13 Ιανουαρίου 2022

Ο Αδαμάντιος Κοραής ως ιατρός" με τον Σταύρο Μπαλογιάννη την 17-1-2022


Εις τα τελευταία έτη της ζωής του ο Αδαμάντιος Κοραής πλήρης εμπειριών, γνώσεων, πολυτίμου πολυπλεύρου προσφοράς και ευγενών οραματισμών προβαίνει εις απολογισμόν όλων των ημερών του και ανοίγει πλήρως την ψυχήν του, διά να εκφράσει γεγονότα και συναισθήματα, όπως τα έζησε, προσπαθών να τα διηθήσει κατά το δυνατόν διά του ηθμού της αντικειμενικότητος. Εις την αυτοβιογραφίαν του, την οποίαν συνέταξεν το 1829, τέσσαρα έτη προ της κοιμήσεως του, αναφέρει χαρακτηριστικώς, με πολλήν ειλικρίνειαν και αίσθησιν ευθύνης ότι «όστις ιστορεί τον ίδιον βίον, χρεωστεί να σημειώσει και τα κατορθώματα και τα αμαρτήματα της ζωής του με τόσην ακρίβειαν, ώστε μήτε τα πρώτα να μεγαλύνη, μήτε τα δεύτερα να σμικρύνη, ή να σιωπά παντάπασιν, πράγμα δυσκολώτατον, διά την έμφυτον εις όλους μας φιλαυτίαν».

Ο Κοραής εγένετο μέλος της Βασιλικής Ακαδημίας Επιστημών του Montpellier και έκτοτε υπέγραφεν ως Ιατρός και Κορρεσπονδέντες της εν λόγω Ακαδημίας. Εγνώριζεν ήδη ως φοιτητής απταίστως την Λατινικήν, την Αρχαίαν και Νέαν Ελληνικήν, την Εβραϊκήν, την Τουρκικήν, την Γαλλικήν, την Ιταλικήν, την Αγγλικήν, την Ολλανδικήν και την Γερμανικήν γλώσσαν. Η λέξις Πατρίς συνώδευσεν την τελευταίαν εκπνοήν του εις Παρισίους την 6ην Απριλίου του 1833. Τα λοιπά επίλοιπα και ενδιαφέροντα στην εκδήλωση της Δευτέρας.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: