29 Νοεμβρίου 2021

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για αποκλεισμό τμήματος του Αυτοκινητόδρομου Α.Θ.Ε.

Αποβλέποντες στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των
τροχαίων ατυχημάτων και για ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας, λόγω αποκλεισμού τμήματος του
Αυτοκινητόδρομου Α.Θ.Ε. από τον Α/Κ Πλαταμώνα (χ/θ 400+815) έως τον Α/Κ Λεπτοκαρυάς (χ/θ
410+359) και εκτροπή της κυκλοφορίας στην Π.Ε.Ο. Ευαγγελισμού – Λεπτοκαρυάς, για εκτέλεση
άσκησης ευρείας κλίμακας στην σήραγγα Τ3.


Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α Ρ Θ Ρ Ο 1

Α. Τις παρακάτω προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που αφορούν εκτροπή της κυκλοφορίας του
Αυτοκινητόδρομου Α.Θ.Ε. από τον Α/Κ Πλαταμώνα (χ/θ 400+815) έως τον Α/Κ Λεπτοκαρυάς (χ/θ
410+359) στην Π.Ε.Ο. Ευαγγελισμού – Λεπτοκαρυάς στο πλαίσιο εκτέλεσης άσκησης ευρείας κλίμακας στη
σήραγγά Τ3.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σύμφωνα με την προσκομισθείσα μελέτη κυκλοφορικών
ρυθμίσεων και θα ισχύουν ως ακολούθως:
Ολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας των οχημάτων επί του αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. και στις δύο
κατευθύνσεις (προς Αθήνα και προς Θεσσαλονίκη) από τον Α/Κ Πλαταμώνα (χ/θ 400+815) έως τον
Α/Κ Λεπτοκαρυάς (χ/θ 410+359) με εκτροπή της κυκλοφορίας στην Π.Ε.Ο. Ευαγγελισμού -
Λεπτοκαρυάς.
Θα εφαρμοστεί το τυπικό σχέδιο 5 – 9
α
(Πλήρης Αποκλεισμός Αυτοκινητόδρομου και υποχρεωτική έξοδος

για διατομή δύο -2- λωρίδων καθώς και το τυπικό σχέδιο 5 – 6
α
(Αποκλεισμός κλάδου εισόδου) για τον
αποκλεισμό της εισόδου του Α/Κ Πλαταμώνα προς Θεσσαλονίκη και για τον αποκλεισμό της εισόδου του
Α/Κ Λεπτοκαρυάς προς Αθήνα .
Αποκλεισμός της πρόσβασης στη χοάνη του Πλευρικού Σταθμού Διοδίων Πλαταμώνα προς
Θεσσαλονίκη . Θα εφαρμοστεί επίσης το τυπικό σχέδιο 5 – 6
α
(Αποκλεισμός κλάδου εισόδου)

Τουλάχιστον δύο (2) ώρες πριν την έναρξη της εφαρμογής των παραπάνω ρυθμίσεων θα αποκλειστεί και
στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας ο (Σ.Ε.Α.) στην περιοχή της Σκοτίνας για αποφυγή εγκλωβισμού κάποιου
χρήστη της οδού εντός του αποκλεισμένου τμήματος.
Χρονική διάρκεια ισχύος των ρυθμίσεων.
Το χρονικό διάστημα που θα πραγματοποιηθεί ο αποκλεισμός του προαναφερόμενου τμήματος για την
εκτέλεση της άσκησης θα είναι τέσσερις (4) ώρες και συγκεκριμένα, την Πέμπτη 02 Δεκεμβρίου 2021 και
κατά τις ώρες 07:00 – 11:00, ή μέχρι την ολοκλήρωση της άσκησης εάν αυτή ολοκληρωθεί νωρίτερα.
Γ. Το Τ.Τ. Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Πιερίας εξουσιοδοτείται για τη λήψη των επιβαλλόμενων
μέτρων αρμοδιότητας του, με προσωπική ευθύνη του κ.κ. Διοικητή μεριμνήσει σε συνεργασία με τη
παραχωρησιούχο εταιρεία για την έγκαιρη τοποθέτηση της απαιτούμενης εργοταξιακής σήμανσης
(πινακίδες κλπ).
Δ. Η «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» οφείλει σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών
να τοποθετεί και να συντηρεί, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, την Πρότυπη Τεχνική
Προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων έργων εντός και εκτός κατοικημένης περιοχής, τα
εγκεκριμένα Εγχειρίδια Λειτουργίας και Συντήρησης, τα Σχέδια Δράσης και την εγκεκριμένη μελέτη,
τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης, φανούς, αντανακλαστικά, προειδοποιητικές και
πληροφοριακές πινακίδες και γενικά να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε να εξασφαλίζεται
με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη της η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας των
οχημάτων στην περιοχή των εκτελούμενων έργων, με ιδιαίτερη μέριμνα κατά τις ώρες και ημέρες που
αναμένεται αυξημένος κυκλοφοριακός φόρτος. Επίσης, ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να ληφθεί για
τον επαρκή φωτισμό των εργοταξιακών χώρων κατά τις νυχτερινές ώρες προβλέποντας κατάλληλες
επιπρόσθετες διατάξεις (παλλόμενα βέλη, αναλάμποντες φανοί κινδύνου) σύμφωνα με τα
εγκεκριμένα εγχειρίδια λειτουργίας, καθώς και την τοποθέτηση, επιπρόσθετα της σήμανσης με
κώνους, φορητών στηθαίων κατάλληλης ικανότητας συγκράτησης των οχημάτων, στις περιπτώσεις
παραμονής μηχανικού εξοπλισμού (οχημάτων, μηχανημάτων κλπ.) εντός της ζώνης εκτέλεσης
εργασιών, σύμφωνα με τις ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ.
Ε. Επισημαίνεται ότι η «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ότι οφείλει να ενημερώνει έγκαιρα
τους χρήστες με κάθε πρόσφορο μέσο (Μ.Μ.Ε., ιστότοπό της, εισπράκτορες διοδίων κλπ.) για την
εκτέλεση των εργασιών και την ύπαρξη των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.
ΣΤ. Κατά τη διάρκεια των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, θα πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα, ώστε
σε κάθε περίπτωση, να εξασφαλίζεται η ομαλή κυκλοφορία. Προς το σκοπό αυτό επισημαίνεται ότι
είναι σκόπιμη η συνεργασία του Τ.Τ. Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Πιερίας με την
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. προκειμένου εκ των προτέρων να ληφθούν όλα τα
ενδεδειγμένα μέτρα σε περίπτωση που εκτιμηθεί ή παρατηρηθεί σημαντική επίπτωση στην ομαλή
διεξαγωγή της κυκλοφορίας στον αυτοκινητόδρομο, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί κατά το δυνατόν η
παρεμπόδιση των χρηστών.

Α Ρ Θ Ρ Ο 2

Από την τοποθέτηση των προβλεπόμενων πληροφοριακών πινακίδων οδικής σήμανσης, καθώς και
τις υποδείξεις – σήματα των Τροχονόμων, οι παραβάτες της Απόφασης αυτής διώκονται και
τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99(Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Α Ρ Θ Ρ Ο 3

Η ισχύς της παρούσας στην εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πιερίας, αρχίζει:
1. Μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας από:
α) τον Διοικητή του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Πιερίας,
β) τον υπεύθυνο για την τοποθέτηση της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης όπως αυτή
προκύπτει από την υποβληθείσα μελέτη και υλοποίησης λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων
κυκλοφοριακής σήμανσης που θα απαιτηθούν και
γ) τον υπεύθυνο της αρμόδιας εταιρείας εκτέλεσης εργασιών.
2. Από τη δημοσίευσή της σύμφωνα με το άρθρο 109 του Κ.Ο.Κ., την ανάρτηση της στο διαδίκτυο,
σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3861/2010 και με την προϋπόθεση τοποθέτησης προαναφερόμενης
κυκλοφοριακής σήμανσης, καθώς και την ύπαρξη τροχονόμων όπου απαιτείται.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Γεώργιος ΤΖΗΜΑΣ
Ταξίαρχος

Δεν υπάρχουν σχόλια: