικονομι κών Υπηρεσιών & Διοικητικής Υποστήριξης) του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΓΓ146ΜΤΛ6-ΧΝΒ).


2. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 78638/17-11-2020 έγγραφο του Τμήματος Ποιότητας & Εθι μοτυπίας της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης (Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών & Διοικητικής Υποστήριξης) του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΨΨ546ΜΤΛ6-6ΒΥ).

3. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.463/490195 Σ.756/09-11-2020 έγγραφο του Γενικού Επι τελείου Εθνικής Άμυνας (Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων- Τμήμα 3ο).

Σας γνωρίζουμε, ότι, το Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2020, εορτάζεται σε ολόκληρη τη χώρα, η Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων.

Λόγω της λήψης αυξημένων μέτρων, σε πανελλαδικό επίπεδο, για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVI-19, σύμφωνα με το πρόγραμμα του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, οι φετινές εκδηλώσεις, περιλαμβάνουν, κα τάθεση στεφάνου, μόνο στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη από την Αυ τού Εξοχότητα την Πρόεδρο της Δημοκρατίας (ή σε περίπτωση κωλύματος από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ).

Κατά την ημέρα της εορτής, θα λάβει χώρα, γενικός σημαιοστολισμός και φωταγώγηση, σε ολόκληρη την Επικράτεια.

Ειδικότερα, στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, θα πραγματοποιηθούν τα εξής:

α. Γ ε ν ι κ ό ς Σ η μ α ι ο σ τ ο λ ι σ μ ό ς από την όγδοη (8η) πρωινή ώρα μέχρι και τη δύση του ηλίου της 21ης Νοεμβρίου 2020.

β. Φ ω τ α γ ώ γ η σ η όλων των καταστημάτων του δημοσίου, των Ο.Τ.Α., καθώς και των καταστημάτων των Ν.Π.Δ.Δ. και των Τραπεζών κατά τις βραδινές ώρες της 21ης Νοεμβρίου 2020. Η  
 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΣΟΦΙΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: