8 Φεβρουαρίου 2023

«Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ για την ένταξη στη δράση 2 του Μέτρου 3.4.3 του ΕΠΑΛΘ 2014-2020

 
Το Τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Πιερίας σας
ενημερώνει ότι έχει αναρτηθεί στη “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” η πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στη δράση
2 του Μέτρου 3.4.3

«Χρηματική αποζημίωση των φορέων εκμετάλλευσης του τομέα
αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας για το διαφυγόν εισόδημά τους και για το πρόσθετο
κόστος που προέκυψε λόγω της διατάραξης της αγοράς η οποία προκλήθηκε από τον
επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις επιπτώσεις της στην
εφοδιαστική αλυσίδα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας» του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας (ΕΠΑΛΘ) 2014-2020 (ΑΔΑ: Ψ9ΟΦ4653ΠΓ-ΜΗΔ).
Ως μέγιστη διάρκεια υλοποίησης της δράσης 2 ορίζεται το χρονικό διάστημα από την
24η Φεβρουαρίου 2022 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2022. Η πρόσκληση βρίσκεται
αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΕΠΑΛΘ: www.alieia.gr και αφορά φυσικά ή νομικά πρόσωπα
που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας(δεν αφορά μονάδες
καλλιέργειας οστράκων), σύμφωνα με το άρθρο 5 της πρόσκλησης.
Η κατάθεση των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής που θα
λειτουργεί στον ιστότοπο «apozimiosi-metro343.alieia.gr», από 06.02.2023 & ώρα 09.00 ως
15.03.2023 & ώρα 14.00.
Το ποσό ενίσχυσης υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 9 της πρόσκλησης.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΛΘ (τηλ. 2131501186, -84, -81, κ. Κουντουράκης, κα. Μπίζα
& κ. Σωτηρόπουλος) καθώς και στο Τμήμα Αλιείας της Περιφερικής Ενότητας Πιερίας (τηλ.
2351351140 & -141, κα. Βουλγαρίδου & κ. Δαφνάκης).

ΜΕΑ
Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: