11 Ιανουαρίου 2022

Πότε είναι νόμιμη η απουσία από την εργασία λόγω κορονοϊού

 

Γράφουν η Σουζάνα Κλημεντίδη – Δικηγόρος, Νομικός Συνεργάτης Ε.Ε.Α.

Δήμητρα Καραδήμα – Δικηγόρος Εργατολόγος

 Δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως η υπ’ αρ. αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.361/4-1-2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.), η οποία τροποποιεί την ισχύουσα από 30.12.2021 μέχρι 17.1.2022 αντίστοιχη ΚΥΑ [υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 81558 (ΦΕΚ 6290, Β΄, 29.12.2021)].

Στην ως άνω υπ’ αρ.  Δ1α/Γ.Π.οικ.361/4-1-2022 ΚΥΑ  εξειδικεύονται -μεταξύ άλλων- οι κανόνες χορήγησης αναρρωτικής άδειας λόγω νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, λαμβανομένης υπόψη της τρέχουσας επιδημιολογικής επιβάρυνσης της Χώρας. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι για να θεωρηθεί νόμιμη η απουσία από την εργασία λόγω νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα, αρκεί η βεβαίωση θετικού ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test), που πρέπει να έχει διενεργηθεί εντός 48 ωρών. Η βεβαίωση θετικού ελέγχου θα πρέπει να έχει εκδοθεί από εργαστήρια αναφοράς δημόσια ή ιδιωτικά (δημόσια δομή, διαγνωστικό κέντρο, μικροβιολογικό εργαστήριο ή φαρμακείο) και να περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του εργαζόμενου, όπως αυτό αναγράφεται στην ταυτότητα ή το διαβατήριο.

Από τη διατύπωση της ως άνω διάταξης, προκύπτει ότι η απουσία του εργαζομένου (εμβολιασμένου ή ανεμβολίαστου), μετά από θετικό rapid test (δεν απαιτείται θετικό pcr), θεωρείται ως ασθένεια και τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις των άρθρων 657 και 658 του Αστικού Κώδικα (όπως σε κάθε περίπτωση ασθένειας). Στην περίπτωση νόσησης, δηλαδή ασθένειας λόγω κορωνοϊού, ο εργαζόμενος δικαιούται αποδοχών ασθενείας, αφού αδυνατεί να εργαστεί για σπουδαίο λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά του και δεν προβλέπεται αναπλήρωση ημερών εργασίας. Σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα του ΕΦΚΑ διευκρινίζεται ότι ο εργαζόμενος που νοσεί λόγω κορωνοϊού, προκειμένου να επιδοτηθεί, πρέπει να προσκομίσει ιατρική γνωμάτευση που θα περιέχει αναλυτικά τα στοιχεία του εργαζομένου, τις ημερομηνίες των μοριακών/ rapid tests, τη νόσο και τη συμπτωματολογία (πυρετός, έντονος βήχας, δυσκολία στην αναπνοή), τη σύσταση για κατ’ οίκον περιορισμό και την ένδειξη για χορήγηση αναρρωτικής άδειας με σαφές ημερολογιακό διάστημα. Η ασθένεια συνταγογραφείται μέσω της άυλης συνταγογράφησης από ιδιώτη ιατρό συμβεβλημμένο με τον ΕΟΠΥΥ ή ιατρό δημόσιας δομής. Για τη λήψη οι εργαζόμενοι οφείλουν καταθέτουν την αίτησή τους με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στον ΕΦΚΑ και να την αποδεχθεί ο εργοδότης τους. Δεδομένης της κατάστασης, η έκδοση πρέπει να γίνεται έστω και μεταγενέστερα.

Στην περίπτωση που ο εργαζόμενος δεν νοσεί, αλλά έχει έρθει σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα, θα πρέπει να εφαρμοσθεί το άρθρο 15 του Ν. 4722/2020. Ειδικότερα, στη συγκεκριμένη διάταξη προβλέπεται κατ’ οίκον περιορισμός (βάσει των κάθε φορά ισχυουσών οδηγιών του ΕΟΔΥ) και, για το διάστημα περιορισμού, εάν ο εργαζόμενος δεν μπορεί να τηλεργασθεί (και να αμειφθεί τηλεργαζόμενος), πληρώνεται κανονικά. Στη συνέχεια, όταν γυρίσει στην εργασία του, επιστρέφει το ήμισυ των ωρών του κατ’ οίκον περιορισμού, με απασχόλησή του μία ώρα ημερησίως χωρίς πληρωμή.

Στο σημείο αυτό δέον όπως υπενθυμίσουμε ότι σύμφωνα με τις σχετικές επικαιροποιημένες (από 31.12.2021) οδηγίες του ΕΟΔΥ: Α1) Τα άτομα/εργαζόμενοι με λοίμωξη από Sars-Cov-2 πρέπει να παραμένουν σε απομόνωση επί πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον και αποφυγή επαφής με άλλα άτομα. Εάν δεν υπάρχουν συμπτώματα ή τα συμπτώματα μετά το πενθήμερο – προεξάρχοντος του πυρετού- ελαττώνονται, τότε διακόπτεται η απομόνωση. Εάν ο πυρετός συνεχίζει χωρίς άλλα συμπτώματα, παρατείνεται η απομόνωση εντός οικίας. Υποχρεωτική χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλής μάσκας για τουλάχιστον άλλες πέντε (5) ημέρες. Β1) Τα άτομα/εργαζόμενοι που ήρθαν σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα, που είναι εμβολιασμένοι και με ενισχυτική δόση ή εμβολιασμένοι με 2 δόσεις τους τελευταίους 6 μήνες ή με μία δόση του εμβολίου J&J τους τελευταίους 2 μήνες, πρέπει να χρησιμοποιούν μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλής μάσκας για δέκα (10) ημέρες και διενέργεια εργαστηριακού ελέγχου (PCR ή Rapid Antigen Test) την 5η   ημέρα από την έκθεσηΒ2) Ενώ τα άτομα/εργαζόμενοι εμβολιασμένοι με 2 δόσεις πάνω από 6 μήνες χωρίς ενισχυτική δόση ή με μία δόση του εμβολίου J&J πάνω από 2 μήνες χωρίς ενισχυτική δόση ή οι ανεμβολίαστοι πρέπει να παραμένουν στο σπίτι για πέντε (5) ημέρες. Την 5η ημέρα πρέπει να διενεργούν εργαστηριακό έλεγχο (PCR ή Rapid Antigen Test) και αποφυγή επαφής με άλλα άτομα. Μετά την 5η ημέρα, χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλής μάσκας για τουλάχιστον άλλες πέντε (5) ημέρες.

Ειδικώς, ως προς τους δημοσίους υπαλλήλους εφαρμόζεται η παρ. 3 του άρθρου τριακοστού όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), δηλαδή σε περίπτωση που υπάλληλος του Δημοσίου, όπως ορίζεται στο πεδίο εφαρμογής της από 11.3.2020 Π.Ν.Π., απαιτείται να τεθεί σε περιορισμό, λόγω των έκτακτων μέτρων για τον κορωνοϊό COVID-19 και κατόπιν οδηγιών που του έχουν δοθεί αρμοδίως από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) ή από άλλο αρμόδιο δημόσιο φορέα, ο οποίος ενημερώνει αμελλητί τον Ε.Ο.Δ.Υ., απουσιάζει δικαιολογημένα από την Υπηρεσία με αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού, κατόπιν υποβολής υπεύθυνης δήλωσης. Η αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού δεν αφαιρείται από τη δικαιούμενη αναρρωτική άδεια του υπαλλήλου, ούτε απαιτείται ο υπάλληλος να παραπεμφθεί στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή. Οι ως άνω υπάλληλοι της παρούσας παραγράφο προσμετρώνται στους υπαλλήλους, οι οποίοι μπορούν να παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων.

Τέλος, οι γονείς εργαζόμενοι σε περίπτωση νόσησης από κορωνοϊό COVID-19, των τέκνων τους, βρεφών, προνηπίων και νηπίων, μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τέκνων που φοιτούν σε ειδικά σχολεία ή σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας αυτών, καθώς και ατόμων με αναπηρία, τα οποία, ανεξαρτήτως της ηλικίας τους, είναι ωφελούμενοι σε δομές παροχής υπηρεσιών ανοικτής φροντίδας για άτομα με αναπηρία, δικαιούνται να κάνουν χρήσης ειδικής άδειας για την ασθένεια των τέκνων για δεκατέσσερις (14) ημέρες ή και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε περίπτωση που αυτό κρίνεται απαραίτητο με ιατρική γνωμάτευση ή σε περίπτωση νοσηλείας τέκνου. Η άδεια αυτή χορηγείται επιπρόσθετα προς άλλες άδειες που αφορούν στην ασθένεια ή στη νοσηλεία τέκνων. Οι γονείς εργαζόμενοι, κατά τη διάρκεια της ως άνω άδειας λόγω νόσησης των τέκνων τους, λαμβάνουν αποδοχές: κατά τα δύο τρίτα (2/3) από τον εργοδότη και κατά το ένα τρίτο (1/3) από τον τακτικό προϋπολογισμό, μετά από διασταύρωση με τα στοιχεία των Υπουργείων Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών, ο τρόπος της οποίας ορίζεται σε κοινή απόφαση των αρμοδίων Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών. Ειδικότερα για τους εργαζομένους του ευρύτερου δημοσίου τομέα και των επιχειρήσεων του Κεφαλαίου Α` του ν. 3429/2005 (Α` 314), η ανωτέρω άδεια καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τον εργοδότη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: