15 Νοεμβρίου 2022

Προσωρινές ρυθμίσεις κυκλοφορίας, λόγω εκτέλεσης εργασιών καθαίρεσης πεζοδρομίων Γέφυρας 185R.»

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

Έχοντας υπόψη :


α) Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 2 του Ν.2696/1999 ( ΦΕΚ-Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα
Οδικής Κυκλοφορίας » όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3542/2007 (Α-50).
β) Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση Σύσταση, Οργάνωση και Λειτουργία
υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».
γ) Το υπ’ αριθ. AMSA_YP_28394 από 11-11-2022 έγγραφο της ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ
ΑΙΓΑΙΟΥ.
δ) Το υπ’ αριθ. ΛΕ/ΜΚ/00/12/24/127554 από 27-04-2022 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών
Μεταφορών Δικτύων/ Γεν. Δ-νσης Συγκ/κων Υποδομών /Δ17
ε) Το υπ’ αριθ. 802317 από 14-11-2022 έγγραφο της Π.Ε.Π.
στ) Η υπ’ αριθ. 2501/10/13-θ ́ από 15-10-2022 Απόφαση μας.
ζ) Την υπ’ αριθ. 2501/10Α/36-α ́από 12-11-2022 αναφορά του Τμήματος Τροχαίας
Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Πιερίας.

α π ο β λ έ π ο ν τ ε ς

στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων
ατυχημάτων και για ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α Ρ Θ Ρ Ο 1

Α. Εγκρίνουμε τις παρακάτω προσωρινές ρυθμίσεις κυκλοφορίας, λόγω εκτέλεσης των εργασιών
καθαίρεσης των πεζοδρομίων Γέφυρας 185R (Χ.Θ.427,203)ως ακολούθως:
Θα πραγματοποιηθεί προσωρινός αποκλεισμός της κυκλοφορίας στην ανατολική παράπλευρη οδό του
αυτοκινητόδρομου Α.Θ.Ε., λόγω αλλαγής στη μεθοδολογία εκτέλεσης των εργασιών ανακατασκευής πεζοδρομίων
και πλευρικών στηθαίων της Γέφυρας 185R (Α/Κ Ν. Εφέσου) οι οποίες εκτελούνται σύμφωνα με την ως άνω (ζ)
σχετική Απόφασή μας,
Οι εν λόγω εργασίες περιλαμβάνουν την καθαίρεση των πεζοδρομίων της Γέφυρας 185R (Άνω Διάβαση Α/Κ Ν.
Εφέσου) στα σημεία που διέρχεται πάνω από την ανατολική (δεξιά) παράπλευρη οδό του αυτοκινητόδρομου και
για λόγους ασφαλείας των χρηστών της εν λόγω οδού, θα αποκλειστεί η κυκλοφορία και στις δύο κατευθύνσεις

της ανατολικής παράπλευρης οδού στο τμήμα μεταξύ της του Α/Κ Ν. Εφέσου και της Κάτω Διάβασης στη Χ.Θ.
434+050 (Αλεξιάδη) πλησίον του Νότιου Α/Κ Κατερίνης.
Καθ’ όλη τη διάρκεια του αποκλεισμού, η κυκλοφορία και για τις δύο κατευθύνσεις θα εκτρέπεται προς τη δυτική
παράπλευρη οδό, μέσω της οποίας θα εξυπηρετείται.
Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον αποκλεισμό της κυκλοφορίας στην ανατολική παράπλευρη οδό θα
πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το συνημμένο Τυπικό Σχέδιο 6-18 (Ειδική Περίπτωση Προσωρινής Σήμανσης για
ολικό αποκλεισμό παράπλευρης οδού με παράκαμψη μέσω Άνω/ Κάτω Διαβάσεων – Μακράς διάρκειας) του
Εγχειριδίου Λειτουργίας της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε. σε συνδυασμό με το επίσης συνημμένο Σχέδιο 2.1.2
(Παράκαμψη) του Παραρτήματος Γ’ των ΟΜΟΕ ΣΕΕΟ - ΦΕΚ 905/20.05.2011 (Παράρτημα Γ).

Οι ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 15.11.2022 και την Τετάρτη
16.11.2022, καθημερινά από ώρα 07:30 έως και ώρα 17:00 ή μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών, αν
αυτές ολοκληρωθούν νωρίτερα.

Β. Η «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε» και η ανάδοχος του έργου οφείλει σε όλη τη διάρκεια
της εκτέλεσης των εργασιών, να τοποθετεί και να συντηρεί σύμφωνα με την εγκεκριμένη
Μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων την ισχύουσα Νομοθεσία, την Πρότυπη Τεχνική
Προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων έργων εντός και εκτός κατοικημένης περιοχής και τα
Εγχειρίδια Λειτουργίας, τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης, φανούς, αντανακλαστικά,
προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες και γενικά να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο
μέτρο, ώστε να εξασφαλίζεται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη της, η ομαλή και ασφαλής
διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή των εκτελούμενων έργων με ιδιαίτερη
μέριμνα κατά τι ώρες και ημέρες που αναμένεται κυκλοφοριακός φόρτος. Επίσης, ιδιαίτερη
μέριμνα θα πρέπει να ληφθεί για τον επαρκή φωτισμό των εργοταξιακών χώρων κατά τις
νυχτερινές ώρες προβλέποντας κατάλληλες επιπρόσθετες διατάξεις (παλλόμενα βέλη,
αναλάμποντες φανοί κινδύνου) σύμφωνα με τα εγκεκριμένα εγχειρίδια λειτουργίας καθώς και
την τοποθέτηση, επιπρόσθετα της σήμανσης με κώνους, φορητών στηθαίων κατάλληλης
ικανότητας συγκράτησης των οχημάτων, στις περιπτώσεις παραμονής μηχανικού εξοπλισμού
(οχημάτων, μηχανημάτων κλπ) εντός της ζώνης εκτέλεσης εργασιών ,σύμφωνα με τις ΟΜΟΕ –
ΣΕΕΟ.
Γ. Κατά τη διάρκεια των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, θα πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα, ώστε
σε κάθε περίπτωση, να εξασφαλίζεται η ομαλή κυκλοφορία. Προς το σκοπό αυτό επισημαίνεται
ότι είναι σκόπιμη η συνεργασία του Τ.Τ. Κατερίνης με την ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
Α.Ε. προκειμένου εκ των προτέρων να ληφθούν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα σε περίπτωση που
εκτιμηθεί ή παρατηρηθεί σημαντική επίπτωση στην ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας στον
αυτοκινητόδρομο, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί κατά το δυνατόν η παρεμπόδιση των χρηστών.
Ε. Το Τμ. Τροχαίας Κατερίνης, εξουσιοδοτείται για τη λήψη των επιβαλλόμενων μέτρων
αρμοδιότητας του, με προσωπική ευθύνη του κ.κ. Διοικητή μεριμνήσει σε συνεργασία με την
αρμόδια υπηρεσία για την έγκαιρη τοποθέτηση της απαιτούμενης εργοταξιακής σήμανσης
(πινακίδες κλπ).

Α Ρ Θ Ρ Ο 2

Οι παραβάτες της παρούσης Απόφασης διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 420 Π.Κ. και τις διατάξεις των άρθρων 4,5,52,103 και 104 του Ν. 2696/1999 «Περί
κυρώσεως του Κ.Ο.Κ», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του Ν. 3542/2007
«Τροποποιήσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ.».

Α Ρ Θ Ρ Ο 3

Η ισχύς της παρούσας στην εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πιερίας, αρχίζει:
1. Μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας από:
α) τον Διοικητή του Τμήματος Τροχαίας Κατερίνης,
β) του υπευθύνου για την τοποθέτηση της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης, όπως αυτή
προκύπτει από την υποβληθείσα μελέτη και υλοποίησης λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων
κυκλοφοριακής σήμανσης που θα απαιτηθούν και
γ) του υπευθύνου της αρμόδιας εταιρείας εκτέλεσης εργασιών, καθώς και
2. Από τη δημοσίευσή της σύμφωνα με το άρθρο 109 του Κ.Ο.Κ., την ανάρτηση της στο
διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3861/2010 και με την προϋπόθεση τοποθέτησης
προαναφερόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης, καθώς και την ύπαρξη τροχονόμων όπου
απαιτείται.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Γεώργιος ΤΖΗΜΑΣ
Ταξίαρχος

Δεν υπάρχουν σχόλια: