14 Απριλίου 2022

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Σήραγγα Τ4 (Τεχνικό Υπογειοποίησης Κατερίνης)

 «Έκτακτεςκυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Σήραγγα Τ4 (Τεχνικό Υπογειοποίησης Κατερίνης) επί
του Αυτοκινητόδρομου Α.Θ.Ε. για την εκτέλεση εργασιών τοποθέτησης επιπλέον
προκατασκευασμένων στηθαίων σκυροδέματος τύπου NJ στην προσωρινή εγκατάσταση της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας».


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

Έχοντας υπόψη :
α) Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 2 του Ν.2696/1999 ( ΦΕΚ-Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας » όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3542/2007 (Α-50).
β) Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση Σύσταση, Οργάνωση και Λειτουργία υπηρεσιών
Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».
γ) Η υπ’ αριθ. 2501/10/3-η ́ από 18-03-2022 Απόφαση μας (Α.Δ.Α. Ψ6ΖΒ46ΜΤΛΒ-ΓΟ9).
δ) Το υπ’ αριθμ. AMSA 27348 από 12-04-2022 έγγραφο της ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ.
ε) Την υπ’ αριθ. 2501/10Α/25-κ ́από 13-04-2022 αναφορά του Τμήματος Τροχαίας Κατερίνης
στ) Την υπ’ αριθ. 5014/22/785891 από 13-04-2022 αναφορά του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε.
Πιερίας.

α π ο β λ έ π ο ν τ ε ς

στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και για
ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Α Ρ Θ Ρ Ο 1

Α. Σε συνέχεια της ανωτέρω (γ) σχετικής Απόφασης μας και έπειτα από την απόδοση του Κλάδου της Σήραγγας Τ4
προς Αθήνα σε αμφίδρομη κυκλοφορία, θα πραγματοποιηθούν εργασίες για την τοποθέτηση επιπλέον
προκατασκευασμένων στηθαίων σκυροδέματος τύπου NJ στην προσωρινή εγκατάσταση της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας.
Ειδικότερα την Πέμπτη 14.04.2022 και από τις 23:00 έως τις 02:00 της επομένης ή νωρίτερα σε
περίπτωση ολοκλήρωσης των προαναφερόμενων εργασιών, θα πραγματοποιηθεί αποκλεισμός του τμήματος του
αυτοκινητόδρομου μόνο στην κατεύθυνση προς Αθήνα, από τον Α/Κ Βόρειο Κατερίνης (Χ.Θ. 438+507) έως τον
Α/Κ Νότιο Κατερίνης (Χ.Θ. 434+203).
Οι εν λόγω έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοσθούν στον Α/Κ Βόρειο Κατερίνης προς Αθήνα
σύμφωνα με τα συνημμένα τυπικά σχέδια του Εγχειριδίου Λειτουργίας της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου ΑΕ:
-5-9β (Ειδικές Περιπτώσεις – Προσωρινή Σήμανση για Πλήρη Αποκλεισμό Αυτοκινητόδρομου και υποχρεωτική
έξοδος σε διατομή 3 λωρίδων)
-5-5α (Ειδικές Περιπτώσεις – Προσωρινή Σήμανση για Αποκλεισμό Κλάδου Εισόδου)

Επισημαίνεται ότι, κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα η κυκλοφορία στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη θα
διεξάγεται κανονικά μέσω της Σήραγγας Τ4, ενώ κατά τα λοιπά θα ισχύουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που
περιγράφονται στην ανωτέρω (γ) σχετική Απόφαση μας.
Β. Η «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε», οφείλει σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών, να τοποθετεί
και να συντηρεί σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, την Πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή σήμανσης
εκτελούμενων έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών, τα εγκεκριμένα εγχειρίδια Λειτουργίας και
Συντήρησης, τα Σχέδια Δράσης και την εγκεκριμένη Μελέτη, τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης, φανούς,
αντανακλαστικά, προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες και γενικά να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο,
ώστε να εξασφαλίζεται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη της, η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της
κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή των εκτελούμενων έργων, με ιδιαίτερη μέριμνα κατά τις ώρες και
ημέρες που αναμένεται αυξημένος κυκλοφοριακός φόρτος. Επίσης ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να ληφθεί για τον
επαρκή φωτισμό των εργοταξιακών χώρων κατά τις νυχτερινές ώρες, προβλέποντας κατάλληλες επιπρόσθετες
διατάξεις (παλλόμενα βέλη, αναλάμποντες φανοί κινδύνου) σύμφωνα με τα εγκεκριμένα εγχειρίδια λειτουργίας,
καθώς και την τοποθέτηση επιπρόσθετα της σήμανσης με κώνους, φορητών στηθαίων κατάλληλης ικανότητας
συγκράτησης των οχημάτων, στις περιπτώσεις παραμονής μηχανικού εξοπλισμού (οχημάτων, μηχανημάτων κλπ)
εντός της ζώνης εκτέλεσης εργασιών σύμφωνα με τις ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ.
Γ. Περαιτέρω στην «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε» επισημαίνεται ότι οφείλει να ενημερώνει έγκαιρα τους
χρήστες με κάθε πρόσφορο μέσο (ΜΜΕ ,ιστότοπο, εισπράκτορες διοδίων κλπ) για την ισχύ των κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων.
Δ. Κατά τη διάρκεια των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, θα πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα, ώστε σε κάθε
περίπτωση, να εξασφαλίζεται η ομαλή κυκλοφορία. Προς το σκοπό αυτό επισημαίνεται ότι είναι σκόπιμη η
συνεργασία του Τ.Τ. Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Πιερίας με την ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.
προκειμένου εκ των προτέρων να ληφθούν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα σε περίπτωση που εκτιμηθεί ή
παρατηρηθεί σημαντική επίπτωση στην ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας στον αυτοκινητόδρομο, έτσι ώστε να
ελαχιστοποιηθεί κατά το δυνατόν η παρεμπόδιση των χρηστών.
Ε. Το Τμ. Τροχαίας Κατερίνης & το Τμήμα Τροχαίας Αυτ/μων Π.Α.Θ.Ε. Πιερίας, εξουσιοδοτούνται για τη
λήψη των επιβαλλόμενων μέτρων αρμοδιότητας του, με προσωπική ευθύνη του κ.κ. Διοικητή μεριμνήσει σε
συνεργασία με την αρμόδια εταιρεία για την έγκαιρη τοποθέτηση της απαιτούμενης εργοταξιακής σήμανσης
(πινακίδες κλπ) κατά μήκος του εναλλακτικού δρομολογίου, σημεία εκτροπών κλπ.

Α Ρ Θ Ρ Ο 2

Οι παραβάτες της παρούσης Απόφασης διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 420
Π.Κ. και τις διατάξεις των άρθρων 4,5,52,103 και 104 του Ν. 2696/1999 «Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ», όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του Ν. 3542/2007 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ.».

Α Ρ Θ Ρ Ο 3

Η ισχύς της παρούσας στην εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πιερίας, αρχίζει:
1. Μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας από:
α) τον Διοικητή του Τμήματος Τροχαίας Κατερίνης και του Διοικητή του Τμήματος Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε
Πιερίας,
β) του υπευθύνου για την τοποθέτηση της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης, όπως αυτή προκύπτει από
την υποβληθείσα μελέτη και υλοποίησης λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης που θα
απαιτηθούν και
γ) του υπευθύνου της αρμόδιας εταιρείας εκτέλεσης εργασιών, καθώς και
2. Από τη δημοσίευσή της σύμφωνα με το άρθρο 109 του Κ.Ο.Κ., την ανάρτηση της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με
το άρθρο 4 του Ν. 3861/2010 και με την προϋπόθεση τοποθέτησης προαναφερόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης,
καθώς και την ύπαρξη τροχονόμων όπου απαιτείται.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Γεώργιος ΤΖΗΜΑΣ
Ταξίαρχος

Δεν υπάρχουν σχόλια: