14 Φεβρουαρίου 2023

Προσωρινές ρυθμίσεις κυκλοφορίας λόγω εκτέλεσης εργασιών κατασκευής νέου Ανοίγματος Έκτακτης Ανάγκης (Α.Ε.Α. 464,600) το οποίο απαιτείται για τις εργασίες ενίσχυσης/ανακατασκευής της υφιστάμενης Γέφυρας 217ΑR (X/Θ 464 +360) .»


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
Έχοντας υπόψη :
α) Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 2 του Ν.2696/1999 ( ΦΕΚ-Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα
Οδικής Κυκλοφορίας » όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3542/2007 (Α-50).
β) Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση Σύσταση, Οργάνωση και Λειτουργία
υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».
γ) Το υπ’ αριθ. AMSA_YP_6064 από 17-01-2023 έγγραφο της ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ.
δ) Το υπ’ αριθ. ΛΕ/ΜΚ/00/12/24/21074 από 23-01-2023 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών
Μεταφορών Δικτύων/ Γεν. Δ-νσης Συγκ/κων Υποδομών /Δ17.
ε) Την υπ’ αριθ. 620370 (1898) από 21-12-2022 έγγραφο της Υποδ/νσης Τεχνικών έργων Π.Ε.
Πιερίας /Τμ. Συγκοινωνιακών Έργων .
στ)Την υπ’ αριθ. 5014/23/156936 από 24-01-2023 αναφορά του Τμήματος Τροχαίας
Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Πιερίας.

α π ο β λ έ π ο ν τ ε ς

στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων
ατυχημάτων και για ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α Ρ Θ Ρ Ο 1

Α. Εγκρίνουμε τις παρακάτω προσωρινές ρυθμίσεις κυκλοφορίας, λόγω εκτέλεσης εργασιών
κατασκευής νέου Ανοίγματος Έκτακτης Ανάγκης (Α.Ε.Α. 464+600) το οποίο απαιτείται για τις
εργασίες ενίσχυσης/ανακατασκευής της υφιστάμενης Γέφυρας 217ΑR (X/Θ 464 +360) ως
ακολούθως:
Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την εκτέλεση των εργασιών θα ισχύουν καθ’ όλο το 24ωρο
(μακράς διάρκειας), ενώ ο χρόνος εφαρμογής τους θα είναι διάρκειας τριών (3) εβδομάδων,

ήτοι από 24-01-2023 μέχρι 13-02-2023, ή νωρίτερα σε περίπτωση ολοκλήρωσης των
εργασιών.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σύμφωνα με την προσκομισθείσα Μελέτη περιλαμβάνουν:

Κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη
Αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας του αυτοκινητόδρομου στην κατεύθυνση προς
Θεσσαλονίκη, από Χ.Θ. 464+450 έως Χ.Θ. 464+800, σύμφωνα με το τυπικό σχέδιο 3-ΑΛ+
(Σήμανση Έργων Μακράς Διάρκειας – Αποκλεισμός Αριστερής Λωρίδας (διατομή 3 λωρίδων)).
Αποκλεισμός της ΛΕΑ στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, από Χ.Θ. 463+150 έως Χ.Θ. 464+450,
σύμφωνα με το τυπικό σχέδιο 3-ΛΕΑ (Σήμανση Έργων Μακράς Διάρκειας – Αποκλεισμός Λωρίδας
Έκτακτης Ανάγκης.
Ο εν λόγω αποκλεισμός της ΛΕΑ υφίσταται ήδη και έχει εφαρμοσθεί από την Αυτοκινητόδρομος
Αιγαίου για λόγους ασφαλείας, κατόπιν αντίστοιχης πρότασης του Μελετητή των εργασιών
ενίσχυσης/ ανακατασκευής της Γέφυρας 217AR. Ο εν λόγω αποκλεισμός θα παραμείνει σε ισχύ
μέχρι και την έναρξη των κύριων εργασιών ενίσχυσης/ ανακατασκευής της Γέφυρας 217AR.
Κατεύθυνση προς Αθήνα
Αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας του αυτοκινητόδρομου στην κατεύθυνση προς
Αθήνα, από Χ.Θ. 464+700 έως Χ.Θ. 464+350, σύμφωνα με το τυπικό σχέδιο 3-ΑΛ+ (Σήμανση
Έργων Μακράς Διάρκειας – Αποκλεισμός Αριστερής Λωρίδας (διατομή 3 λωρίδων)).
Οι ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοσθούν και θα συντηρούνται από τον Ανάδοχο του
Έργου, υπό την επίβλεψη και εποπτεία της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου.
Β. Ο Ανάδοχος του έργου υπό της επίβλεψη και εποπτεία της ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ
ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. οφείλει σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών, να τοποθετεί και να
συντηρεί σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, , την Πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή σήμανσης
εκτελούμενων έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών, τα εγκεκριμένα εγχειρίδια
Λειτουργίας και Συντήρησης, τα σχέδια δράσης και την εγκεκριμένη μελέτη, τις απαιτούμενες
πινακίδες σήμανσης, φανούς, αντανακλαστικά, προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες και
γενικά να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε να εξασφαλίζεται με αποκλειστική μέριμνα και
ευθύνη της και υπό την εποπτεία της «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΌΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.», η ομαλή και
ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή των εκτελούμενων έργων, με
ιδιαίτερη μέριμνα κατά τις ώρες και ημέρες που αναμένεται αυξημένος κυκλοφοριακός φόρτος.
Επίσης, ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να ληφθεί για τον επαρκή φωτισμό των εργοταξιακών χώρων
κατά τις νυχτερινές ώρες προβλέποντας κατάλληλες επιπρόσθετες διατάξεις (παλλόμενα βέλη,
αναλάμποντες φανοί κινδύνου) σύμφωνα με τα εγκεκριμένα εγχειρίδια λειτουργίας, καθώς και την
τοποθέτηση, επιπρόσθετα της σήμανσης με κώνους, φορητών στηθαίων κατάλληλης ικανότητας
συγκράτησης των οχημάτων, στις περιπτώσεις παραμονής μηχανικού εξοπλισμού (οχημάτων,
μηχανημάτων κλπ) εντός της ζώνης εκτέλεσης εργασιών σύμφωνα με ΟΜΟΕ –ΣΕΕΟ.

Γ. Περαιτέρω στην «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε» επισημαίνεται ότι οφείλει να ενημερώνει
έγκαιρα τους χρήστες με κάθε πρόσφορο μέσο (ΜΜΕ ,ιστότοπο, εισπράκτορες διοδίων κλπ) για
την ισχύ των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.
Δ. Κατά τη διάρκεια των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, θα πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα, ώστε
σε κάθε περίπτωση, να εξασφαλίζεται η ομαλή κυκλοφορία. Προς το σκοπό αυτό επισημαίνεται
ότι είναι σκόπιμη η συνεργασία του Τ.Τ. Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Πιερίας με την
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. προκειμένου εκ των προτέρων να ληφθούν όλα τα
ενδεδειγμένα μέτρα σε περίπτωση που εκτιμηθεί ή παρατηρηθεί σημαντική επίπτωση στην

ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας στον αυτοκινητόδρομο, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί κατά το
δυνατόν η παρεμπόδιση των χρηστών.
Ε. Το Τμ. Τροχαίας Τροχαίας Αυτ/μων Π.Α.Θ.Ε. Πιερίας, εξουσιοδοτείται για τη λήψη των
επιβαλλόμενων μέτρων αρμοδιότητας του, με προσωπική ευθύνη του κ.κ. Διοικητή μεριμνήσει
σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία για την έγκαιρη τοποθέτηση της απαιτούμενης
εργοταξιακής σήμανσης (πινακίδες κλπ) κατά μήκος του εναλλακτικού δρομολογίου, σημεία
εκτροπών κλπ.

Α Ρ Θ Ρ Ο 2

Οι παραβάτες της παρούσης Απόφασης διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 420 Π.Κ. και τις διατάξεις των άρθρων 4,5,52,103 και 104 του Ν. 2696/1999 «Περί
κυρώσεως του Κ.Ο.Κ», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του Ν. 3542/2007
«Τροποποιήσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ.».

Α Ρ Θ Ρ Ο 3

Η ισχύς της παρούσας στην εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πιερίας, αρχίζει:
1. Μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας από:
α) τον Διοικητή του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε Πιερίας,
β) του υπευθύνου για την τοποθέτηση της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης, όπως αυτή
προκύπτει από την υποβληθείσα μελέτη και υλοποίησης λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων
κυκλοφοριακής σήμανσης που θα απαιτηθούν και
γ) του υπευθύνου της αρμόδιας εταιρείας εκτέλεσης εργασιών, καθώς και
2. Από τη δημοσίευσή της σύμφωνα με το άρθρο 109 του Κ.Ο.Κ., την ανάρτηση της στο
διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3861/2010 και με την προϋπόθεση τοποθέτησης
προαναφερόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης, καθώς και την ύπαρξη τροχονόμων όπου
απαιτείται.


Δεν υπάρχουν σχόλια: