4 Μαΐου 2022

« Προσωρινές ρυθμίσεις κυκλοφορίας λόγω εκτέλεσης εργασιών ανακατασκευής πεζοδρομίων και πλευρικών στηθαίων ασφαλείας της Γέφυρας 185R X/Θ 427,230) του Αυτοκινητόδρομου Α.Θ.Ε..»


 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

Έχοντας υπόψη :
α) Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 2 του Ν.2696/1999 ( ΦΕΚ-Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα
Οδικής Κυκλοφορίας » όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3542/2007 (Α-50).
β) Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση Σύσταση, Οργάνωση και Λειτουργία
υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».
γ) Το υπ’ αριθ. AMSA_YP_5739 από 18-04-2022 έγγραφο της ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ
ΑΙΓΑΙΟΥ.
δ) Το υπ’ αριθ. ΛΕ/ΜΚ/00/12/24/127554 από 27-04-2022 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών
Μεταφορών Δικτύων/ Γεν. Δ-νσης Συγκ/κων Υποδομών /Δ17
ε) Το υπ’ αριθ. 296992 από 04-05-2022 έγγραφο της Π.Ε.Π.
στ) Την υπ’ αριθ. 5014/21/875642 από 28-04-2022 αναφορά του Τμήματος Τροχαίας
Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Πιερίας.

α π ο β λ έ π ο ν τ ε ς

στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων
ατυχημάτων και για ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α Ρ Θ Ρ Ο 1

Α. Εγκρίνουμε τις παρακάτω προσωρινές ρυθμίσεις κυκλοφορίας, λόγω εκτέλεσης των εργασιών
ανακατασκευής πεζοδρομίων και πλευρικών στηθαίων ασφαλείας της Γέφυρας 185R
(Χ.Θ.427,203) του Αυτοκινητόδρομου Α.Θ.Ε. ως ακολούθως:
Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα είναι μακράς διάρκειας (εφαρμογή καθ’ όλο το 24/ώρο) θα
πραγματοποιηθούν σε δύο φάσεις και θα διαρκέσουν τέσσερις (4) μήνες .
Οι προαναφερόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν από Πέμπτη 5 Μαΐου
2022 έως και την Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2022 ή μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών εάν
αυτές ολοκληρωθούν αργότερα. Η 2η φάση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων θα ξεκινήσει την

Τετάρτη 6-7-2022 ή νωρίτερα σε περίπτωση που οι εργασίες της 1ης φάσης ολοκληρωθούν
νωρίτερα .
Επισημαίνεται ότι δεν θα απαιτηθεί αποκλεισμός της κυκλοφορίας επί της Άνω Διάβασης καθώς
και ταυτόχρονος αποκλεισμός όλων των κλάδων του Α/Κ Ν. Εφέσου.
Η κυκλοφορία θα διοχετεύεται μέσω κατάλληλης εργοταξιακής πληροφοριακής σήμανσης σε
εναλλακτικές διαδρομές μέσω του αυτοκινητόδρομου των Α/Κ Λιτοχώρου (χ/θ 420,259) ,Η-Α/Κ
Δίου (χ/θ 422,394) και Α/Κ Νότιου Κατερίνης (χ/θ 434,203) καθώς και των παραπλεύρων οδών
του αυτοκινητόδρομου .
Συγκεκριμένα θα εφαρμοστούν τα ακόλουθα:
-Για τη στένωση λωρίδων της Άνω Διάβασης του Α/Κ Ν. Εφέσσου θα εφαρμοστεί το σχέδιο 6-4
(Ειδική περίπτωση προσωρινής σήμανσης για στένωση λωρίδας σε οδό με σημαντική
κυκλοφορία μακράς διάρκειας προσαρμοσμένο στις τοπικές συνθήκες .
-Για τον αποκλεισμό των κλάδων εξόδου από τον αυτοκινητόδρομο του Α/Κ Ν. Εφέσσου και στις
δύο κατευθύνσεις θα εφαρμοστεί το σχέδιο 5-4α (ειδική περίπτωση προσωρινής σήμανσης για
αποκλεισμό κλάδου εξόδου) αντίστοιχα προσαρμοσμένο στις τοπικές συνθήκες και λόγω των
μακράς διάρκειας κυκλοφοριακών ρυθμίσεων .
-Για τον αποκλεισμό των λωρίδων επιτάχυνσης και στις δύο κατευθύνσεις θα εφαρμοστεί το
σχέδιο 3-Λ.Ε.Α. (σήμανση έργων μακράς διάρκειας για αποκλεισμό Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης)
προσαρμοσμένο στις τοπικές συνθήκες .
-Επισημαίνεται ότι η αρχή των κλάδων εισόδου στον αυτοκινητόδρομο του Α/Κ Ν. Εφέσου
περιλαμβάνεται στο αποκλεισμένο τμήμα της Άνω Διάβασης ,οπότε δεν υπάρχει ανάγκη
εφαρμογής του αντίστοιχου τοπικού σχεδίου για αποκλεισμό κλάδου εισόδου .
-Κατά τη διάρκεια εφαρμογής των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων ,η κυκλοφορία και στις
δύο κατευθύνσεις της Άνω Διάβασης του Α/Κ Ν. Εφέσσου θα διεξάγονται κανονικά από το
υπολειπόμενο πλάτος οδοστρώματος με διαθέσιμο πλάτος κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση
μεγαλύτερο ή ίσο των 2,75 μ.
Το πρόγραμμα των προσωρινών ρυθμίσεων κυκλοφορίας διαμορφώνεται ως εξής:
Α/Α ΦΑΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΧΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1


ΑΝΩ ΔΙΑΒΑΣΗ Μερικός αποκλεισμός Άνω διάβασης (Στένωση
λωρίδας κυκλοφορίας πλάτους 4μ. στη νότια
πλευρά) 05.05.2022
έως
05.07.2022

2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αποκλεισμός Λ.Ε.Α. / λωρίδας επιβράδυνσης
& κλάδου εξόδου Α/Κ Ν. Εφέσου από Χ.Θ.
426 +600 έως 427+040

3 ΑΘΗΝΑ Αποκλεισμός Λ.Ε.Α./ λωρίδας επιτάχυνσης &
κλάδου εισόδου Α/Κ Ν. Εφέσου από Χ.Θ.
427+090 έως 426+350

4 ΑΝΩ ΔΙΑΒΑΣΗ Μερικός αποκλεισμός Άνω διάβασης (Στένωση
λωρίδας κυκλοφορίας πλάτους 4μ. στη βόρεια
πλευρά) 06.07.2022
έως 5 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αποκλεισμός Λ.Ε.Α./ λωρίδας επιτάχυνσης &κλάδου εισόδου Α/Κ Ν. Εφέσου από Χ.Θ.
427+360 έως 427+880

06.09.2022

6 ΑΘΗΝΑ Αποκλεισμός Λ.Ε.Α. / λωρίδας επιβράδυνσης
& κλάδου εξόδου Α/Κ Ν. Εφέσου από Χ.Θ.
427 +780 έως 427+360

Β. Η «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε», οφείλει σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των
εργασιών, να τοποθετεί και να συντηρεί σύμφωνα με την εγκεκριμένη Μελέτη κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων την ισχύουσα Νομοθεσία, την Πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή σήμανσης
εκτελούμενων έργων εντός και εκτός κατοικημένης περιοχής και τα Εγχειρίδια Λειτουργίας, τις
απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης, φανούς, αντανακλαστικά, προειδοποιητικές και
πληροφοριακές πινακίδες και γενικά να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε να
εξασφαλίζεται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη της, η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της
κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή των εκτελούμενων έργων με ιδιαίτερη μέριμνα κατά
τι ώρες και ημέρες που αναμένεται κυκλοφοριακός φόρτος .Επίσης , ιδιαίτερη μέριμνα θα
πρέπει να ληφθεί για τον επαρκή φωτισμό των εργοταξιακών χώρων κατά τις νυχτερινές ώρες
προβλέποντας κατάλληλες επιπρόσθετες διατάξεις (παλλόμενα βέλη, αναλάμποντες φανοί
κινδύνου) σύμφωνα με τα εγκεκριμένα εγχειρίδια λειτουργίας καθώς και την
τοποθέτηση,επιπρόσθετα της σήμανσης με κώνους ,φορητών στηθαίων κατάλληλης ικανότητας
συγκράτησης των οχημάτων, στις περιπτώσεις παραμονής μηχανικού εξοπλισμού (οχημάτων,
μηχανημάτων κλπ) εντός της ζώνης εκτέλεσης εργασιών ,σύμφωνα με τις ΟΜΟΕ –ΣΕΕΟ.
Γ. Περαιτέρω στην «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε» επισημαίνεται ότι οφείλει να ενημερώνει
έγκαιρα τους χρήστες με κάθε πρόσφορο μέσο (ΜΜΕ ,ιστότοπο, εισπράκτορες διοδίων κλπ) για
την εκτέλεση εργασιών για την ισχύ των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.
Δ. Κατά τη διάρκεια των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, θα πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα, ώστε
σε κάθε περίπτωση, να εξασφαλίζεται η ομαλή κυκλοφορία. Προς το σκοπό αυτό επισημαίνεται
ότι είναι σκόπιμη η συνεργασία του Τ.Τ. Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Πιερίας με την
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. προκειμένου εκ των προτέρων να ληφθούν όλα τα
ενδεδειγμένα μέτρα σε περίπτωση που εκτιμηθεί ή παρατηρηθεί σημαντική επίπτωση στην
ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας στον αυτοκινητόδρομο, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί κατά το
δυνατόν η παρεμπόδιση των χρηστών.
Ε. Το Τμ. Τροχαίας Τροχαίας Αυτ/μων Π.Α.Θ.Ε. Πιερίας, εξουσιοδοτείται για τη λήψη των
επιβαλλόμενων μέτρων αρμοδιότητας του, με προσωπική ευθύνη του κ.κ. Διοικητή μεριμνήσει
σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία για την έγκαιρη τοποθέτηση της απαιτούμενης
εργοταξιακής σήμανσης (πινακίδες κλπ) κατά μήκος του εναλλακτικού δρομολογίου, σημεία
εκτροπών κλπ.

Α Ρ Θ Ρ Ο 2

Οι παραβάτες της παρούσης Απόφασης διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 420 Π.Κ. και τις διατάξεις των άρθρων 4,5,52,103 και 104 του Ν. 2696/1999 «Περί
κυρώσεως του Κ.Ο.Κ», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του Ν. 3542/2007
«Τροποποιήσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ.».

Α Ρ Θ Ρ Ο 3

Η ισχύς της παρούσας στην εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πιερίας, αρχίζει:
1. Μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας από:
α) τον Διοικητή του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε Πιερίας,
β) του υπευθύνου για την τοποθέτηση της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης, όπως αυτή
προκύπτει από την υποβληθείσα μελέτη και υλοποίησης λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων
κυκλοφοριακής σήμανσης που θα απαιτηθούν και

γ) του υπευθύνου της αρμόδιας εταιρείας εκτέλεσης εργασιών, καθώς και
2. Από τη δημοσίευσή της σύμφωνα με το άρθρο 109 του Κ.Ο.Κ., την ανάρτηση της στο
διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3861/2010 και με την προϋπόθεση τοποθέτησης
προαναφερόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης, καθώς και την ύπαρξη τροχονόμων όπου
απαιτείται.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Γεώργιος ΤΖΗΜΑΣ
Ταξίαρχος


Δεν υπάρχουν σχόλια: