17 Δεκεμβρίου 2021

Παράταση Οριστικοποίησης αιτήσεων στήριξης της 3ης Πρόσκλησης για ένταξη στο Πρόγραμμα Νέων Γεωργών

 Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π. Ε. Πιερίας ενημερώνει τους
ενδιαφερόμενους που έχουν ήδη προβεί σε ενέργειες για ένταξη στο Πρόγραμμα ‘Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»


(Υπομέτρο 6.1 του ΠΑΑ 2014-2020) κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022, ότι δημοσιεύτηκε η 1 η
τροποποίηση της πρόσκλησης Υποβολής αιτήσεων (ΑΔΑ: Ψ2Χ74653ΠΓ-ΠΩΥ), με την οποία δίνεται παράταση
14 ημερών για την επεξεργασία και οριστικοποίηση των αιτήσεων στήριξης που έχουν ήδη ανοιχτεί στο ΠΣΚΕ
μέχρι τις 14-12-2021 το μεσημέρι (δηλαδή την αρχική προθεσμία υποβολής που αναφέρονταν στην πρόσκληση).
Επισημαίνεται ότι:
1. Η συγκεκριμένη παράταση, αφορά μόνο τους συντάκτες των αιτήσεων στήριξης,
2. Δεν υπάρχει δυνατότητα για δημιουργία νέων υποβολών (αιτήσεων), αλλά είναι δυνατή η επεξεργασία
(και οριστικοποίηση) των (ήδη υπαρχόντων στο Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων-
ΠΣΚΕ) αιτήσεων μέχρι τις 28-12-2021 και ώρα 13:00.
3. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω ΠΣΚΕ που λειτουργεί στον ιστότοπο
http://www.ependyseis.gr , εντός της ανωτέρω προθεσμίας.
Συγκεκριμένα, με την ανωτέρω τροποποίηση ορίζονται τα παρακάτω:
α) Ως περίοδος έναρξης υποβολής αιτήσεων στήριξης ορίζεται η 12-11-2021.
β) Ως καταληκτική ημερομηνία για τη δημιουργία νέων υποβολών ορίζεται η 14-12-2021 και ώρα 13:00. Η
δημιουργία νέας υποβολής γίνεται στη συνέχεια της απόδοσης όνομα χρήστη και κωδικού για πρόσβαση
στο www.ependyseis.gr , όπου ο υποψήφιος, μέσα από το μενού του συστήματος, επιλέγει ‘‘Νέα
Υποβολή’’. Η επιτυχής ολοκλήρωση της ενέργειας «Νέα Υποβολή» καταλήγει στη δημιουργία από το
σύστημα ενός πενταψήφιου αριθμού ύστερα από το αρκτικόλεξο Γ3ΝΓ (π.χ. Γ3ΝΓ-27151).
γ) Ως καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής (οριστικοποίησης) των αιτήσεων στήριξης στο ΠΣΚΕ
ορίζεται η Τρίτη, 28-12-2021 και ώρα 13.00. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναρτώνται στο ΠΣΚΕ
για την υποβολή πρέπει να έχουν ημερομηνία έκδοσης μέχρι και τις 28-12-2021.
δ) Αιτήματα από-οριστικοποίησης αιτήσεων στήριξης υποβάλλονται στην τεχνική υποστήριξη (helpdesk)
του ΠΣΚΕ, εντός της εφαρμογής του υπομέτρου (με κωδικούς χρήστη), μέχρι και τη Δευτέρα, 27-12-
2021 και ώρα 13:00.
Για περισσότερες Πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:
1. Στη Δ/ση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Πιερίας (Τμήμα Φυτικής-Ζωικής Παραγωγής –
γραφείο 3), και στα τηλέφωνα των Υπεύθυνων Γεωπόνων: 2351-351-127 Σαμαρτζίδης Χαράλαμπος 2351-
351-313 Χριστοδουλάκη Ελένη
2. Στους Δικτυακούς τόπους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων www.minagric.gr και
www.agrotikianaptixi.gr και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας http://www.pkm.gov.gr/ .
3. Στους Γεωπόνους-μελετητές (συντάκτες Φακέλων- Αιτήσεων στήριξης).

Δεν υπάρχουν σχόλια: