29 Σεπτεμβρίου 2021

Αίτηση Καταχώρησης της ονομασίας «Μέλι Κισσούρι» ως ΠΟΠ στο Μητρώο των ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ

 Σας ενημερώνουμε ότι έχει υποβληθεί στην αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ αίτηση
καταχώρησης της ονομασίας «Μέλι Κισσούρι» στο Ενωσιακό μητρώο των ΠΟΠ-ΠΓΕ ως
Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ).

Ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν από κάθε
φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον και είναι εγκατεστημένο στην ελληνική
επικράτεια, έως και τις 22-11-2021, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 261611/2007 ΚΥΑ (ΦΕΚ
406Β’).
Οι ενστάσεις συμπληρώνονται σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος V της
παραπάνω Κ.Υ.Α., και υποβάλλονται στη Δ/νση Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής
Γεωργίας, Τμήμα ΠΟΠ-ΠΓΕ-ΕΠΙΠ, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εντός
της παραπάνω προθεσμίας.
Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το παραπάνω αίτημα καταχώρησης
δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ: http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-
2/2012-02-02-07-52-07/enstaseis/5466-enstaseis-gia-proionta-pop-pge
Ο Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης α.α.

Βουλγαρίδου Πηνελόπη

Δεν υπάρχουν σχόλια: