16 Ιουνίου 2022

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΚαλείσθε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, που θα πραγματοποιηθεί δια ζώσηςστις 20 Ιουνίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, γιαλήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 (7η)
Εισηγητής: Ιωάννης Νταντάμης, αντιδήμαρχος
2. Αποδοχή των όρων για τη λήψη επενδυτικού δανείου, μεταξύ του Τ.Π.& Δ. και του Δήμου Κατερίνης για την
«Αναβάθμιση του Δημοτικού Οδοφωτισμού του Δήμου Κατερίνης με την προμήθεια και εγκατάσταση
φωτιστικών σωμάτων και την προμήθεια λαμπτήρων τύπου LED»
Εισηγητής: Ιωάννης Νταντάμης, αντιδήμαρχος
3. Τροποποίηση της 564/2017 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Καθορισμός του τέλους επί των ακαθαρίστων
εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων του Δήμου Κατερίνης»,
ύστερα από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής
Εισηγητής: Ιωάννης Νταντάμης, αντιδήμαρχος
4. Επιβολή προστίμου λόγω εκπρόθεσμης καταβολής του δικαιώματος εμπορίας πόσιμων υδάτων
Εισηγητής: Ιωάννης Νταντάμης, αντιδήμαρχος
5. Έγκριση χορήγησης 2 ης Παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση υφισταμένης αγροτικής
οδού προς γεωργικές εκμεταλλεύσεις στη θέση ‘‘Πλιτσκό -Προσήλιο’’ στο ΔΔ Ελατοχωρίου Δ. Πιερίων
(Επαναδημοπράτηση λόγω διάλυσης σύμβασης» ΟΠΣΑΑ :110276 (21/2019 μελέτη)
Εισηγητής: Γεώργιος Κυριακίδης, αντιδήμαρχος
6. Εξώδικος (συμβιβαστικός) καθορισμός τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας, της ιδιοκτησίας με
κ.κ. 035905 και 035594 στο Ο.Τ. 932 της Π.Ε. Βατάν - Επέκταση σύμφωνα με την υπ. αρ. 265ηςΔ
διορθωτικής της 2/2002 Π.Ε. Βατάν, ύστερα από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής
Εισηγητής: Γεώργιος Νταντάμης, αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
7. Έγκριση εκμίσθωσης με δημοπρασία έκτασης περ. 700 τ.μ., τμήματος του ΒΚ341 στην Κοινότητας Καλλιθέας
του Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Σταύρος Χριστοφορίδης, αντιδήμαρχος
8. Έγκριση εκμίσθωσης με δημοπρασία δημοτικού αγροτεμαχίου με αριθμό 5205 με υφιστάμενη γεώτρηση στη
θέση «Νησέλι» της κτηματικής περιοχής Κατερίνης
Εισηγητής: Σταύρος Χριστοφορίδης, αντιδήμαρχος

ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - MUNICIPALITY of KATERINI
Έγκριση ή μη Υπεκμίσθωσης μισθίου
Εισηγητής: Σταύρος Χριστοφορίδης, αντιδήμαρχος
10. Παραχώρηση σχολικών χώρων σε συλλόγους και φορείς, ύστερα από εισήγηση της ΔΕΠ
Εισηγητής: Ιωάννης Μπεϊνάς, πρόεδρος της ΔΕΠ

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Θεοφάνης Τερζόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια: