23 Σεπτεμβρίου 2021

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων για το νέο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων Καινοτόμες Μέθοδοι στον Αγροτικό Τομέα

 Αναρτήθηκαν σήμερα, Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2021, στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ
www.oaed.gr οι προσωρινοί πίνακες επιτυχόντων, επιλαχόντων και
αποκλειομένων του διαδικτυακού προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης
ανέργων «Καινοτόμες Μέθοδοι στον Αγροτικό Τομέα».


Η κατάρτιση των πινάκων πραγματοποιήθηκε κατά σειρά προτεραιότητας και με
βάση τα προβλεπόμενα κριτήρια. Οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι, που αιτήθηκαν
συμμετοχή, έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ένσταση κατά των αποτελεσμάτων
από σήμερα, Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου ώρα 16:00, μέχρι και τη Δευτέρα 27
Σεπτεμβρίου ώρα 16:00.
Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με τους προσωπικούς
κωδικούς πρόσβασης TaxisNet στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://www.oaed.gr/e-services
Οι υποψήφιοι που καταθέτουν ηλεκτρονική ένσταση οφείλουν να αναφέρουν το
λόγο της ένστασης και να τεκμηριώσουν τους ισχυρισμούς τους, επισυνάπτοντας
με ηλεκτρονική σάρωση δικαιολογητικά αποδεικτικά αυτών, σύμφωνα με τους
όρους της δημόσιας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Ενστάσεις που δεν
υποβάλλονται ηλεκτρονικά δεν εξετάζονται.
Το πρόγραμμα αφορά ανέργους απόφοιτους γεωπονικής κατεύθυνσης ή νέους
ανέργους, οι οποίοι είναι γνώστες πληροφορικής και αυτοματισμών και
ενδιαφέρονται για την εφαρμογή σύγχρονων και καινοτόμων μεθόδων στην
εγχώρια αγροτική παραγωγή και σχεδιάστηκε με σκοπό οι ωφελούμενοι να λάβουν
τη σχετική τεχνογνωσία, ώστε να είναι σε θέση να επιλέγουν κάθε φορά τις
κατάλληλες μεθόδους και τεχνολογικές λύσεις για τη βελτιστοποίηση του τρόπου
καλλιέργειας, με απώτερο στόχο την αύξηση της παραγωγής ποσοτικά και
ποιοτικά, τη μείωση του σχετικού κόστους και την προστασία του περιβάλλοντος.
Οι αποκτηθείσες δεξιότητες θα αποτυπωθούν και επίσημα με τη χορήγηση, σε
όσους ολοκληρώσουν το Πρόγραμμα, Πιστοποιητικού Επαγγελματικής

Δεν υπάρχουν σχόλια: