30 Νοεμβρίου 2021

3 στους 5 εργαζόμενους της ΕΕ αναφέρουν ότι πάσχουν από μυοσκελετικές παθήσεις


 Τα μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια που διευκολύνουν την εργασία για όλο το εργατικό δυναμικό μπορούν να επιτρέψουν σε ένα άτομο με μειωμένη ικανότητα εργασίας να συνεχίσει να εργάζεται

3  στους 5 εργαζόμενους της ΕΕ αναφέρουν ότι πάσχουν από μυοσκελετικές παθήσεις

Οι μυοσκελετικές παθήσεις που σχετίζονται με την εργασία μπορούν να προληφθούν

υιοθετώντας κατάλληλες καλές πρακτικές στους χώρους εργασίας

Αυτά ήταν τα βασικά μυνήματα του webinar που πραγματοποίησε η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα σε συνεργασία με τον Αντιρευματικό Σύνδεσμο Κύπρου μέσω της σελίδας τους  στο Facebook.

Οι μυοσκελετικές παθήσεις (ΜΣΠ) που σχετίζονται με την εργασία έχουν καταστροφικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής των εργαζομένων και συγκαταλέγονται στις κύριες αιτίες που ευθύνονται για τη συχνή λήψη αδειών ασθένειας, τη μείωση της ικανότητας για εργασία και για πρόωρη συνταξιοδότηση, ενώ έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην παραγωγικότητα των επιχειρήσεων και την εθνική οικονομία. Τα μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια που διευκολύνουν την εργασία για όλο το εργατικό δυναμικό μπορούν να επιτρέψουν σε ένα άτομο με μειωμένη ικανότητα εργασίας να επανενταχθεί και να συνεχίσει να εργάζεται, τόνισε ο κος Γιάννης Κωνσταντακόπουλος, Δρ. Μηχανικός Μεταλλείων-Μεταλλουργός Μηχ.  Ε.Μ.Π., Τμήμα Εθνικού Εστιακού Πόλου & Πολιτικών Προαγωγής της ΥΑΕ, Δ/νση Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία-ΥΑΕ, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων / Εθνικός Εστιακός Πόλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια & την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA).   Τα απλά και χωρίς μεγάλο κόστος μέτρα για την υποστήριξη ενός ατόμου, συνέχισε ο κος Κωνσταντακόπουλος, μπορούν συχνά να ωφελήσουν ολόκληρο το προσωπικό.  Στόχος είναι η σχεδίαση χώρων/θέσεων εργασίας χωρίς αποκλεισμούς για ένα ποικιλόμορφο εργατικό δυναμικό, με βάση την εκτίμηση των κινδύνων εμφάνισης ΜΣΠ και τις αρχές της πρόληψης.

Στο σύνολο των εργαζομένων στην ΕΕ με κάποιο πρόβλημα υγείας που σχετίζεται με την εργασία, το 60% θεωρεί ότι οι Μυοσκελετικές Παθήσεις αποτελούν το σοβαρότερο πρόβλημα υγείας.

Οι 3 στους 4  συχνότερα αναφερόμενους παράγοντες κινδύνου για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ) αφορούν την εμφάνιση ΜΣΠ και είναι:

 • επαναλαμβανόμενες κινήσεις των χεριών ή των βραχιόνων
 • παρατεταμένη καθιστική εργασία
 • άρση ή μεταφορά ατόμων ή μεγάλου βάρους φορτίων

Οι επιπτώσεις των χρόνιων Μυοσκελετικών Παθήσεων για τα άτομα κατέληξε ο κος Κωνσταντακόπουλος είναι:

 • Δυσκολία στην εκτέλεση ορισμένων καθηκόντων
 • Περιορισμοί στις καθημερινές δουλειές του σπιτιού, στην εργασία και στις δραστηριότητες αναψυχής κατά τον ελεύθερο χρόνο
 • Πόνος στα χέρια, τα πόδια, στον αυχένα ή τη μέση, όχι πάντα έντονος, συχνά διαρκής, ενοχλητικός και εξαντλητικός
 • Ακόμα και ο λιγότερο έντονος πόνος μπορεί να είναι επίμονος και εξαντλητικός
 • Ο πόνος μπορεί να είναι απρόβλεπτος και ορισμένες παθήσεις μεταβάλλονται παρουσιάζοντας εξάρσεις, που σημαίνει ότι υπάρχουν καλύτερες και χειρότερες μέρες

Τα Σχέδια Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρίες, ανέφερε  ο κος Κωνσταντίνος Χαραλάμπους, Λειτουργός Κοινωνικής Ενσωμάτωσης, Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με αναπηρίες, Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων,  είναι:

 1. Σχέδιο Επιχορήγησης Οργανώσεων για τη λειτουργία Προγραμμάτων Απασχόλησης με Στήριξη
 2. Σχέδιο για Δημιουργία και Λειτουργία Μικρών Μονάδων για Σκοπούς Αυτοεργοδότησης Ατόμων με Αναπηρίες (μέσω του Ειδικού Ταμείου του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία) (χορηγία μέχρι €8.543)
 3. Σχέδιο Επαγγελματικής Κατάρτισης (χορηγία μέχρι €1.708)
 4. Σχέδιο Παροχής Χορηγίας σε Οργανώσεις για Προγράμματα Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες (μέσω του Ειδικού Ταμείου του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία) (χορηγία μέχρι €5.000 ή €10.000 αν συγχρημ. από ΕΕ)
 5. Σχέδιο Παροχής Χορηγίας σε Οργανώσεις για Προγράμματα Κατάρτισης Επαγγελματιών για την Αναπηρία (μέσω του Ειδικού Ταμείου του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία) (χορηγία μέχρι €3.000 ή €5.000 αν συγχρημ. από ΕΕ)
 6. 6. Ό Περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα Νόμος 146(Ι)/2009: Σκοπός του Νόμου είναι να προάγει τις ευκαιρίες απασχόλησης των ατόμων με αναπηρίες, αντισταθμίζοντας τις μειωμένες ευκαιρίες που έχουν λόγω της αναπηρίας τους. Σύμφωνα με τον υπό αναφορά Νόμο, προσλαμβάνονται σε θέσεις απασχόλησης στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, άτομα με αναπηρίες σε ποσοστό 10% του αριθμού των υπό πλήρωση κάθε φορά θέσεων απασχόλησης, νοουμένου ότι τα άτομα με αναπηρίες ικανοποιούν καθορισμένα αντικειμενικά κριτήρια. Το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες είναι αρμόδιο, σύμφωνα με τον Νόμο, να παρακολουθεί τα αποτελέσματα της εφαρμογής του Νόμου ως προς την ένταξη των ατόμων με αναπηρίες στην απασχόληση και, σε συνεργασία με τα διορίζοντα όργανα, να υποστηρίζει την εφαρμογή του νόμου, συστήνοντας πολυθεματικές επιτροπές που αξιολογούν και γνωμοδοτούν για την αναπηρία και την καταλληλότητα για εργασία των αιτητών με αναπηρία
 7.  iatrikanea.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: