6 Δεκεμβρίου 2022

«Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, λόγω εκτέλεσης Άσκησης Αποχιονισμού στη Σήραγγα Κατερίνης (Σήραγγα Τ4).»

 «Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 52 πργ. 2 του Ν. 2696/1999 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα
Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3542/2007 (Α-50).


β) Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και
λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».
γ) To υπ’ αριθ. AMSA_28486 από 25/11/2022 έγγραφο της ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ
ΑΙΓΑΙΟΥ.
δ) Το υπ’ αριθ. ΛΕ/ΜΚ/00/13/289251 από 14-09-2022 έγγραφο της Ε.Υ.Δ.Ε./Λ.Σ.Ε.Π.
ε) Την υπ’ αριθ. 5014/22/2543430 από 06-12-2022 αναφορά του Τμήματος Τροχαίας
Αυτοκινητοδρόμων Πιερίας, που συνηγορεί για την πραγματοποίηση της εν λόγω
άσκησης.

α π ο β λ έ π ο ν τ ε ς

στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων
ατυχημάτων και για ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας, λόγω εκτέλεσης άσκησης αποχιονισμού στη
Σήραγγα Κατερίνης (Σήραγγα Τ4).

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Α Ρ Θ Ρ Ο 1Ο

Α. Την ολιγόλεπτη απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των οχημάτων επί του Αυτοκινητόδρομου
Α.Θ.Ε. στο τμήμα μεταξύ Νότιου Α/Κ Κατερίνης (Χ/Θ 434+203) και Βόρειου Α/Κ Κατερίνης
(Χ/Θ 438+507) την Πέμπτη (08-12-2022) εντός του χρονικού διαστήματος από 09.00 έως
11.00 ώρα, λόγω εκτέλεσης άσκησης αποχιονισμού στη Σήραγγα Κατερίνης (Σήραγγα Τ4).
Ειδικότερα η ολιγόλεπτη ανάσχεση της κυκλοφορίας των οχημάτων θα
πραγματοποιηθεί και στις δύο (2) κατευθύνσεις κυκλοφορίας ταυτόχρονα ή εναλλάξ στα
στόμια της Σήραγγας (μπάρες αποκλεισμού κυκλοφορίας ).
Β. Τα σενάρια που θα λάβουν χώρα στην εν λόγω άσκηση αφορούν αφενός την κίνηση των
εκχιονιστικών μηχανημάτων στο τμήμα μεταξύ Νότιου Α/Κ Κατερίνης (Χ/Θ 434+203) και
Βόρειου Α/Κ Κατερίνης (Χ/Θ 438+507) και στις δύο κατευθύνσεις του αυτοκινητόδρομου,
όπου υφίστανται εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω των εργασιών αναβάθμισης της
σήραγγας (αποκλεισμός κλάδου προς Θεσσαλονίκη με ταυτόχρονη αμφιδρόμηση κλάδου προς
Αθήνα – κίνηση των οχημάτων σε μία λωρίδα κυκλοφορίας ελάχιστου πλάτους 3,25 μ. ανά
κατεύθυνση), αφετέρου τη διαχείριση των ακινητοποιημένων οχημάτων στα στόμια της
Σήραγγας (μπάρες αποκλεισμού κυκλοφορίας) σε περίπτωση αποκλεισμού της σήραγγας
εξαιτίας κάποιου συμβάντος, καθώς και η κίνηση των εκχιονιστικών μηχανημάτων στην
εναλλακτική διαδρομή από το υπέργειο οδικό δίκτυο της σήραγγας εάν απαιτηθεί ο

αποκλεισμός του εν λόγω τμήματος του αυτοκινητόδρομου σε μία ή / και στις δύο
κατευθύνσεις.
Στόχος της άσκησης είναι ο έλεγχος της ετοιμότητας και της ορθής επικοινωνίας και
συνεργασίας όλων των εμπλεκομένων για την εκτέλεση εργασιών εκχιονισμού σε συνδυασμό με
τις απαιτήσεις της σήραγγας Κατερίνης κατά την υφιστάμενη κατάσταση, βάσει και όσων
προβλέπονται στο κοινό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων (ΣΑΕΚ). Για τις ανάγκες
εκτέλεσης της άσκησης, θα απαιτηθεί ο ολιγόλεπτος αποκλεισμός της κυκλοφορίας και στις
δύο κατευθύνσεις ταυτόχρονα ή εναλλάξ, στα στόμια της σήραγγας (μπάρες αποκλεισμού
κυκλοφορίας).
Γ. Τα Τ.Τ. Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Πιερίας και Τ.Τ. Κατερίνης εξουσιοδοτούνται για
τη λήψη των επιβαλλόμενων μέτρων αρμοδιότητας τους, με προσωπική ευθύνη των κ.κ.
Διοικητών μεριμνήσουν σε συνεργασία με τη παραχωρησιούχο εταιρεία για την έγκαιρη
τοποθέτηση της απαιτούμενης εργοταξιακής σήμανσης (πινακίδες κλπ) κατά μήκος πιθανού
εναλλακτικού δρομολογίου, σημεία εκτροπών κλπ.
Δ. Κατά τη διάρκεια των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, θα πρέπει:
 Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή για την τοποθέτηση όλων των απαιτούμενων πληροφοριακών
ρυθμιστικών και κατευθυντήριων πινακίδων στις θέσεις του αποκλεισμού, πινακίδων
οριοθέτησης, και προσωρινά στηθαία ασφαλείας.
 Να υπάρξει συνεργασία του Τ.Τ. Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Πιερίας και Τμήματος
Τροχαίας Κατερίνης με την ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. προκειμένου εκ των
προτέρων να ληφθούν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα σε περίπτωση που εκτιμηθεί ή
παρατηρηθεί σημαντική επίπτωση στην ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας στον
αυτοκινητόδρομο, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί κατά το δυνατόν η παρεμπόδιση των
χρηστών.
Ε. Επισημαίνεται ότι η «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» οφείλει να ενημερώνει έγκαιρα
τους χρήστες της με κάθε πρόσφορο μέσο για την εκτέλεση της άσκησης και την ύπαρξη των
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις ομαλούς και ασφαλούς
διεξαγωγής της κυκλοφορίας.

Α Ρ Θ Ρ Ο 2Ο

Οι παραβάτες της παρούσης Απόφασης διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 420 Π.Κ. και τις διατάξεις των άρθρων 4,5,52,103 και 104 του Ν. 2696/1999
«Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ» , όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του Ν. 3542/2007
«Τροποποιήσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ.».

Α Ρ Θ Ρ Ο 3Ο

Η ισχύς της παρούσας στην εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πιερίας, αρχίζει:
1. Μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας από:
α) τους Διοικητές του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Πιερίας και Τμήματος
Τροχαίας Κατερίνης,
β) τον υπεύθυνο για την τοποθέτηση της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης όπως αυτή
προκύπτει από την υποβληθείσα μελέτη και υλοποίησης λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων
κυκλοφοριακής σήμανσης που θα απαιτηθούν και
γ) τον υπεύθυνο της αρμόδιας εταιρείας εκτέλεσης της άσκησης, καθώς και
2. Από τη δημοσίευσή της σύμφωνα με το άρθρο 109 του Κ.Ο.Κ., την ανάρτηση της στο
διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3861/2010 και με την προϋπόθεση τοποθέτησης
προαναφερόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης, καθώς και την ύπαρξη τροχονόμων όπου
απαιτείται.-

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Γεώργιος ΤΖΗΜΑΣ
Ταξίαρχος

Δεν υπάρχουν σχόλια: