29 Ιουνίου 2022

ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Ορισμός αντιδημάρχων με θητεία από 1.7.2022 έως 31.12.2023 και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων. Ορισμός εντεταλμένων συμβούλων και ανάθεση καθηκόντων για το χρονικό διάστημα 1.7.2022 έως 31.12.2023

Έχοντας υπόψη:
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
1. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59, 60, 61, 66, 94 και 95 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύουν
2. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύουν, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107 Α) και ισχύει, αναφορικά με την αντιμισθία
3. Τις διατάξεις των άρθρων 75, 76, 86, 87 και 88 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α) «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας», όπως ισχύουν
4. Τις διατάξεις του άρθρου 47 του ν. 4647/2019 (ΦΕΚ 204 Α) «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις» με την οποία προστίθεται παράγραφος 7 στο άρθρο 59 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) ως εξής: «7. Με την απόφαση της παραγράφου 5 και τηρουμένων των προϋποθέσεων του άρθρου αυτού, μπορεί να ορίζονται άμισθοι αντιδήμαρχοι σε αριθμό που δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο του αριθμού των αντιδημάρχων της παραγράφου 2. Τυχόν κλάσμα στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραια μονάδα, αν ισούται ή υπερβαίνει το ήμισυ αυτής. Οι άμισθοι αντιδήμαρχοι δεν δικαιούνται αντιμισθίας ή οποιασδήποτε άλλης οικονομικής απολαβής και ο αριθμός τους δεν προσμετράται για τον υπολογισμό των θέσεων ειδικών συμβούλων συνεργατών, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 163 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.»
5. Την αριθμ. 28549/19 (ΦΕΚ 1327/17.4.2019, τ. Β ́) «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει»
6. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κατερίνης (ΦΕΚ 4091/23.9.2020 τ. Β ́).
7. Τις αριθμ.82/59633/20.8.2019, 48/22119/07.04.2020 και 809/85741/19.11.2021 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. με θέμα «Ορισμός Αντιδημάρχων».
8. Το από 2.9.2019 πρακτικό σύμπραξης των δημοτικών παρατάξεων «Εκκίνηση» και «Ανανέωση τώρα», σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 66 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134 Α), που υποβλήθηκε την 2.9.2019 στον σύμβουλο του συνδυασμού με τον οποίο εξελέγη ο Δήμαρχος και που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους κ. Ιωάννη Συμεωνίδη, επικυρώθηκε
 
αυθημερόν σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις με επισημειωματική πράξη του ιδίου και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 35261/2.9.2019
9. Το γεγονός ότι ο Δήμος Κατερίνης έχει έξι (6) Δημοτικές Ενότητες
10. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α. Ορίζουμε έμμισθους και άμισθους Αντιδημάρχους του Δήμου Κατερίνης με θητεία από 1.7.2022 έως 31.12.2023 τους παρακάτω Δημοτικούς Συμβούλους στους οποίους μεταβιβάζουμε αρμοδιότητες, όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κατερίνης (ΦΕΚ 4091/26.9.2020, τ. Β), ως ακολούθως:
1. Αντιδήμαρχος Τουρισμού Μαρία Τερζίδου με αρμοδιότητες:
i. Την ευθύνη εποπτεία, οργάνωση, συντονισμό και έλεγχο των υπηρεσιακών μονάδων που αφορούν στον τομέα του Τουρισμού της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ειδικότερα:
α) Τήρηση μητρώων και στοιχείων που αφορούν στην υφιστάμενη κατάσταση του τουρισμού στην περιοχή του Δήμου β) Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων και δράσεων παρέμβασης του Δήμου για την ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή και την αναβάθμιση των παρερχομένων τουριστικών υπηρεσιών.
γ) Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων τουριστικής προβολής της περιοχής του Δήμου
δ) Μέριμνα για την εφαρμογή μηχανισμών ενημέρωσης και πληροφόρησης των επισκεπτών της περιοχής.
2. Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών Λάζος Ντόντης (άμισθος) με αρμοδιότητες:
i.Την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (διατάκτης), με εξαίρεση την αρμοδιότητα της υπογραφής του τεκμηριωμένου αιτήματος της παρ.3.α του άρθρου 66 του ν.4270/2014 και της παρ.1.α του άρθρου 4 του π.δ.80/2016 και μόνον όταν το αίτημα αφορά κάθε άλλη οργανική μονάδα εκτός από την Οικονομική Υπηρεσία. Ειδικότερα, όταν το τεκμηριωμένο αίτημα του διατάκτη προς τον Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ.) για έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4270/2014 και του π.δ.80/2016, αφορά σε δαπάνη οποιασδήποτε οργανικής μονάδας, πλην της Οικονομικής Υπηρεσίας, τότε θα υπογράφεται από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο ή εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο της αντίστοιχης οργανικής μονάδας. Στην περίπτωση που το παραπάνω αίτημα αφορά την Οικονομική Υπηρεσία, θα υπογράφεται από τον αντιδήμαρχο Λάζο Ντόντη.
ii.
iii.
β) Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας
iv. Την ευθύνη, εποπτεία, οργάνωση, συντονισμό και έλεγχο των υπηρεσιακών μονάδων της Διεύθυνσης Κέντρου
Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες: α) Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών
β) Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης
   Την ευθύνη, εποπτεία, οργάνωση, συντονισμό και έλεγχο των υπηρεσιακών μονάδων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:
α) Τμήμα Προϋπολογισμού και Οικονομικής Πληροφόρησης β) Τμήμα Λογιστηρίου
γ) Τμήμα Μισθοδοσίας
δ) Τμήμα Εσόδων
ε) Τμήμα Προμηθειών
στ) Τμήμα Ταμείου
 Την ευθύνη, εποπτεία, οργάνωση, συντονισμό και έλεγχο των υπηρεσιακών μονάδων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και ειδικότερα των τμημάτων:
α) Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου
   ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - MUNICIPALITY of KATERINI 2

v. Την έγκριση των δαπανών πάγιας προκαταβολής
3. Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δημήτριος Μορφακίδης με αρμοδιότητες:
i. Την ευθύνη, εποπτεία, οργάνωση, συντονισμό και έλεγχο των υπηρεσιακών μονάδων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:
α) Τμήμα Γραμματείας και Παρακολούθησης Έργων β) Τμήμα Αδειοδοτήσεων
γ) Τμήμα Μελετών Έργων (Τ.Μ.Ε.)
δ) Τμήμα Κατασκευής Έργων (Τ.Κ.Ε.)
4. ΑντιδήμαρχοςΚοινοτήτωνΙωάννηςΣυμεωνίδηςμεαρμοδιότητες:
i. Την ευθύνη, εποπτεία, οργάνωση, συντονισμό και έλεγχο του Τμήματος Λειτουργίας Έργων & Αυτεπιστασίας (Τ.Λ.Ε.Α.) της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
ii.Τη μέριμνα για τη συντήρηση και την καλή λειτουργία όλων των δικτύων άρδευσης του Δήμου
iii.Την ευθύνη για την οργάνωση και τον συντονισμό των υπηρεσιακών ενεργειών για την επίλυση των προβλημάτων στα όρια των Κοινοτήτων του Δήμου Κατερίνης, πλην της Κοινότητας Κατερίνης, με τη συνδρομή των Προέδρων και των Συμβουλίων τους, σε συνεργασία πάντα με τον καθ' ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο και με τα μέσα που θα οριστούν από
αυτόν, και ιδίως:
β) Τη μέριμνα για τη
γ) Τη μέριμνα για τη
δ) Την παρακολούθηση των έργων για τη
στ) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των τεχνικών έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις Κοινότητες.
ζ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στην Κοινότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
η) Τη συνεργασία με τους Προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων της καθημερινότητας των κατοίκων της Κοινότητας.
5. Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Δημήτριος Βαϊνάς με αρμοδιότητες:
i.Την ευθύνη, εποπτεία, οργάνωση, συντονισμό και έλεγχο των υπηρεσιακών μονάδων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:
α) Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης
γ) Τμήμα Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων
ii.
iii. Την ευθύνη, εποπτεία, οργάνωση, συντονισμό και έλεγχο των υπηρεσιακών μονάδων της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, εξαιρουμένου του τομέα του Τουρισμού του τμήματος ανάπτυξης πρωτογενούς τομέα, απασχόλησης και τουρισμού και των αρμοδιοτήτων που αφορούν στα αδέσποτα ζώα, που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες,:
α) Τμήμα Ανάπτυξης Πρωτογενούς Τομέα, Απασχόλησης και Τουρισμού β) Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
γ) Τμήμα Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας
      α) Τη μέριμνα για τη συντήρηση και αποκατάσταση της υφιστάμενης αγροτικής οδοποιίας στις κοινότητες καθώς και την έρευνα νέων αναγκών για τη βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις
 συντήρηση και την αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων
 συντήρηση και την αναμόρφωση των παιδικών χαρών, καθώς και των χώρων αναψυχής
  ε) Την αναζήτηση τρόπων αξιοποίησης των δημοτικών ακινήτων
συντήρηση των σχολικών κτιρίων που βρίσκονται στις Κοινότητες
  β) Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, πλην των προπαρασκευαστικών ή και τελικών πράξεων που αφορούν σε προσλήψεις, διορισμούς, τοποθετήσεις, μετακινήσεις, μετατάξεις και αποσπάσεις του προσωπικού
 Την ευθύνη, εποπτεία οργάνωση, συντονισμό και έλεγχο του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
   ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - MUNICIPALITY of KATERINI 3

iv. Την ευθύνη, εποπτεία, οργάνωση, συντονισμό και έλεγχο των υπηρεσιακών μονάδων του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Ισότητας των Φύλων που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία:
α) Γραφείο Κοινωνικής Μέριμνας
β) Γραφείο Προστασίας της Δημόσιας Υγείας
γ) Γραφείο Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης
v. Την ευθύνη διαχείρισης των νομικών υποθέσεων που αφορούν στο Δήμο, την παρακολούθηση της πορείας αυτών και
τον συντονισμό όλων των ενεργειών σχετικά με δικαστικές αποφάσεις και λοιπές δικαστικές ή εξώδικες πράξεις.
vi. Την ευθύνη, εποπτεία, οργάνωση, συντονισμό και έλεγχο του Αυτοτελούς Τμήματος Επικοινωνίας, Δημοσίων
Σχέσεων και Διαφάνειας
6. Αντιδήμαρχος Υπηρεσιών Δόμησης Γεώργιος Νταντάμης με αρμοδιότητες:
i. Την ευθύνη, εποπτεία, οργάνωση, συντονισμό και έλεγχο των υπηρεσιακών μονάδων της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:
α) Τμήμα Δόμησης και Ελέγχου Κατασκευών β) Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών
7. Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Γεώργιος Κυριακίδης με αρμοδιότητες:
i.Την ευθύνη, εποπτεία, οργάνωση, συντονισμό και έλεγχο των υπηρεσιακών μονάδων των παρακάτω τμημάτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Καθαριότητας:
α) Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης. Στις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου ανήκει επίσης (i) η διαχείριση, σύμφωνα με τον αντίστοιχο σχεδιασμό που καταρτίζεται από την Περιφέρεια, των στερεών αποβλήτων σε επίπεδο προσωρινής αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, επεξεργασίας, ανακύκλωσης και εν γένει αξιοποίησης, διάθεσης λειτουργίας σχετικών εγκαταστάσεων, κατασκευής μονάδων επεξεργασίας και αξιοποίησης,
(ii) η αποκατάσταση υφισταμένων χώρων εναπόθεσης (ΧΑΔΑ) σε συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
(iii) η μελέτη, ο σχεδιασμός, η εισήγηση και παρακολούθηση για την εφαρμογή συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων στην περιοχή του Δήμου (συστήματα και προγράμματα ανακύκλωσης).
(iv) η ευθύνη και εποπτεία διαχείρισης, λειτουργίας και φύλαξης του χώρου του δημοτικού αμαξοστασίου».
ii.Την ευθύνη, εποπτεία, οργάνωση, συντονισμό και έλεγχο του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
8. Αντιδήμαρχος Πρασίνου και Αθλητισμού Κωνσταντίνος Τσιουκάνης με αρμοδιότητες:
i. Την ευθύνη, εποπτεία, οργάνωση, συντονισμό και έλεγχο του τμήματος Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Καθαριότητας
ii. Την ευθύνη, εποπτεία, οργάνωση, συντονισμό και έλεγχο των υπηρεσιακών μονάδων του Αυτοτελούς Τμήματος Αθλητικής Ανάπτυξης
iii. Την ευθύνη, εποπτεία, οργάνωση, συντονισμό και έλεγχο του τμήματος Κοιμητηρίων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Καθαριότητας»
iv. Την ευθύνη, εποπτεία, οργάνωση, συντονισμό, μέριμνα και έλεγχο των διαδικασιών του Τμήματος Ανάπτυξης Πρωτογενούς Τομέα, Απασχόλησης & Τουρισμού της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης που αφορούν στα αδέσποτα ζώα (περισυλλογή, δημιουργία και λειτουργία καταφυγίων κ.λπ.).
   β) Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων
γ) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Διαχείρισης Υλικού (Αποθήκης)
       ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - MUNICIPALITY of KATERINI 4

 9. Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας Κωνσταντίνος Φιλοκώστας (άμισθος) με αρμοδιότητες:
i. Την ευθύνη, εποπτεία, οργάνωση, συντονισμό και έλεγχο των υπηρεσιακών μονάδων της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:
α) Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
β) Τμήμα Αστυνόμευσης
Β. Στους ανωτέρω Αντιδημάρχους μεταβιβάζονται επιπλέον οι αρμοδιότητες:
i. Να υπογράφουν το σύνολο των αποφάσεων Δημάρχου, των διοικητικών πράξεων και των εγγράφων, αποφάσεων,
πιστοποιητικών, αδειών, βεβαιώσεων, τευχών, συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων των προγραμματικών, διακηρύξεων, περιλήψεων, αναθέσεων, συμβολαίων κ.λπ., που εκδίδονται στα πλαίσια λειτουργίας των υπηρεσιών των οποίων έχουν την αρμοδιότητα επίβλεψης, κατεύθυνσης και ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων που συνάπτονται με δικηγόρους.
ii. Να εισηγούνται στα αρμόδια όργανα τα θέματα των αρμοδιοτήτων τους και να αναλαμβάνουν την εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων.
iii. Να αξιολογούν το προσωπικό, κατά τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
iv. Να τελούν πολιτικούς γάμους, εναλλακτικά με τον Δήμαρχο.
v. Να θεωρούν το γνήσιο της υπογραφής.
Γ. Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι ορίζονται οι παρακάτω Δημοτικοί Σύμβουλοι στους οποίους ανατίθεται ο συντονισμός, η παρακολούθηση και η υποστήριξη συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων που ασκούνται από τους ανωτέρω Αντιδημάρχους, ως ακολούθως:
1. Κατανάς Νικόλαος με καθήκοντα:
− Την εποπτεία, παρακολούθηση και τον συντονισμό των δράσεων και ενεργειών στο πλαίσιο διαχείρισης την
προσφυγικής κρίσης και υλοποίησης της μεταναστευτικής πολιτικής.
− Την εποπτεία, παρακολούθηση και τον συντονισμό των δράσεων και ενεργειών για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΣ) του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD).
2. Παπαδόπουλος Ευγένιος με καθήκοντα:
− Την εποπτεία, τον συντονισμό των δράσεων και την υποστήριξη των ενεργειών του Τμήματος Ανάπτυξης
Πρωτογενούς Τομέα, Απασχόλησης & Τουρισμού της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης που αφορούν στα αδέσποτα ζώα (περισυλλογή, δημιουργία και λειτουργία καταφυγίων κ.λπ.)..
3. Μακρίδου Παρθένα με καθήκοντα:
− Την ευθύνη της διαχείρισης και λειτουργίας του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Κακοποιημένων
Γυναικών του Δήμου Κατερίνης.
4. Κωνσταντίνος Τσιουκάνης με καθήκοντα:
− Την ευθύνη της συντήρησης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου και τον συντονισμό, την παρακολούθηση και
την υποστήριξη των ενεργειών για την επέκταση και βελτίωση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού οδών, πλατειών και υπαίθριων χώρων του Δήμου.
Οι Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι είναι υπεύθυνοι για τη ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων και εξουσιοδοτούνται για την υπογραφή εγγράφων που εκδίδουν οι υπηρεσίες που επιλαμβάνονται των συγκεκριμένων θεμάτων και αφορούν στη
  
λειτουργία και διαχείριση του αντικειμένου που τους ανατίθεται, με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων των Αντιδημάρχων. Εξουσιοδοτούνται επίσης για τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
Δ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει στην άσκηση των καθηκόντων του ο Αντιδήμαρχος Γεώργιος Νταντάμης, όταν δε αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, τον Δήμαρχο αναπληρώνουν στην άσκηση των καθηκόντων του, καλούμενοι για τον σκοπό αυτό κατά σειρά προτεραιότητας, εφόσον ο προηγούμενος επίσης απουσιάζει ή κωλύεται, οι Αντιδήμαρχοι α) Ιωάννης Συμεωνίδης, β) Γεώργιος Κυριακίδης, γ) Δημήτριος Μορφακίδης, δ) Μαρία Τερζίδου, ε) Κωνσταντίνος Τσιουκάνης, στ) Κωνσταντίνος Φιλοκώστας, ζ) Λάζος Ντόντης και η) Δημήτριος Βαϊνάς.
Ε. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου αυτός αναπληρώνεται στην άσκηση των καθηκόντων του από τον Αντιδήμαρχο Γεώργιο Νταντάμη και σε περίπτωση απουσίας και αυτού από τον Αντιδήμαρχο Ιωάννη Συμεωνίδη.
Από τους ανωτέρω Αντιδημάρχους αντιμισθία δικαιούνται οι: Νταντάμης Γεώργιος, Μορφακίδης Δημήτριος, Συμεωνίδης Ιωάννης, Βαϊνάς Δημήτριος, Κυριακίδης Γεώργιος, Τερζίδου Μαρία, Τσιουκάνης Κωνσταντίνος. Οι άμισθοι αντιδήμαρχοι δεν δικαιούνται αντιμισθίας ή οποιασδήποτε άλλης οικονομικής απολαβής.
Η θητεία των ανωτέρω Αντιδημάρχων και Εντεταλμένων συμβούλων λήγει στις 31.12.2023.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Ο Δήμαρχος Κατερίνης Κωνσταντίνος Κουκοδήμος

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: