18 Νοεμβρίου 2021

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΦΚ Πιερικός


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 208/01/11/2021
Στην Κατερίνη σήμερα 01/11/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο στα γραφεία του συλλόγου ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ:
Παρόντες: Κιργιάκος Αντώνιος, Λαζαρίδης Ιωάννης, Αστερίου Παναγιώτης, Τσακιρίδης Βασίλειος, Παναγίτσας Κων/νος, Βασιλειάδης Μιχαήλ, Δασκαλοπούλου Χριστίνα, Σολαχίδου Μαίρη, Παναγιωτίδου Αικατερίνη, Παπαευαγγέλου Αστέριος, Ζάχος Δημήτριος, Κουτλουμπάσης Δημήτριος, Μπέης Αθανάσιος, Μπέης Δημήτριος. Λαζαρίδου Αθηνά.

Θέμα: «Κατανομή αξιωμάτων του νέου Διοικητικού Συμβουλίου»

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία του Δ.Σ., ξεκίνησε η συνεδρίαση και μετά από διαλογική συζήτηση προχωρήσαμε ΟΜΟΦΩΝΑ στην κατανομή αξιωμάτων ως ακολούθως για το Δ.Σ.:

Πρόεδρος: Λαζαρίδης Ιωάννης
Αντιπρόεδρος Α΄: Κιργιάκος Αντώνιος
Αντιπρόεδρος Β΄: Τσακιρίδης Βασίλειος
Αντιπρόεδρος Γ΄: Αστερίου Παναγιώτης
Γενικός Γραμματέας: Δασκαλοπούλου Χριστίνα
Αναπληρωτής Γεν. Γραμμ.: Ζάχος Δημήτριος
Ταμίας: Κιργιάκος Αντώνιος
Αναπληρωτής Ταμίας: Λαζαρίδου Αθηνά
Έφορος Ακαδημιών: Μπέης Αθανάσιος
Έφορος Πετοσφαίρισης: Παναγιωτίδου Αικατερίνη
Υπεύθυνος Ιματισμού: Βασιλειάδης Μιχαήλ
Υπεύθυνος Γραφείου Τύπου κι Ενημέρωσης: Τσακιρίδης Βασίλειος
Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων: Σολαχίδου Μαίρη
Μέλος: Παναγίτσας Κωνσταντίνος
Μέλος: Μπέης Δημήτριος
Μέλος : Κουτλουμπάσης Δημήτριος

Δεν υπάρχουν σχόλια: