15 Οκτωβρίου 2022

« Παράταση και τροποποίηση προσωρινών ρυθμίσεων κυκλοφορίας, λόγω εκτέλεσης ασφαλτικών εργασιών βαριάς συντήρησης στο Βόρειο κλάδο του αυτοκινητόδρομου Π.Α.Θ.Ε. από Χ.Θ. 453+080 έως Χ.Θ. 456+000»

 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ


Έχοντας υπόψη :
α) Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 2 του Ν.2696/1999 ( ΦΕΚ-Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα
Οδικής Κυκλοφορίας » όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3542/2007 (Α-50).
β) Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση Σύσταση, Οργάνωση και Λειτουργία
υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».
γ) Το υπ’ αριθ. ΛΕ/ΜΚ/00/12/24/311646 από 07-10-2022 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών
Μεταφορών Δικτύων/ Γεν. Δ-νσης Συγκ/κων Υποδομών /Λ.Σ.Ε.Π.
δ) Την υπ’ αριθμ. 2501/10/21-γ ́ από 11-10-2022 Απόφαση μας.
ε) Το υπ’ αριθ. AMSA_YP_28246 από 14-10-2022 έγγραφο της ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ.

α π ο β λ έ π ο ν τ ε ς

στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων
και για ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας, λόγω εκτέλεσης εργασιών ασφαλτικών εργασιών βαριάς
συντήρησης στο Βόρειο κλάδο του αυτοκινητόδρομου Π.Α.Θ.Ε. από Χ.Θ. 453+080 έως Χ.Θ.
456+000 .

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α Ρ Θ Ρ Ο 1

Α. Εγκρίνουμε την παράταση και τροποποίηση των μνημονευομένων στην (δ) σχετική Απόφαση
προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, λόγω συνέχισης εκτέλεσης των ασφαλτικών εργασιών βαριάς
συντήρησης στο Βόρειο κλάδο του αυτοκινητόδρομου Π.Α.Θ.Ε. από Χ.Θ. 453+080 έως Χ.Θ.
456+000 έως το Σάββατο (22-10-2022).
Ειδικότερα:
Λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και τεχνικών δυσχερειών που καθυστέρησαν την εξέλιξη των εργασιών και
έχοντας ως στόχο την κατά το δυνατόν μικρότερη όχληση των χρηστών του αυτοκινητόδρομου, θα
πραγματοποιηθούν οι εξής κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:
Από σήμερα Σάββατο 15.10.2022 έως την Πέμπτη 20.10.2022 ή νωρίτερα σε περίπτωση ολοκλήρωσης των
εργασιών στο ύψος του κλάδου εξόδου:
θα αποδοθεί σε κυκλοφορία ο κλάδος εισόδου του Α/Κ Μακρύγιαλου στην κατεύθυνση προς
Θεσσαλονίκη και η συναρμογή αποκλεισμού της μεσαίας & δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας θα περιοριστεί έως τη Χ.Θ.
455+470.

Από την Πέμπτη 17.10.2022 ή νωρίτερα σε περίπτωση ολοκλήρωσης των εργασιών στο ύψος του κλάδου εξόδου,
έως το Σάββατο 22.10.2022:
θα αποδοθεί σε κυκλοφορία ο κλάδος εξόδου του Α/Κ Μακρύγιαλου στην κατεύθυνση προς
Θεσσαλονίκη, με εφαρμογή του τυπικού σχέδιο 5-1β του Εγχειριδίου Λειτουργίας της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου,
συνδυαζόμενο με την εγκεκριμένη Μελέτη,
θα αποκλειστεί εκ νέου ο κλάδος εισόδου του Α/Κ Μακρύγιαλου στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη και
η συναρμογή αποκλεισμού της μεσαίας & δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας θα επεκταθεί και πάλι έως τη Χ.Θ. 456+000.
Οι εν λόγω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την εκτέλεση ασφαλτικών εργασιών βαριάς συντήρησης στο βόρειο κλάδο του
αυτοκινητόδρομου (κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη), θα είναι μακράς διάρκειας και θα ισχύουν καθ’ όλο το 24ωρο, ως
ακολούθως:

Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των ανωτέρω εργασιών πριν τις 20.10.2022, θα πραγματοποιηθεί
αντίστοιχα νωρίτερα η ανωτέρω αλλαγή στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Β. Η «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε», οφείλει σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών,
να τοποθετεί και να συντηρεί σύμφωνα με την εγκεκριμένη Μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων την
ισχύουσα Νομοθεσία, την Πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων έργων εντός και
εκτός κατοικημένης περιοχής και τα Εγχειρίδια Λειτουργίας και συντήρησης, τα σχέδια δράσης και
την εγκεκριμένη μελέτη, τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης, φανούς, αντανακλαστικά,
προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες και γενικά να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο,
ώστε να εξασφαλίζεται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη της, η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της
κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή των εκτελούμενων έργων, με ιδιαίτερη μέριμνα κατά τις
ώρες και ημέρες που αναμένεται αυξημένος κυκλοφοριακός φόρτος. Επίσης, ιδιαίτερη μέριμνα θα
πρέπει να ληφθεί για τον επαρκή φωτισμό των εργοταξιακών χώρων κατά τις νυχτερινές ώρες
προβλέποντας κατάλληλες επιπρόσθετες διατάξεις (παλλόμενα βέλη, αναλάμποντες φανοί κινδύνου)
σύμφωνα με τα εγκεκριμένα εγχειρίδια λειτουργίας, καθώς και την τοποθέτηση, επιπρόσθετα της
σήμανσης με κώνους, φορητών στηθαίων κατάλληλης ικανότητας συγκράτησης των οχημάτων, στις
περιπτώσεις παραμονής μηχανικού εξοπλισμού (οχημάτων, μηχανημάτων κλπ) εντός της ζώνης
εκτέλεσης εργασιών σύμφωνα με ΟΜΟΕ –ΣΕΕΟ.
Γ. Κατά τη διάρκεια των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, θα πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα, ώστε σε
κάθε περίπτωση, να εξασφαλίζεται η ομαλή κυκλοφορία. Προς το σκοπό αυτό επισημαίνεται ότι είναι
σκόπιμη η συνεργασία του Τ.Τ. Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Πιερίας με την ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ
ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. προκειμένου εκ των προτέρων να ληφθούν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα σε περίπτωση
που εκτιμηθεί ή παρατηρηθεί σημαντική επίπτωση στην ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας στον
αυτοκινητόδρομο, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί κατά το δυνατόν η παρεμπόδιση των χρηστών
Δ. Η ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε επισημαίνεται ότι οφείλει να ενημερώνει έγκαιρα τους
χρήστες με κάθε πρόσφορο μέσο (ΜΜΕ, ιστότοπο της κ.λ.π.) για την ισχύ των κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων .
Ε. Το Τμ. Τροχαίας Τροχαίας Αυτ/μων Π.Α.Θ.Ε. Πιερίας εξουσιοδοτείται για τη λήψη των
επιβαλλόμενων μέτρων αρμοδιότητας του, με προσωπική ευθύνη του κ.κ. Διοικητή.
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΜΔ: 453+080 έως 455+470 & αποκλεισμός
κλάδου εξόδου Α/Κ Μακρύγιαλου Έως 20/10/2022
ΜΔ: 453+080 έως 456+000 & αποκλεισμός
κλάδου εισόδου Α/Κ Μακρύγιαλου (διαμόρφωση
στον κλάδο εξόδου σύμφωνα με το τυπικό σχέδιο
5-1β)

20/10/2022 –
22/10/2022

Α Ρ Θ Ρ Ο 2

Οι παραβάτες της παρούσης Απόφασης διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 420 Π.Κ. και τις διατάξεις των άρθρων 4,5,52,103 και 104 του Ν. 2696/1999 «Περί
κυρώσεως του Κ.Ο.Κ» , όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του Ν. 3542/2007 «Τροποποιήσεις
διατάξεων του Κ.Ο.Κ.».

Α Ρ Θ Ρ Ο 3

Η ισχύς της παρούσας στην εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πιερίας, αρχίζει:
1. Μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας από:
α) τον Διοικητή του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε Πιερίας
β) του υπευθύνου για την τοποθέτηση της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης, όπως αυτή
προκύπτει από την υποβληθείσα μελέτη και υλοποίησης λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων
κυκλοφοριακής σήμανσης που θα απαιτηθούν και
γ) του υπευθύνου της αρμόδιας εταιρείας εκτέλεσης εργασιών, καθώς και
2. Από τη δημοσίευσή της σύμφωνα με το άρθρο 109 του Κ.Ο.Κ., την ανάρτηση της στο διαδίκτυο,
σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3861/2010 και με την προϋπόθεση τοποθέτησης
προαναφερόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης, καθώς και την ύπαρξη τροχονόμων όπου
απαιτείται.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Γεώργιος ΤΖΗΜΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: