9 Οκτωβρίου 2021

Επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού COVlD-19 σε ρυθμίσεις

 

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, ορίζεται ότι:

Άρθρο 1: Με το προτεινόμενο άρθρο επιδιώκεται η αντιμετώπιση της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας που έχει διαμορφωθεί στους πληττόμενους από τον COVlD-19, μέσω ρυθμίσεων βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα.


Άρθρα 2 και 3: Το πρόγραμμα «Γέφυρα» θεσπίστηκε δυνάμει του v. 4714/2020 (Α' 148) και, συγκεκριμένα των άρθρων 71 έως και 83 του κεφαλαίου Γ • , για τη χορήγηση επιδότησης σε οφειλές από επιχειρηματικά ή μη δάνεια προς χρηματοδοτικούς φορείς που έχουν προσημείωση ή υποθήκη στην κύρια κατοικία του αιτούντος. Το πρόγραμμα «Γέφυρα» Πέτυχε, καθώς έχουν υποβληθεί πάνω από 160.000 αιτήσεις, μέχρι και την καταληκτική προθεσμία του προγράμματος την 31η Οκτωβρίου 2020. Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις: a) επεκτείνεται η επιδότηση των αιτούντων, που ήδη είχαν κριθεί ως δικαιούχοι του προγράμματος, για τρεις (3) επιπλέον μήνες, και β) τροποποιείται το ύψος του ποσού που θεωρείται ως εμπρόθεσμη καταβολή στο πλαίσιο τήρησης των υποχρεώσεων του οφειλέτη κατά τον χρόνο καταβολής της συνεισφοράς, από τα εκατόν πενήντα (150) ευρώ στο ισόποσο των δύο (2) μηνιαίων δόσεων, έτσι ώστε να μην απεντάσσονται από το πρόγραμμα οφειλέτες οι οποίοι καταβάλλουν τη δόση με ολιγοήμερη καθυστέρηση.

Άρθρα 4 και 5: Το πρόγραμμα «Γέφυρα ΙΙ >), θεσπίστηκε δυνάμει του ν, 4790/2021 (Ν 48, άρθρα 64 έως και 77), για τη χορήγηση επιδότησης σε νομικά πρόσωπα, ελευθέρους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις για τις επιχειρηματικές οφειλές τους. Σημείωσε, επίσης, μεγάλη επιτυχία, καθότι έχουν υποβληθεί, μέχρι και την καταληκτική προθεσμία του προγράμματος την 31η Μαΐου 2021, πάνω από 40.000 αιτήσεις. Με τις προτεινόμενες διατάξεις: α) επεκτείνεται η προθεσμία εντός της οποίας μπορεί να γίνει ρύθμιση του μη εξυπηρετούμενου δανείου στο πλαίσιο του προγράμματος «Γέφυρα II) (v. 4790/2021, Α' 48, άρθρα 64-77), μέχρι τις 31.12.2021, ούτως ώστε να λάβει την επιδότηση ο επιλέξιμος οφειλέτης και β) τροποποιείται το ύψος του ποσού που θεωρείται ως εμπρόθεσμη καταβολή στο πλαίσιο τήρησης των υποχρεώσεων του οφειλέτη κατά τον χρόνο καταβολής της συνεισφοράς, από το ισόποσο της μίας (1) μηνιαίας δόσης στο ισόποσο δύο (2) μηνιαίων δόσεων, έτσι ώστε να μην απεντάσσονται από το πρόγραμμα οφειλέτες οι οποίοι καταβάλλουν τη δόση με ολιγοήμερη καθυστέρηση.

Άρθρο 6: Με το προτεινόμενο άρθρο εισάγεται επεξηγηματική νομοθετική ρύθμιση προς άρση νομικής αμφισβήτησης και αποσαφήνιση της διάταξης της παρ. 8 του άρθρου 16Γ του ν. 3864/2010 (Ν 119), ώστε να καθίσταται σαφές ότι το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας εξαιρείται από την υποχρέωση της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 3461/2006 (Α' 106) για υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης, στην περίπτωση άμεσης ή έμμεσης απόκτησης δικαιωμάτων Ψήφου, λόγω απόκτησης μετοχών κατ' εφαρμογή του άρθρου 27Α του v. 4172/2013 (Α' 113).

Άρθρο 7: Με το προτεινόμενο άρθρο το Τ.Α.Ι.ΠΕ,Δ. ορίζεται ως φορέας ωρίμανσης, διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας και παρακολούθησης της εκτέλεσης συμβάσεων του ν. 4799/2021 (Α' 78), κατ' αντίστοιχη τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 130 του ν. 4799/2021. Επιδιώκεται η συμπλήρωση των αρμοδιοτήτων της νέας επιχειρησιακής μονάδας του Τ.Α.Ι.ΠΕ,Δ. με την προσθήκη σε αυτές της διενέργειας διαγωνιστικών διαδικασιών, στο πλαίσιο Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας των άρθρων 126 έως και 130 του ν. 4799/2021.

Άρθρο 8: Με το προτεινόμενο άρθρο τροποποιείται o σκοπός του ώστε να συμπεριληφθεί σε αυτόν και η νέα αρμοδιότητα για τη διενέργεια των σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών και την παρακολούθηση της εκτέλεσης των Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας των άρθρων 126 έως και 130 του ν. 4799/2021.

Άρθρο 9: Προβλέπεται η δημιουργία Μονάδας Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, ως διακριτού λειτουργικού κλάδου δραστηριότητας του προκειμένου να παράσχει συνδρομή σε αυτό κατά τη διαδικασία ωρίμανσης των Συμβάσεων του Αναπτυξιακού Προγράμματος Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας των άρθρων 126 έως και 130 του ν. 4799/2021, τη διενέργεια διαγωνιστικών διαδικασιών για την ανάθεση αυτών και την παρακολούθηση της εκτέλεσης των συμβάσεων, που ανατίθενται στο πλαίσιο των διαδικασιών αυτών.

Άρθρο 10: Με το προτεινόμενο άρθρο προβλέπεται η δυνατότητα αξιοποίησης πόρων που έχουν διατεθεί στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου στη βάση άλλων διατάξεων και για την εξυπηρέτηση άλλων αναγκών του στο πλαίσιο της αποστολής του.

Δεν υπάρχουν σχόλια: