24 Φεβρουαρίου 2021

«Μάχου Υπέρ Πίστεως και Πατρίδος»

 
Ιάσιον 24 Φεβρουαρίου 1821 … σαν σήμερα 200 χρόνια πρίν,
ο πρίγκηπας Αλέξανδρος Υψηλάντης δημοσιεύει την συγκλονιστική Επαναστατική Προκήρυξή του με τίτλο: «Μάχου Υπέρ Πίστεως και Πατρίδος».
Ο κύβος ερρίφθη, το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω!

Η ρα λθεν, νδρες λληνες! Πρ πολλο ο λαο τς Ερώπης, πολεμοντες πρ τν δίων Δικαιωμάτων κα λευθερίας ατν, μς προσκάλουν ες μίμησιν, ατοί, καίτοι πωσον λεύθεροι, προσπάθησαν λαις δυνάμεσι ν αξήσωσι τν λευθερίαν, κα δι ατς πσαν ατν τν Εδαιμονίαν.

Ο δελφοί μας κα φίλοι εναι πανταχο τοιμοι, ο Σέρβοι, ο Σουλιται, κα λη πειρος, πλοφοροντες μς περιμένωσιν· ς νωθμεν λοιπν μ νθουσιασμόν! Πατρς μς προσκαλε!

Ερώπη, προσηλώνουσα τος φθαλμούς της ες μς, πορε δι τν κινησίαν μας, ς ντηχήσωσι λοιπν λα τ ρη τς Ελλάδος π τν χον τς πολεμικς μας Σάλπιγγος, κα α κοιλάδες απ τν τρομερν κλαγγν τν ρμάτων μας. Ερώπη θέλει θαυμάση τς νδραγαθίας μας, ο δ τύραννοι μν τρέμοντες κα χροί θέλουσι φύγει π μπροσθέν μας.

Ο φωτισμένοι λαο τς Ερώπης νασχολονται ες τν ποκατάστασιν τς δίας εδαιμονίας· κα πλήρεις εγνωμοσύνης δι τς πρς ατος τν Προπατόρων μας εεργεσίας, πιθυμοσι τν λευθερίαν τς λλάδος.

μες, φαινόμενοι ξιοι τς προπατορικς ρετς κα το παρόντος αἰῶνος, εμεθα Εελπεις, ν πιτύχωμεν τν περάσπισιν ατών κα βοήθειαν· πολλο κ τούτων φιλελεύθεροι θέλουσιν λθη, δι ν συναγωνισθσι μ ημς. Κινηθτε, φίλοι, κα θέλετε δ μίαν Κραταιν δύναμιν ν υπερασπισθ τ δίκαιά μας! Θέλετε δ κα ξ ατν τν χθρν μας πολλούς, οτινες, παρακινούμενοι π τν δικαίαν μας ατίαν, ν στρέψωσι τ Ντα πρς τν χθρν κα ν νωθσι μ μς· ς παῤῥησιασθσι μ ελικρινς φρόνημα, Πατρίς θέλει τος γκολπωθ! Ποος λοιπν μποδίζει τος νδρικούς σας Βραχίονας; νανδρος χθρός μας εναι σθενς κα δύνατος. Ο στρατηγοί μας μπειροι κα λοι ο μογενες γέμουσιν νθουσιασμού! νωθήτε λοιπόν, νδρεοι κα μεγαλόψυχοι λληνες! ς σχηματισθσι φάλαγκες θνικαί, ς μφανισθσι Πατριωτικα λεγενες, κα θέλετε δ τος παλαιος κείνους Κολοσσος το δεσποτισμο ν πέσωσιν ξ δίων, πέναντι τν θριαμβευτικν μας Σημαίων! Ες τν φωνήν τς Σάλπιγκός μας λα τ παράλια το ωνίου κα Αγέου πελάγους θέλουσιν ντηχήση· τ λληνικ πλοα, τ ποα ν καιρ ερήνης ξεραν ν μπορεύωνται, κα ν πολεμσι, θέλουσι σπείρη ες λους τος λιμένας το τυράννου μ τ πρ κα τν μάχαιραν, τν φρίκην κα τν θάνατον...

Ποία λληνικ ψυχ θέλει διαφορήση ες τν πρόσκλησιν τς Πατρίδος; Ες τν ώμην νας το Καίσαρος φίλος σείων τν αματομένην χλαμύδα το τυράννου γείρει τν λαόν. Τί θέλετε κάμη Σες λληνες, πρς τος ποίους Πατρς γυμν δεικνύει μν τς πληγάς της κα μ διακεκομμένην φωνν πικαλεται τν βοήθειαν τν τέκνων της; θεία πρόνοια, φίλοι Συμπατριται, εσπλαγχνισθεσα πλέον τς δυστυχίας μας ηδόκησεν οτω τ πράγματα, στε μ μικρν κόπον θέλομεν απολαύση μ τν λευθερίαν πσαν εδαιμονίαν. ν λοιπν π ξιόμεμπτον βελτηρίαν διαφορήσωμεν, τύραννος γενόμενος γριώτερος θέλει πολλαπλασιάση τ δεινά μας, κα θέλομεν καταντήση δι παντς τ δυστυχέστερον πάντων τν θνν.

Στρέψατε τος φθαλμούς σας, Συμπατριται, κα δετε τν λεεινήν μας κατάστασιν! δετε δ τος Ναος καταπατημένους! κε τ τέκνα μας ρπαζόμενα δι χρσιν ναιδεστάτην τς ναιδος φιληδονίας τν βαρβάρων τυράννων μας! τος οκους μας γεγυμνωμένους, τος γρούς μας λεηλατισμένους κα μς ατούς λεειν νδράποδα!

Εναι καιρς ν ποτινάξωμεν τν φόρητον τοτον Ζυγόν, ν λευθερώσωμεν τν Πατρίδα, ν κρημνίσωμεν π τ νέφη τν μισέληνον ν ψώσωμεν τ σημεον, δι ο πάντοτε νικμεν! λέγω τν Σταυρόν, κα οτω ν κδικήσωμεν τν Πατρίδα, κα τν ρθόδοξον μν Πίστιν π τν σεβ τν σε-βν Καταφρόνησιν.

Μεταξ μν εγενέστερος εναι, στις νδρειοτέρως περασπισθ τ δίκαια τς Πατρίδος, κα φελιμοτέρως τν δουλεύση. Τ θνος συναθροιζόμενον θέλει κλέξη τος Δημογέροντάς του, κα ες τν ψιστον ταύτην Βουλν θέλουσιν πείκει λαι μας α πράξεις...

ς κινηθμεν λοιπν μ ν κοινν φρόνιμα, ο πλούσιοι ς καταβάλωσιν μέρος τς δίας περιουσίας, ο ερο ποιμένες ς μψυχώσωσι τν λαν μ τ διόν των παράδειγμα, κα ο πεπαιδευμένοι ς συμβουλεύσωσιν τα ωφέλιμα. Ο δ ν ξέναις αυλας πουργοντες στρατιωτικο κα πολιτικο μογενείς, ποδίδοντες τς εχαριστίας ες ν καστος υπουργε δύναμιν, ς ρμήσωσιν λοι ες τ νοιγόμενον δη μέγα κα λαμπρν στάδιον, κα ς συνεισφέρωσιν ες τν πατρίδα τν χρεωστούμενον φόρον, κα ς γενναοι ς νοπλισθμεν λοι νευ αναβολς καιρο μ τ καταμάχητον πλον τς νδρείας κα πό-σχομαι ἐντὸς ὀλίγου τὴν νίκηνκαὶ μετ' αὐτὴν πᾶν ἀγαθόν. Ποῖοι μισθωτοὶ καὶ χαῦνοι δοῦλοι τολμοῦν να αντιπαραταχθώσιν ἀπέναντι λαοῦ,πολεμοῦντος ὑπὲρ τῆς ἰδίας ἀνεξαρτησίας; Μάρτυρες οἱ Ἡρωικοὶ ἀγῶνες τῶν προπατόρων μας· Μάρτυς ἡ Ἰσπανία, ἥτις πρώτη καὶ μόνη κατετρόπωσε τὰς ἀηττήτους φάλα-γκας ἑνὸς τυράννου.


Μὲ τὴν Ἕνωσιν, ὦ Συμπολῖται, μὲ τὸ πρὸς τὴν ἱεράν Θρησκείαν Σέβας, μὲ τὴν πρὸς τοὺς Νόμους καὶ τοὺς Στρατηγοὺς ὑποταγήν, μὲ τὴν εὐτολμίαν καὶ σταθηρότητα, ἡ νίκη μας εἶναι βεβαία καὶ ἀναπόφευ-κτος, αὐτὴ θέλει στεφανώση μὲ δάφνας ἀειθαλεῖς τοὺς Ἡρωικούς ἀγῶνάς μας, αὐτὴ μὲ χαρακτῆρας ἀνεξαλείπτους θέλει χαράξη τὰ ὀνόματα ἡμῶν εἰς τὸν ναὸν τῆς ἀθανασίας, διὰ τὸ παράδειγμα τῶν ἐπερχομένων γενεῶν. Ἡ Πατρὶς θέλει ανταμείψη τα ευπειθή καὶ γνήσιά της τέκνα μὲ τὰ βραβεῖα τῆς δόξης καὶ τιμῆς· τὰ δὲ ἀπειθῆ καὶ κωφεύοντα εἰς τὴν τωρινήν της πρόσκλησιν, θέλει ἀποκηρύξη ὡς νόθα καὶ Ἀσιανὰ σπέρματα, καὶ θέλει παραδώση τὰ ὀνόματά των, ὡς ἄλλων προδότων, εἰς τὸν ἀναθεματισμὸν καὶ κατάραν τῶν μεταγενεστέρων.


Ἂς καλέσωμεν λοιπὸν ἐκ νέου, ὦ Ἀνδρεῖοι καὶ μεγαλόψυχοι Ἕλληνες, τὴν ἐλευθερίαν εἰς τὴν κλασικὴν γῆν τῆς Ἑλλάδος! Ἂς συγκροτήσωμεν μάχην μεταξὺ τοῦ Μαραθῶνος καὶ τῶν Θερμοπυλῶν! Ἂς πολεμήσωμεν εἰς τοὺς τάφους τῶν Πατέρων μας, οἱ ὁποῖοι, διὰ νὰ μᾶς αφήσωσιν ελευθέρους, ἐπολέμησαν καὶ ἀπέθανον ἐκεῖ! Τὸ αἷμα τῶν τυράννων εἶναι δεκτὸν εἰς τὴν σκιὰν τοῦ Επαμεινώνδου Θηβαίου, καὶ τοῦ Ἀθηναίου Θρασυβούλου, οἵτινες κατετρόπωσαν τοὺς τριάκοντα τυράννους, εἰς ἐκείνας τοῦ Ἁρμοδίου καὶ Αριστογείτωνος, οἱ ὁποῖοι συνέτριψαν τὸν Πεισιστρατικὸν ζυγόν, εἰς ἐκείνην τοῦ Τιμολέοντος, ὅστις ἀπεκατέστησε τὴν ἐλευθερίαν εἰς τὴν Κόρινθον καὶ τὰς Συρακούσας, μάλιστα εἰς ἐκείνας τοῦ Μιλτιάδου καὶ Θεμιστοκλέους, τοῦ Λεωνίδου καὶ τῶν τριακοσίων, οἵτινες κατέκοψαν τοσάκις τοὺς ἀναριθμήτους στρατοὺς τῶν βαρβάρων Περσῶν, τῶν ὁποίων τοὺς βαρβαροτέρους καὶ ἀνανδροτέρους ἀπογόνους πρόκειται εἰς ἡμᾶς σήμερον, μὲ πολλὰ μικρὸν κόπον, νὰ
ἐξαφανίσωμεν ἐξ ὁλοκλήρου.

Εἰς τὰ ὅπλα λοιπὸν, φίλοι, ἡ Πατρίς Μᾶς Προσκαλεῖ!

Ἀλέξανδρος Ὑψηλάντης

Τὴν 24ην Φεβρουαρίου 1821, Εἰς τὸ γενικὸν στρατόπεδον τοῦ Ἰασίου...

 


Δεν υπάρχουν σχόλια: