16 Σεπτεμβρίου 2022

«Προσωρινές ρυθμίσεις κυκλοφορίας λόγω εκτέλεσης εργασιών αποκατάστασης βλάβης σε σύστημα της Σήραγγας Τ4 (Τεχνικό Υπογειοποίησης Κατερίνης).»


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 52 πργ. 2 του Ν. 2696/1999 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα
Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3542/2007 (Α-50).
β)
γ)
Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και
λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».
Την υπ’ αριθ. 2501/10/3-η ́ από 18-03-2022 Απόφαση μας.
δ) To υπ’ αριθ. AMSA_YP_5910 από 08-09-2022 έγγραφο της ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ
ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.
ε) Το υπ’ αριθ. ΛΕ/ΜΚ/00/12/24/281211 από 13-09-2022 έγγραφο της Γεν. Δ/νση
Συγκ/κων Υποδομών/Διεύθυνση Δ17
στ) Την υπ’ αριθ. 2501/10Α/31-α ́ από 16-09-2022 αναφορά του Τμήματος Τροχαίας
Κατερίνης, που συνηγορεί για τη σήμανση και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, όπως
αναφέρονται στη σχετική μελέτη.
ζ) Την υπ’ αριθ. 5014/22/1895212 από 15-09-2022 αναφορά του Τμήματος Τροχαίας
Αυτοκινητοδρόμων Πιερίας, που συνηγορεί για τη σήμανση και τις κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις, όπως αναφέρονται στη σχετική μελέτη.
α π ο β λ έ π ο ν τ ε ς

στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων
ατυχημάτων και για ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας,
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Α Ρ Θ Ρ Ο 1Ο

Α. Τον αποκλεισμό της κυκλοφορίας των οχημάτων επί του Αυτοκινητόδρομου Α.Θ.Ε. στην
κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη από τον Α/Κ Νότιο Κατερίνης (Χ/Θ 434+203)
έως Α/Κ Βόρειο Κατερίνης (Χ.Θ. 438+507), την Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022 και κατά
τις ώρες 21:30 έως τις 02:00 της επομένης ή νωρίτερα σε περίπτωση ολοκλήρωσης των
εργασιών, λόγω εκτέλεσης εργασιών αποκατάστασης βλάβης σε σύστημα της Σήραγγας Τ4
(τεχνικό υπογειοποίησης Κατερίνης) στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη επί του
Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε..
Β. Κατά τη διάρκεια των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων θα πραγματοποιηθεί ολικός
αποκλεισμός της κυκλοφορίας των οχημάτων επί του Αυτοκινητόδρομου Α.Θ.Ε. στην
κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Θεσ/νικη από τον Α/Κ Νότιο Κατερίνης (Χ/Θ 434+203) έως
Α/Κ Βόρειο Κατερίνης (Χ/Θ 438+507) με εκτροπή της κυκλοφορίας αρχικά μέσω της δυτικής
και στη συνέχεια της ανατολικής παράπλευρης οδούς έως το υπέργειο τμήμα της Σήραγγας
Κατερίνης Τ4 και στη συνέχεια μέσω της Π.Ε.Ο. Αθηνών – Θεσσαλονίκης στην κατεύθυνση
προς Θεσσαλονίκη έως την κάθετη οδό του Α/Κ Βόρειου Κατερίνης.
► Οι εν λόγω έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν στον Α/Κ Νότιο Κατερίνης,
σύμφωνα με τα τυπικά σχέδια των Εγχειριδίων Λειτουργίας και ειδικότερα το τυπικό σχέδιο 5-

9β (Πλήρης Αποκλεισμός Αυτοκινητόδρομου και υποχρεωτική έξοδος για διατομή 3 λωρίδων)
και το τυπικό σχέδιο 5-5α (αποκλεισμός κλάδου εισόδου) για τον αποκλεισμό της εισόδου στον
Α/Κ Νότιο Κατερίνης προς Θεσσαλονίκη.
► Σημειώνεται ότι, κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα η κυκλοφορία στην κατεύθυνση προς
Αθήνα θα διεξάγεται κανονικά μέσω της Σήραγγας Τ4, ενώ κατά τα λοιπά θα ισχύουν οι
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που περιγράφονται στην ανωτέρω (γ) Απόφασή μας.
Γ. Η «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.», οφείλει σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των
εργασιών να τοποθετεί και να συντηρεί, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, την Πρότυπη
Τεχνική Προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών,
τα εγκεκριμένα εγχειρίδια Λειτουργίας και Συντήρησης, τα Σχέδια Δράσης και την εγκεκριμένη
μελέτη, τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης, φανούς, αντανακλαστικά, προειδοποιητικές και
πληροφοριακές πινακίδες και γενικά να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε να
εξασφαλίζεται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη της η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της
κυκλοφορίας των οχημάτων τόσο στην περιοχή αποκλεισμού της κυκλοφορίας, όσο και κατά
μήκος της εναλλακτικής διαδρομής. Επίσης, ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να ληφθεί για τον
επαρκή φωτισμό των εργοταξιακών χώρων προβλέποντας κατάλληλες επιπρόσθετες
διατάξεις (παλλόμενα βέλη, αναλάμποντες φανοί κινδύνου) σύμφωνα με τα εγκεκριμένα
εγχειρίδια λειτουργίας, καθώς και την τοποθέτηση, επιπρόσθετα της σήμανσης με κώνους,
φορητών στηθαίων κατάλληλης ικανότητας συγκράτησης των οχημάτων, στις περιπτώσεις
παραμονής μηχανικού εξοπλισμού (οχημάτων, μηχανημάτων κλπ.) εντός της ζώνης εκτέλεσης
εργασιών, σύμφωνα με τις ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ.
► Περαιτέρω, η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε. οφείλει να ενημερώνει έγκαιρα τους
χρήστες με κάθε πρόσφορο μέσο (Μ.Μ.Ε., ιστότοπό της, εισπράκτορες διοδίων κλπ.) για την
εκτέλεση των εργασιών και την ύπαρξη των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.
Δ. Τα Τ.Τ. Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Πιερίας και Τ.Τ. Κατερίνης εξουσιοδοτούνται για
τη λήψη των επιβαλλόμενων μέτρων αρμοδιότητας τους, με προσωπική ευθύνη των κ.κ.
Διοικητών μεριμνήσουν σε συνεργασία με τη παραχωρησιούχο εταιρεία για την έγκαιρη
τοποθέτηση της απαιτούμενης εργοταξιακής σήμανσης (πινακίδες κλπ) κατά μήκος του
εναλλακτικού δρομολογίου, σημεία εκτροπών κλπ.

Α Ρ Θ Ρ Ο 2Ο

Οι παραβάτες της παρούσης Απόφασης διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 420 Π.Κ. και τις διατάξεις των άρθρων 4,5,52,103 και 104 του Ν. 2696/1999
«Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ» , όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του Ν. 3542/2007
«Τροποποιήσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ.».

Α Ρ Θ Ρ Ο 3Ο

Η ισχύς της παρούσας στην εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πιερίας, αρχίζει:
1. Μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας από:
α) τους Διοικητές του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Πιερίας και Τμήματος
Τροχαίας Κατερίνης,
β) τον υπεύθυνο για την τοποθέτηση της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης όπως αυτή
προκύπτει από την υποβληθείσα μελέτη και υλοποίησης λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων
κυκλοφοριακής σήμανσης που θα απαιτηθούν και
γ) τον υπεύθυνο της αρμόδιας εταιρείας εκτέλεσης εργασιών, καθώς και
2. Από τη δημοσίευσή της σύμφωνα με το άρθρο 109 του Κ.Ο.Κ., την ανάρτηση της στο
διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3861/2010 και με την προϋπόθεση τοποθέτησης
προαναφερόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης, καθώς και την ύπαρξη τροχονόμων όπου
απαιτείται.-

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Γεώργιος ΤΖΗΜΑΣ
Ταξίαρχος

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: