27 Οκτωβρίου 2022

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ


ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


1. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος
Εισηγητής: Δημήτριος Μορφακίδης, αντιδήμαρχος
2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 (15)
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
3. Έγκριση της έκθεσης εσόδων-εξόδων Γ’ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού
2022
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
4. Έγκριση του υποβληθέντος αιτήματος ρύθμισης των οφειλών της ΔΕΥΑ Κατερίνης προς το Δήμο
Κατερίνης και καθορισμός των όρων αυτής
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
5. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για υποθέσεις που τους ανατέθηκαν
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
6. Ανακατανομή χρηματοδότησης έργων μελετών και προμηθειών από τη ΣΑΤΑ 2022 (2 η )
Εισηγητής: Δημήτριος Μορφακίδης, αντιδήμαρχος
7. Έγκριση χορήγησης παράτασης εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και
αύλειων χώρων του Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Δημήτριος Μορφακίδης, αντιδήμαρχος
8. Έγκριση εκτέλεσης εργασιών σε δημοτικό ακίνητο (πρώην αναψυκτήριο “WET”) από το μισθωτή
Εισηγητής: Δημήτριος Μορφακίδης, αντιδήμαρχος
9. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής -Οριστικής Παραλαβής του έργου «Στεγανοποίηση
λιμνοδεξαμενών Ελάφου και Π. Κεραμιδίου»
Εισηγητής: Ιωάννης Συμεωνίδης, αντιδήμαρχος
10. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 182/2022 απόφαση Δ.Σ. Δήμου Κατερίνης με θέμα «Ορισμός

εκπροσώπων Δήμου στην Επιτροπή Παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράμματος
διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς και πρόληψης δημιουργίας νέων αδέσποτων ζώων»
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος
11. Παράταση υλοτομικών εργασιών στο δασοτεμάχιο με αριθ. 12 Κοινότητας Ρητίνης
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος
12. Έγκριση εκμίσθωσης με δημοπρασία έκτασης 4.282,91 τ.μ. με κτιριακές εγκαταστάσεις στο
αγρόκτημα Περίστασης
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος
13. Παραχώρηση χρήσης Δημοτικών Γηπέδων για την αγωνιστική περίοδο 2022-2023
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος
14. Μίσθωση τουριστικού καταλύματος για τη φιλοξενία αστέγων
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος
15. Λύση της σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ –
ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Κ-Χ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ»
Εισηγητής: Γεώργιος Νταντάμης, αντιδήμαρχος
16. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Κατερίνης
Εισηγητής: Γεώργιος Νταντάμης, αντιδήμαρχος
17.
Κ
Κατάργηση ή διατήρηση και εκ νέου παραχώρηση κενωθέντων περιπτέρων
Εισηγητής: Γεώργιος Νταντάμης, αντιδήμαρχος
18. Έγκριση της 110/2022 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Ψήφιση του κανονισμού Λειτουργίας των Παιδικών
και Βρεφονηπιακών Σταθμών του ΟΠΠΑΠ»
Εισηγητής: Ιωάννης Νταντάμης, πρόεδρος ΟΠΠΑΠ
19. Κατανομή ποσού 145.870,00 ευρώ στις «Σχολικές Επιτροπές» του Δήμου, για την κάλυψη δαπανών
θέρμανσης (Συμπληρωματική κατανομή)
Εισηγητής: Ιωάννης Μπεϊνάς, πρόεδρος ΔΕΠ
20. Παραχώρηση σχολικών χώρων σε συλλόγους και φορείς
Εισηγητής: Ιωάννης Μπεϊνάς, πρόεδρος ΔΕΠ
21. Έγκριση της 8/2022 απόφασης Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου
Κατερίνης με θέμα «Τροποποίηση προγράμματος τουριστικής προβολής Δήμου Κατερίνης έτους 2022
και αναμόρφωση του προϋπολογισμού του εγκεκριμένου προγράμματος»
Εισηγητής: Μαρία Τερζίδου, πρόεδρος της Επιτροπής
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Θεοφάνης Τερζόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια: