4 Νοεμβρίου 2022

Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ: ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ

ΣΧΕΤ.:
α.- Απόφαση 29190 οικ. Φ.109.1/20-07-2020 (Β ́ 3005)
β.- Η υπ’ αριθ. 8447/17-09-2021 Εγκύκλιος «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής
Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων» της Γενικής Διεύθυνσης Συντονισμού / Γ.Γ.Π.Π.


1. Σας διαβιβάζουμε συνημμένα το υπ ́αριθ. 10/04-11-2022 Έκτακτο Δελτίο
Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ/ ΕΜΚ που ισχύει από το Σάββατο 05-
11-2022 και επικαιροποιεί το υπ ́αριθ. 09/03-11-2022 Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων
Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ/ ΕΜΚ.
2. Σύμφωνα με την ανωτέρω (β) σχετική, το παρόν αποτελεί το διαβιβαστικό
έγγραφο του Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ/ΕΜΚ
καθώς και το ιδιαίτερο προειδοποιητικό σήμα, που εκδίδεται από το
ΕΣΚΕΔΙΚ/ΜΕΦ(Unit3) στο πλαίσιο της αρμοδιότητας του Γενικού Γραμματέα
Πολιτικής Προστασίας για το συντονισμό του έργου πολιτικής προστασίας σε όλες
τις φάσεις του κύκλου των καταστροφών και απειλών (άρθρο 30, παρ 2α ́ του
Ν.4662/2020), προκειμένου οι Φορείς που εμπλέκονται σε έργα και δράσεις για την
αντιμετώπιση κινδύνων από επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, να τεθούν σε κατάσταση
αυξημένης ετοιμότητας πολιτικής προστασίας.
Επισυνάπτεται: Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ/ΕΜΚ α.α:

10/04-11-2022
Με εντολή
Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας
-Ο-
Διοικητής Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.
Θεόδωρος Κ. Βάγιας
Υποστράτηγος ΠΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: