29 Σεπτεμβρίου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: «2η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη στη Δράση 2 του Μέτρου 3.2.11 του ΕΠΑΛΘ 2014-2020 »


 Το Τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Πιερίας σας
ενημερώνει ότι έχει αναρτηθεί στη “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” η 2η πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στη
Δράση 2 του Μέτρου 3.2.11.«Μέτρα για τη δημόσια υγεία ως συνέπεια της επιδημικής
έκρηξης της Covid-19» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020
(ΑΔΑ: ΩΜ5Υ4653ΠΓ-ΗΛΛ και Κωδικό Πρόσκλησης ΑΡ. 55.2).
Η πρόσκληση βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΕΠΑΛΘ: www.alieia.gr και αφορά
πλήρως αδειοδοτημένες επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας, που έχουν κάνει έναρξη εργασιών
πριν από την 01/01/2019 και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία από την 01/01/2019
μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης αδιαλείπτως.
Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται για την προσωρινή αναστολή ή μείωση της παραγωγής
και των πωλήσεων που υφίστανται οι Δικαιούχοι μεταξύ 1ης Φεβρουαρίου 2020 και 31ης
Δεκεμβρίου 2020, ως συνέπεια της έξαρσης της νόσου Covid-19.
Η κατάθεση των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος
Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), στη διεύθυνση www.ependyseis.gr, από 01.10.2021 και ώρα
12.00΄ ως 15.10.2021 και ώρα 14.00΄.
Το ποσό ενίσχυσης υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 της πρόσκλησης.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα
Αλιείας της Περιφερικής Ενότητας Πιερίας (τηλ. 2351351140 & -141) καθώς και στην Ειδική
Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΛΘ (τηλ. 2131501186, -83, -81).

Μ.Ε.Α.
Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

κ.α.α.

ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: