11 Ιανουαρίου 2023

Ανανέωση και έκδοση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2023»

 Από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής
Ενότητας Πιερίας και σε εφαρμογή της με αριθμ. 96327/14-10-2022 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 5411/Β’/19-
10-2022) και της αριθμ. πρωτ. 253/30-12-2022 (ΑΔΑ: 6Γ2Ζ46ΜΤΛΚ-82Λ) διευκρινιστικής
εγκυκλίου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ανακοινώνεται η
ανανέωση και έκδοση των Δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ μέχρι την 31 Οκτωβρίου 2023.


Οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίζουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα Κέντρα
Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας
της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας για την ανανέωση και την έκδοση των Δελτίων
μετακίνησης ΑμεΑ έτους 2023.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας
και στα τηλέφωνα (2351 351 272 -282).

Δεν υπάρχουν σχόλια: