18 Μαρτίου 2022

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αποκλεισμού τμήματος του Αυτοκινητόδρομου Α.Θ.Ε. και στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας από τον τον Α/Κ Ευαγγελισμού έως τον Α/Κ Πλαταμώνα και εκτροπή της κυκλοφορίας στην Π.Ε.Ο. Ευαγγελισμού –Λεπτοκαρυάς, λόγω διακοπής ηλεκτροδότησης των σηράγγων Τ1 – Τ2 .»


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 52 πργ. 2 του Ν. 2696/1999 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα
Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3542/2007 (Α-50).
β) Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και
λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».
γ) To υπ’ αριθ. AMSA_YP_5696 από 16-03-2022 έγγραφο της PARSONS INTERNATIONAL
LTD.
δ) Το υπ’ αριθ. ΛΕ/ΜΚ/00/12/24/81964 από 18-03-2022 έγγραφο της Ε.Υ.Δ.Ε./Λ.Σ.Ε.Π.
ε) Την υπ’ αριθ. 5014/22/579876 από 18-03-2022 αναφορά του Τμήματος Τροχαίας
Αυτοκινητοδρόμων Πιερίας, που συνηγορεί για τη σήμανση και τις κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις, όπως αναφέρονται στη σχετική μελέτη.
α π ο β λ έ π ο ν τ ε ς

στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων
ατυχημάτων και για ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας,
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Α Ρ Θ Ρ Ο 1Ο

Α. Τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αποκλεισμού τμήματος του Αυτοκινητόδρομου
Α.Θ.Ε. και στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας, λόγω διακοπής ηλεκτροδότησης των σηράγγων
Τ1 – Τ2 από τον Α/Κ Ευαγγελισμού έως τον Α/Κ Πλαταμώνα με εκτροπή της κυκλοφορίας
στην Π.Ε.Ο. Ευαγγελισμού –Λεπτοκαρυάς την Κυριακή (20-03-2022) από ώρα 06:00 π.μ.
έως 10:00 π.μ..
α. Αποκλεισμός της κυκλοφορίας των οχημάτων επί του Αυτοκινητοδρόμου στην
κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη από τον Α/Κ Ευαγγελισμού έως τον Α/Κ Πλαταμώνα
με εκτροπή της κυκλοφορίας στην Π.Ε.Ο. Ευαγγελισμού – Λεπτοκαρυάς και
αποκλεισμός του κλάδου εισόδου του Α/Κ Ευαγγελισμού προς Θεσσαλονίκη.
Για την εκτροπή του ρεύματος κυκλοφορίας του αυτοκινητόδρομου με κατεύθυνση από Αθήνα
προς Θεσσαλονίκη στην Π.Ε.Ο. στον Α/Κ Ευαγγελισμού θα εφαρμοστεί το προσκομισθέν
τυπικό σχέδιο 5-9α (Πλήρης Αποκλεισμός Αυτοκινητοδρόμου και υποχρεωτική έξοδος για
διατομή 2 λωρίδων) καθώς και το τυπικό σχέδιο 5-5α (Αποκλεισμός κλάδου εισόδου) για τον
αποκλεισμό του κλάδου εισόδου του Α/Κ Ευαγγελισμού προς Θεσσαλονίκη.
β. Αποκλεισμός της κυκλοφορίας των οχημάτων επί του Αυτοκινητοδρόμου στην
κατεύθυνση προς Αθήνα από τον Α/Κ Πλαταμώνα έως τον Α/Κ Ευαγγελισμού με
εκτροπή της κυκλοφορίας στην Π.Ε.Ο. Ευαγγελισμού – Λεπτοκαρυάς και αποκλεισμός
του κλάδου εισόδου του Α/Κ Πλαταμώνα προς Αθήνα.

Για την εκτροπή του ρεύματος κυκλοφορίας του αυτοκινητόδρομου με κατεύθυνση από
Θεσσαλονίκη προς Αθήνα στην Π.Ε.Ο. στον Α/Κ Πλαταμώνα, θα εφαρμοστεί το προσκομισθέν
τυπικό σχέδιο 5-9β (Πλήρης Αποκλεισμός Αυτοκινητοδρόμου και υποχρεωτική έξοδος για
διατομή 3 λωρίδων) καθώς και το τυπικό σχέδιο 5-5α (Αποκλεισμός κλάδου εισόδου) για τον
αποκλεισμό του κλάδου εισόδου του Α/Κ Πλαταμώνα προς Αθήνα.
γ. Αποκλεισμός της εισόδου του Η-Α/Κ Ραψάνης προς Αθήνα
Θα εφαρμοστεί το τυπικό σχέδιο 5-5α (Αποκλεισμός κλάδου εισόδου).
Επισημαίνεται ότι πριν την έναρξη των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων θα αποκλειστούν οι

έξι (6) υφιστάμενοι χώροι στάθμευσης του αυτοκινητοδρόμου στο τμήμα Ευαγγελισμός-
Πλαταμώνας έτσι ώστε να αποφευχθεί ο εγκλωβισμός τυχόν χρήστη εντός του αποκλεισμένου

τμήματος.

Β. Η «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.», οφείλει σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των
εργασιών να τοποθετεί και να συντηρεί, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, την Πρότυπη
Τεχνική Προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων έργων εντός και εκτός κατοικημένης περιοχής,
τα εγκεκριμένα εγχειρίδια Λειτουργίας και Συντήρησης, τα Σχέδια Δράσης και την εγκεκριμένη
μελέτη, τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης, φανούς, αντανακλαστικά, προειδοποιητικές και
πληροφοριακές πινακίδες και γενικά να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε να
εξασφαλίζεται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη της η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της
κυκλοφορίας των οχημάτων τόσο στην περιοχή αποκλεισμού της κυκλοφορίας, όσο και κατά
μήκος της εναλλακτικής διαδρομής.
Περαιτέρω, η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε. οφείλει να ενημερώνει έγκαιρα τους
χρήστες με κάθε πρόσφορο μέσο (Μ.Μ.Ε., ιστότοπό της, εισπράκτορες διοδίων κλπ.) για την
εκτέλεση των εργασιών και την ύπαρξη των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Γ. Το Τ.Τ. Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Πιερίας εξουσιοδοτείται για τη λήψη των
επιβαλλόμενων μέτρων αρμοδιότητας τους, με προσωπική ευθύνη του κ.κ. Διοικητή
μεριμνήσουν σε συνεργασία με τη παραχωρησιούχο εταιρεία για την έγκαιρη τοποθέτηση της
απαιτούμενης εργοταξιακής σήμανσης (πινακίδες κλπ) κατά μήκος του εναλλακτικού
δρομολογίου, σημεία εκτροπών κλπ.

Α Ρ Θ Ρ Ο 2Ο

Οι παραβάτες της παρούσης Απόφασης διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 420 Π.Κ. και τις διατάξεις των άρθρων 4,5,52,103 και 104 του Ν. 2696/1999
«Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ» , όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του Ν. 3542/2007
«Τροποποιήσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ.».

Α Ρ Θ Ρ Ο 3Ο

Η ισχύς της παρούσας στην εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πιερίας, αρχίζει:
1. Μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας από:
α) τον Διοικητή του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Πιερίας
β) τον υπεύθυνο για την τοποθέτηση της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης όπως αυτή
προκύπτει από την υποβληθείσα μελέτη και υλοποίησης λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων
κυκλοφοριακής σήμανσης που θα απαιτηθούν και
γ) τον υπεύθυνο της αρμόδιας εταιρείας εκτέλεσης εργασιών, καθώς και
2. Από τη δημοσίευσή της σύμφωνα με το άρθρο 109 του Κ.Ο.Κ., την ανάρτηση της στο
διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3861/2010 και με την προϋπόθεση τοποθέτησης
προαναφερόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης, καθώς και την ύπαρξη τροχονόμων όπου
απαιτείται.-

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Γεώργιος ΤΖΗΜΑΣ
Ταξίαρχος

Δεν υπάρχουν σχόλια: