27 Φεβρουαρίου 2023

Προσωρινές ρυθμίσεις κυκλοφορίας για τον αποκλεισμό τμήματος του Αυτοκινητόδρομου Α.Θ.Ε. και την εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην Π.Ε.Ο. Ευαγγελισμού - Λεπτοκαρυάς, λόγω εκτέλεσης άσκησης ευρείας κλίμακας στη Σήραγγα Τ2 και εκτάκτων εργασιών συντήρησης στις Σήραγγες Τ1-Τ2-Τ3. »

 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
1. Έχοντας υπόψη :


α) Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 52 του Ν.2696/1999 «Περί Κυρώσεως του
Κ.Ο.Κ.», όπως αντικαταστάθηκε το άρθρο 48 του Ν.4313/2014.
β) Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΛΕ/ΜΚ/00/12/24/60079 από 23-02-2023 έγγραφο του Υπουργείου
Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων /Διεύθυνση ΛΣΕΠ.
γ) Το υπ’ αριθ. ΑMSA_YP_6112 από 20-02-2023 έγγραφο της  ̈ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ ̈ Α.Ε.
δ) Την υπ’ αριθ. 5014/23/386298 από 23-02-2023 αναφορά του Τμήματος Τροχαίας
Αυτ/μων Π.Α.Θ.Ε. Πιερίας, με την οποία συνηγορεί για την εκτέλεση των αιτούμενων
εργασιών και την έκδοση Απόφασης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα κατωτέρω
σημεία.

και

2. Αποβλέποντες στην ομαλή εκτέλεση της άσκησης ευρείας κλίμακας στη Σήραγγα Τ2
καθώς και των εκτάκτων εργασιών συντήρησης στις Σήραγγες Τ1-Τ2-Τ3 του αποκλειόμενου
τμήματος επί του Αυτοκινητόδρομου Α.Θ.Ε. και σε εκτέλεση του ανωτέρω (β) σχετικού του
Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων .

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Α ρ θ ρ ο 1ο

α. Τις παρακάτω προσωρινές ρυθμίσεις κυκλοφορίας που αφορούν εκτροπή της
κυκλοφορίας του Αυτοκινητόδρομου Α.Θ.Ε. από τον Α/Κ Πλαταμώνα (χ/θ 400+815)
έως τον Α/Κ Λεπτοκαρυάς (χ/θ 410+359) στην Π.Ε.Ο. Ευαγγελισμού - Λεπτοκαρυάς,

λόγω εκτέλεσης άσκησης ευρείας κλίμακας στη Σήραγγα Τ2 και έκτακτων εργασιών
συντήρησης στις Σήραγγες Τ1 - Τ2 - Τ3, την Τετάρτη 01 Μαρτίου 2023 κατά τις
ώρες 07:00 – 18:30 ή μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών εάν αυτές
ολοκληρωθούν νωρίτερα.
Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σύμφωνα με την προσκομισθείσα
μελέτη κυκλοφορικών ρυθμίσεων και ειδικότερα σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στη
Διαδικασία AMSA-OM-OPR-OP-002 (Σήμανση Έργων) του Εγχειριδίου Λειτουργίας

της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε. και με τα σχέδια Οδηγίας Εργασίας AMSA-OM-
OPR-W1-002-5: Πρότυπα σχέδια και Οδηγίες – Ειδικές Περιπτώσεις (συνημμένα

σχέδια του προσαρτήματος) και θα πραγματοποιηθούν ως ακολούθως :
- Ολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας των οχημάτων επί του
αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. και στις δύο κατευθύνσεις (προς Αθήνα και προς
Θεσσαλονίκη) από τον Α/Κ Πλαταμώνα (χ/θ 400+815) έως τον Α/Κ
Λεπτοκαρυάς (χ/θ 410+350) με εκτροπή της κυκλοφορίας στην Π.Ε.Ο.
Ευαγγελισμού – Λεπτοκαρυάς.
Θα εφαρμοστεί το τυπικό σχέδιο 5 – 9β (Πλήρης Αποκλεισμός Αυτοκινητόδρομου και
υποχρεωτική έξοδος για διατομή δύο -3- λωρίδων καθώς και το τυπικό σχέδιο 5 – 5α
(Αποκλεισμός κλάδου εισόδου) για τον αποκλεισμό της εισόδου του Α/Κ Λεπτοκαρυάς
προς Αθήνα.
- Αποκλεισμός της εισόδου προς τη χοάνη του Πλευρικού Σταθμού Διοδίων
Πλαταμώνα προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
Θα εφαρμοστεί το τυπικό σχέδιο 5 – 5α (Αποκλεισμός κλάδου εισόδου)
Επιπλέον πριν την έναρξη της εφαρμογής των παραπάνω ρυθμίσεων θα πρέπει να
αποκλειστεί ο Σταθμός Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (Σ.Ε.Α.) στην περιοχή της
Σκοτίνας, έτσι ώστε να αποφευχθεί ο εγκλωβισμός τυχόν χρήστη εντός του
αποκλεισμένου τμήματος.
- Επιπλέον, με μέριμνα της «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε.» θα προηγηθεί έγκαιρη
ενημέρωση των χρηστών για τις πραγματοποιηθείσες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με το
προσφορότερο τρόπο από τα Μ.Μ.Ε. και το διαδίκτυο καθώς και να παρέχεται
συνεχής πληροφόρηση για τις επικρατούσες συνθήκες κυκλοφορίας, ώστε να
εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις ομαλούς και ασφαλούς διεξαγωγής της κυκλοφορίας.
- Περαιτέρω επισημαίνεται ότι η «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» θα πρέπει να
μεριμνήσει για τη κατάλληλη προσαρμογή των χρεώσεων των διοδίων, λόγω
ολικού αποκλεισμού της κυκλοφορίας, στον Μετωπικό Σταθμό Διοδίων Λεπτοκαρυάς
και στον Πλευρικό Σταθμό Διοδίων Λεπτοκαρυάς.
Η «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε», οφείλει σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης
της Άσκησης και των εργασιών, να τοποθετεί και να συντηρεί σύμφωνα με την
ισχύουσα Νομοθεσία, την Πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων
έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών, τα εγκεκριμένα εγχειρίδια Λειτουργίας
και Συντήρησης, τα Σχέδια Δράσης και την εγκεκριμένη Μελέτη, τις απαιτούμενες
πινακίδες σήμανσης, φανούς, αντανακλαστικά, προειδοποιητικές και πληροφοριακές

πινακίδες και γενικά να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε να εξασφαλίζεται με
αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη της, η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της
κυκλοφορίας των οχημάτων τόσο στην περιοχή του αποκλεισμού της κυκλοφορίας,
όσο και κατά το μήκος της εναλλακτικής διαδρομής.

- Tο Tμήμα Tροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Πιερίας παρακαλείται για την
ενημέρωσή του και τη λήψη των επιβαλλομένων μέτρων αρμοδιότητάς του.
- Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από την τοποθέτηση των πινακίδων οδικής
σήμανσης (ΔΙΠΑΔ/οικ. 502/9-7-2003 Υπουργική Απόφαση [Β/946/2003], οι δε
παραβάτες αυτής διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
2696/1999 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως
τροποποιήθηκε με το Ν.4313/2014 (Α-261).-

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Γεώργιος ΚΟΥΚΟΥΣΕΛΑΣ
Αστυν. Υποδιευθυντής

Δεν υπάρχουν σχόλια: