23 Οκτωβρίου 2022

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλή διεξαγωγή της Μαθητικής Παρέλασης, στις 28 Οκτωβρίου 2022, στην πόλη της Κατερίνης και συγκεκριμένα επί των οδών Ειρήνης & 28ης Οκτωβρίου».


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
Α ́ Έχοντας υπόψη :
α) Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 1 του Ν.2696/99 «Περί κυρώσεως Κ.Ο.Κ», όπως
τροποποιήθηκε με άρθρο 46 του Ν. 3542/2007 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ.»
β) Το υπ ́ αρίθμ. 729090 (2312) από 14-10-2022 έγγραφο της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών
Έργων Π.Ε. Πιερίας.


γ) Το υπ ́ αρίθμ. 34046 από 14-10-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών /

Τμήμα Αδειοδοτήσεων του Δήμου Κατερίνης.

δ) H υπ’ αρίθμ. 2501/10Α/34-β ́ από 22-10-2022 αναφορά του Τμήματος Τροχαίας
Κατερίνης, που συνηγορεί για τη σήμανση και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Β ́ Αποβλέποντες στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη
των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού, κατά τη διάρκεια
των εκδηλώσεων – παρέλασης, επετείου 28ης Οκτωβρίου, του Δήμου Κατερίνης,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο

- Την Παρασκευή (28-10-2022) και από ώρες 08:00 ως 14:00 την απαγόρευση της
κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, επί των οδών Ειρήνης και 28ης Οκτωβρίου, από την
Πλατεία Ελευθερίας έως και τη διασταύρωση της με την οδό Γεωργούλη (μονής
κατεύθυνσης).
- Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω
παρακαμπτήριων οδών.

Α Ρ Θ Ρ Ο 2ο

- Με μέριμνα του Δήμου Κατερίνης, να τοποθετηθεί η κατάλληλη σήμανση (πληροφοριακές
– ρυθμιστικές πινακίδες, ταινία επισήμανσης, κώνοι) για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και
την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.
- Το Τμήμα Τροχαίας Κατερίνης εξουσιοδοτείται για τη λήψη μέτρων αρμοδιότητας του.

Α Ρ Θ Ρ Ο 3ο

- Οι παραβάτες της παρούσης Απόφασης διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 420 Π.Κ. και τις διατάξεις των άρθρων 4,5,52,103 και 104 του Ν.
2696/99 «Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκαν με το Ν. 3542/2007
«Τροποποιήσεις διατάξεων Κ.Ο.Κ.» .

Α Ρ Θ Ρ Ο 4ο

Η ισχύς της παρούσας Απόφασης, στην εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης
Αστυνομίας Πιερίας, αρχίζει:
1.Μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από:
α) τον Διοικητή του Τμήματος Τροχαίας Κατερίνης
β)τον Δήμο Κατερίνης, για την τοποθέτηση της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής
σήμανσης, όπως αυτή προκύπτει από την υποβληθείσα μελέτη και υλοποίησης λήψης
τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης που θα απαιτηθούν και
2. Από την τοποθέτηση των πινακίδων οδικής σήμανσης (ΔΙΠΑΔ/οικ 502/09-07-2003
Υπουργική Απόφαση (Β/946/2003), οι δε παραβάτες αυτής, διώκονται και
τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/1999 (Α-57) «Περί κυρώσεως

του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4313/2014 (Α-
261).

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Γεώργιος ΤΖΗΜΑΣ
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: