7 Ιανουαρίου 2023

Προσωρινές ρυθμίσεις κυκλοφορίας λόγω εκτέλεσης εργασιών ανακατασκευής πεζοδρομίων και πλευρικών στηθαίων ασφαλείας των Γεφυρών 171R (X/Θ 411 +710) και 179R (Χ/Θ 421+710) του Αυτοκινητόδρομου Α.Θ.Ε..»


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ


Έχοντας υπόψη :
α) Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 2 του Ν.2696/1999 ( ΦΕΚ-Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα
Οδικής Κυκλοφορίας » όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3542/2007 (Α-50).
β) Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση Σύσταση, Οργάνωση και Λειτουργία
υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».
γ) Το υπ’ αριθ. AMSA_YP_6041 από 20-12-2022 έγγραφο της ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ
ΑΙΓΑΙΟΥ.
δ) Το υπ’ αριθ. ΛΕ/ΜΚ/00/12/24/3409 από 05-01-2023 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών
Μεταφορών Δικτύων/ Γεν. Δ-νσης Συγκ/κων Υποδομών /Δ17
ε) Την υπ’ αριθ. 5014/23/38026 από 05-01-2023 αναφορά του Τμήματος Τροχαίας
Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Πιερίας.

α π ο β λ έ π ο ν τ ε ς

στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων
ατυχημάτων και για ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α Ρ Θ Ρ Ο 1

Α. Εγκρίνουμε τις παρακάτω προσωρινές ρυθμίσεις κυκλοφορίας, λόγω εκτέλεσης εργασιών
ανακατασκευής πεζοδρομίων και πλευρικών στηθαίων ασφαλείας των Γεφυρών 171R (X/Θ 411
+710) και 179R (Χ/Θ 421+710) του Αυτοκινητόδρομου Α.Θ.Ε., ως ακολούθως:

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα είναι μακράς διάρκειας (εφαρμογή καθ’ όλο το 24/ώρο) και οι
ημερομηνίες εφαρμογής τους θα είναι από τη Δευτέρα 09 Ιανουάριου 2023 έως την Τρίτη 28
Φεβρουαρίου 2023 ή νωρίτερα σε περίπτωση που οι εργασίες ολοκληρωθούν νωρίτερα.
Οι εργασίες περιλαμβάνουν τον αποκλεισμό της δεξιάς και της μεσαίας λωρίδας κυκλοφορίας
στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, στις περιοχές των εν λόγω Γεφυρών και συγκεκριμένα :
- Γέφυρα 171R (X/Θ 411 + 710) : Αποκλεισμός δεξιάς και μεσαίας λωρίδας στην
κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη από τη Χ.Θ. 410+600 έως τη Χ.Θ. 412+000. Συγκεκριμένα,
θα υλοποιηθεί αποκλεισμός αριστερής και μεσαίας λωρίδας από τη Χ.Θ. 410+600, ενώ ο
αποκλεισμός της μεσαίας και δεξιάς λωρίδας θα πραγματοποιηθεί από τη Χ.Θ. 411+200.
- Γέφυρα 179R (Χ/Θ 421+710) : Αποκλεισμός δεξιάς και μεσαίας λωρίδας στην κατεύθυνση
προς Θεσσαλονίκη από τη Χ.Θ. 420+200 έως τη Χ.Θ. 422+000. Συγκεκριμένα, θα
υλοποιηθεί αποκλεισμός αριστερής και μεσαίας λωρίδας από τη Χ.Θ. 420+200, ώστε αυτός
να έχει ολοκληρωθεί πριν την αρχή της λωρίδας επιτάχυνσης του Α/Κ Λιτοχώρου και με
στόχο να αποφευχθεί πλέξη στην κίνηση μεταξύ των οχημάτων που εισέρχονται στον
αυτοκινητόδρομο και όσων ήδη κινούνται σε αυτόν, ενώ ο αποκλεισμός της μεσαίας και
δεξιάς λωρίδας θα πραγματοποιηθεί από τη Χ.Θ. 421+300.
Ειδικότερα οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και η χρονική διάρκεια αυτών διαμορφώνονται ως εξής:
A/A Γέφυρα Κατεύθυνση Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις Χρονική διάρκεια
1 171R ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΔ: 410+600 έως 412+000 Από 09-01-2023 έως 28-02-2023
2 179R ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΔ: 420+200 έως 422+000 Από 09-01-2023 έως 28-02-2023
Β. Ο Ανάδοχος του έργου « (Vinci Construction Grands Projects) » οφείλει σε όλη τη διάρκεια
της εκτέλεσης των εργασιών, να τοποθετεί και να συντηρεί σύμφωνα με την εγκεκριμένη Μελέτη
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων την ισχύουσα Νομοθεσία, την Πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή
σήμανσης εκτελούμενων έργων εντός και εκτός κατοικημένης περιοχής και τα Εγχειρίδια
Λειτουργίας και συντήρησης, τα σχέδια δράσης και την εγκεκριμένη μελέτη, τις απαιτούμενες
πινακίδες σήμανσης, φανούς, αντανακλαστικά, προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες και
γενικά να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε να εξασφαλίζεται με αποκλειστική μέριμνα και
ευθύνη του και υπό την εποπτεία της «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΌΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.», η ομαλή και
ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή των εκτελούμενων έργων, με
ιδιαίτερη μέριμνα κατά τις ώρες και ημέρες που αναμένεται αυξημένος κυκλοφοριακός φόρτος.
Επίσης, ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να ληφθεί για τον επαρκή φωτισμό των εργοταξιακών χώρων
κατά τις νυχτερινές ώρες προβλέποντας κατάλληλες επιπρόσθετες διατάξεις (παλλόμενα βέλη,
αναλάμποντες φανοί κινδύνου) σύμφωνα με τα εγκεκριμένα εγχειρίδια λειτουργίας, καθώς και την
τοποθέτηση, επιπρόσθετα της σήμανσης με κώνους, φορητών στηθαίων κατάλληλης ικανότητας
συγκράτησης των οχημάτων, στις περιπτώσεις παραμονής μηχανικού εξοπλισμού (οχημάτων,
μηχανημάτων κλπ) εντός της ζώνης εκτέλεσης εργασιών σύμφωνα με ΟΜΟΕ –ΣΕΕΟ.

Γ. Περαιτέρω στην «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε» επισημαίνεται ότι οφείλει να ενημερώνει
έγκαιρα τους χρήστες με κάθε πρόσφορο μέσο (ΜΜΕ ,ιστότοπο, εισπράκτορες διοδίων κλπ) για
την ισχύ των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.
Δ. Κατά τη διάρκεια των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, θα πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα, ώστε
σε κάθε περίπτωση, να εξασφαλίζεται η ομαλή κυκλοφορία. Προς το σκοπό αυτό επισημαίνεται

ότι είναι σκόπιμη η συνεργασία του Τ.Τ. Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Πιερίας με την
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. προκειμένου εκ των προτέρων να ληφθούν όλα τα
ενδεδειγμένα μέτρα σε περίπτωση που εκτιμηθεί ή παρατηρηθεί σημαντική επίπτωση στην
ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας στον αυτοκινητόδρομο, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί κατά το
δυνατόν η παρεμπόδιση των χρηστών.
Ε. Το Τμ. Τροχαίας Τροχαίας Αυτ/μων Π.Α.Θ.Ε. Πιερίας, εξουσιοδοτείται για τη λήψη των
επιβαλλόμενων μέτρων αρμοδιότητας του, με προσωπική ευθύνη του κ.κ. Διοικητή μεριμνήσει
σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία για την έγκαιρη τοποθέτηση της απαιτούμενης
εργοταξιακής σήμανσης (πινακίδες κλπ) κατά μήκος του εναλλακτικού δρομολογίου, σημεία
εκτροπών κλπ.

Α Ρ Θ Ρ Ο 2

Οι παραβάτες της παρούσης Απόφασης διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 420 Π.Κ. και τις διατάξεις των άρθρων 4,5,52,103 και 104 του Ν. 2696/1999 «Περί
κυρώσεως του Κ.Ο.Κ», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του Ν. 3542/2007
«Τροποποιήσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ.».

Α Ρ Θ Ρ Ο 3

Η ισχύς της παρούσας στην εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πιερίας, αρχίζει:
1. Μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας από:
α) τον Διοικητή του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε Πιερίας,
β) του υπευθύνου για την τοποθέτηση της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης, όπως αυτή
προκύπτει από την υποβληθείσα μελέτη και υλοποίησης λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων
κυκλοφοριακής σήμανσης που θα απαιτηθούν και
γ) του υπευθύνου της αρμόδιας εταιρείας εκτέλεσης εργασιών, καθώς και
2. Από τη δημοσίευσή της σύμφωνα με το άρθρο 109 του Κ.Ο.Κ., την ανάρτηση της στο
διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3861/2010 και με την προϋπόθεση τοποθέτησης
προαναφερόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης, καθώς και την ύπαρξη τροχονόμων όπου
απαιτείται.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Γεώργιος ΤΖΗΜΑΣ
Ταξίαρχος

Δεν υπάρχουν σχόλια: