13 Σεπτεμβρίου 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΗΔΑΛΙΟΥΧΩΝ

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΗΔΑΛΙΟΥΧΙΑΣ
(ΑΔΕΙΑ ΠΗΔΑΛΙΟΥΧΟΥ ΓΙΑ Α/Κ ΣΚΑΦΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ)

1. Φωτ/φο Αστυνομικής Ταυτότητας (ο αιτών πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18 ο έτος της
ηλικίας του).
2. Ατομική Επαγγελματική Άδεια Αλιείας σε ισχύ.
3. Για τους απογεγραμμένους ναυτικούς Ιατρική Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής
Απογραφομένων Ναυτικών (ΥΕΑΝΕΘ) που να κρίνεται κατάλληλος για τον χειρισμό-
διακυβέρνηση σκάφους.
Για τους μη απογεγραμμένους ναυτικούς : Βεβαιώσεις Ιατρών Ειδικότητας: Παθολόγου
ή Γενικής Ιατρικής και Οφθαλμίατρου Ιδιωτών ή Δημοσίου Νοσοκομείου (με στρογγυλή
σφραγίδα νοσοκομείου και υπογραφή διευθυντή) που να πιστοποιούν «ότι κρίνεται
κατάλληλος-ικανός για τον χειρισμό-διακυβέρνηση σκάφους»
4. Πιστοποιητικό Θαλάσσιας προϋπηρεσίας 24 μηνών τουλάχιστον σε εμπορικά πλοία ή
σε επαγγελματικά Α/Κ πλοία ή σε πλοία του Π.Ν. ή του Λ.Σ. σε ειδικότητες
καταστρώματος-μηχανής-ασυρμάτου ή τρία (03) τουλάχιστον έτη ως βοηθός λεμβούχος
ή αθροιστικά υπολογιζόμενη προϋπηρεσία ναυτικού βοηθού λεμβούχου τουλάχιστον
τριάντα (30) μηνών. Η προϋπηρεσία σε επαγγελματικά Α/Κ σκάφη, που δεν
υποχρεούνται σε τήρηση ναυτολογίου, μπορεί να αποδεικνύεται από εγγραφές στο
ημερολόγιο γέφυρας-μηχανής θεωρημένες από την κατά τόπο Λιμενική Αρχή ή από
βεβαιώσεις ιδιοκτητών επαγγελματικών σκαφών συνοδευόμενες από βεβαιώσεις
ασφαλιστικού φορέα. Σε περίπτωση έλλειψης ανωτέρω, η προϋπηρεσία αποδεικνύεται
από Υ.Δ. του ενδιαφερομένου στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του/των Α/Κ
σκάφους/φών στο/στα οποίο/α αποκτήθηκε η προϋπηρεσία, τα ακριβή διαστήματα
αυτής, η ειδικότητα την οποία είχαν (καταστρώματος-μηχανής-ασυρμάτου) καθώς και το
ακριβές χρονικό διάστημα της ασφάλισης στον οικείο Ασφαλιστικό φορέα, κατά τον
οποίο αποκτήθηκε η απαιτούμενη προϋπηρεσία. Η υπόψη Υ.Δ. θα συνοδεύεται από:
α) αντίγραφο της ατομικής επαγγελματικής άδειας αλιείας, η οποία θα πρέπει
για το προς απόδειξη χρονικό διάστημα προϋπηρεσίας να ήταν σε ισχύ ή από σχετική
βεβαίωση αρμόδιας Λιμενικής Αρχής ότι ο ενδιαφερόμενος ήταν κάτοχος ατομικής
επαγγελματικής άδειας αλιείας κατά το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στην Υ.Δ. ως
χρόνος προϋπηρεσίας σε Α/Κ σκάφη,
β) αντίγραφο της επαγγελματικής άδειας του/των σκαφών από το οποίο να
προκύπτει:
i) Ότι ήταν σε ισχύ στο αναφερόμενο στην Υ.Δ. χρονικό διάστημα προϋπηρεσίας,
ii)Ποιος/ποιοι είναι ο/οι κύριος/κύριοι του/των σκάφους/σκαφών,
iii) Οι κ.ο.χ. και τα αλιευτικά εργαλεία του σκάφους.

5. Πιστοποιητικό Πτυχίου Σχολής Σωστικών-Πυροσβεστικών Μέσων. Σε περίπτωση που οι
υποψήφιοι δεν κατέχουν πιστοποιητικό φοίτησης Σ.Σ.Π.Μ., η επάρκεια κατοχής βασικών
γνώσεων για σωστή χρήση σωστικών-πυροσβεστικών πιστοποιείται κατά την διαδικασία
των εξετάσεων.
6. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86, στην οποία θα αναγράφεται εάν ο ενδιαφερόμενος
συνταξιοδοτείται ή όχι, από οποιονδήποτε φορέα και σε θετική περίπτωση από ποιο
Ασφαλιστικό φορέα και ότι θα τηρεί τις προϋποθέσεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας.
7. Τρείς (03) φωτογραφίες ατομικές διαστάσεων 3 Χ 3 cm.
Μετά την υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών ακολουθεί διενέργεια προφορικών,
γραπτών και πρακτικών εξετάσεων προς τη διαπίστωση ικανότητας χειρισμού Α/Κ
σκάφους εσωτερικού σε ημερομηνία που θα καθοριστεί από την

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Υπηρεσία μας.
8. Καταβολή των κάτωθι χρηματικών ποσών μετά από επιτυχία στις εξετάσεις:
 e-paravolo: 14,67 €
(Μη πιστοποιημένους Χρήστες – Χορήγηση Παραβόλου- Φορέας Δημοσίου –
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ- Λοιπές Υπηρεσίες-Κατηγορία
Παραβόλου-Επαγγελμ. Δραστηριότητες- Τύπος Παραβόλου- Άδεια Πηδαλιούχου
Χειριστή Μηχ/της Λέμβου κωδ.3096).
 e-paravolo (Παράβολο Χαρτοσήμου κωδ.4833): 15,00 €
(Μη πιστοποιημένους Χρήστες – Χορήγηση Παραβόλου- Φορέας Δημοσίου –
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - Λοιπές Υπηρεσίες-Κατηγορία
Παραβόλου-Επαγγελμ.- Τύπος Παραβόλου- Άδεια Πηδαλιούχου Χειριστή Μηχ/της
Λέμβου).
 Υπέρ Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν.: 10,00 € (Η πληρωμή γίνεται στο Κεντρικό Λιμεναρχείο
Θεσσαλονίκης)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
1. Οι υποψήφιοι κατά την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων θα πρέπει να φροντίσουν
για την ύπαρξη κατάλληλου Α/Κ σκάφους εσωτερικού, προκειμένου χρησιμοποιηθεί για την
πρακτική εξέτασή τους. Ενδεχόμενη οικονομική επιβάρυνση καλύπτεται με ευθύνη
υποψηφίων.
2. Δικαιολογητικά που δεν υποβάλλονται από τον υποψήφιο αλλά από τρίτον, πρέπει να
συνοδεύονται από πρόσφατη εξουσιοδότηση με γνήσιο της υπογραφής του υποψηφίου.
3. Κατά τη διενέργεια των εξετάσεων να τηρούνται τα εκάστοτε υγειονομικά μέτρα για την
αποφυγή διασποράς και μετάδοσης κορωνοϊού (COVID 19).

Δεν υπάρχουν σχόλια: