8 Φεβρουαρίου 2023

«Προσωρινές ρυθμίσεις κυκλοφορίας επί του Αυτοκινητόδρομου Α.Θ.Ε. »

 «Προσωρινές ρυθμίσεις κυκλοφορίας επί του Αυτοκινητόδρομου Α.Θ.Ε. »

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ


1. Έχοντας υπόψη:
α)

β)
γ)

δ)

ε)
στ)
ζ)
η)
Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ Α-57) «Περί κυρώσεως του
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3542/2007 (Α-50),
όπως τροπ. και ισχύει.
Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2017 «Αναδιάταξη- Αναδιοργάνωση- Σύσταση και
Λειτουργία Περιφερειακών Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».
Την υπ’ αριθ. Δ30/Δ5α/73756 από 11-03-2022 (Φ.Ε.Κ. 1144 τ.Β ́ από 14-03-
2022) απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών και την υπ’ αριθ.
Δ30/Δ5α/73567 Υπουργική Απόφαση «Εφοδιασμός των οχημάτων με
αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα».
Το από 08-02-2023 έγγραφο του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων
και Διαχείρισης Κρίσεων της γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, με
συνημμένο την από 08-02-2023 επικαιροποίηση του υπ’ αριθ. 02/02-02-2023
Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων- Ιδιαίτερο Προειδοποιητικό
Σήμα, της ΕΜΥ/ΕΜΚ, περί πρόγνωσης ων καιρικών φαινομένων
Το υπ’ αριθ. 58 από 04-02-2023 έγγραφο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και
Πολιτικής Προστασίας/Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας.
Την υπ’ αριθ. 2501/1/543-α ́ από 08-02-2023 Απόφαση της Διεύθυνσης
Αστυνομίας Φθιώτιδας.
Την υπ’ αριθ. 2501/10/5-δ ́ από 08-02-2023 Απόφαση της Διεύθυνσης
Αστυνομίας Λάρισας.
Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του Κρατικού Προϋπολογισμού.
2. Αποβλέποντες στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την
πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και για ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας, εξαιτίας
εκδήλωσης δυσμενών καιρικών φαινομένων.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Την προσωρινή επιβολή του μέτρου απαγόρευσης της κυκλοφορίας παντός είδους
βαρέως οχήματος μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων,
ανεξαρτήτως χρήσεως αντιολισθητικών αλυσίδων, για ιδιαίτερους λόγους
ασφαλείας προς το σκοπό αποφυγής πρόκλησης κυκλοφοριακών προβλημάτων και
λόγω εκδήλωσης δυσμενών καιρικών φαινομένων, από σήμερα Τετάρτη (08-02-2023)
και ώρα 08.30 και μέχρι την ύφεση των καιρικών φαινομένων και εξομάλυνσης
των κυκλοφοριακών συνθηκών, στην κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Αθήνα της
Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Θεσσαλονίκης, στο τμήμα της από τη Χ/Θ 471+481 (όρια με
Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης) μέχρι Χ/Θ 400+265 (όρια με Διεύθυνση
Αστυνομίας Λάρισας), εξαιρουμένων όσων εκ των ανωτέρω οχημάτων έχουν
τελικό προορισμό μέχρι και την πόλη της Λάρισας.

2. Για τα επιτρεπόμενα κινούμενα οχήματα επί του ανωτέρω οδικού δικτύου, την
επιβολή σύμφωνα με τις διατάξεις της ανωτέρω (γ) σχετικής, στους ιδιοκτήτες των
αυτοκίνητων όλων των λοιπών κατηγοριών, του εφοδιασμού και χρήσης των οχημάτων
τους με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα, προδιαγραφών,
σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ’ αριθ. Δ30/Δ5α/73567 από 11-03-2022 (ΦΕΚ 1144
τ.Β ́/14.03.2022) απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, εξαιρούμενων
των οχημάτων τα οποία φέρουν ειδικά ελαστικά (χιονολάστιχα), εκείνα που φέρουν
ειδική σήμανση του «αλπικού» συμβόλου όπως υφίστανται στο προσάρτημα 1 του
παραρτήματος 7 του Κανονισμού 117 οικονομικής επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για
την Ευρώπη (ΟΕΕ/ΗΕ) και χαρακτηριστικό Μ+S.
3. Της παραπάνω Απόφασης Απαγόρευσης Κυκλοφορίας εξαιρούνται:
Α. Τα οχήματα Οδικής Βοήθειας.
Β. Τα φορτηγά αυτοκίνητα που μεταφέρουν αλάτι.
Γ. Τα οχήματα εκτάκτου ανάγκης (ΕΚΑΒ, Π.Υ. κ.α.).
4. Η τοποθέτηση και αφαίρεση των προβλεπόμενων πληροφοριακών πινακίδων θα
γίνεται με μέριμνα και ευθύνη της Παραχωρησιούχου Εταιρείας.
5. Η εκτέλεση της παρούσας ανατίθεται στο Τ.Τ. Αυτ/μων ΠΑΘΕ Πιερίας.
6. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευση της και για το ανωτέρω χρονικό διάστημα.
7. Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 2696/99(Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Για την άρση του προρρηθέντος περιοριστικού μέτρου, θα ακολουθήσει νεότερη
ομοία μας.-

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Γεώργιος ΚΟΥΚΟΥΣΕΛΑΣ
Αστυνομικός Υποδιευθυντής

Δεν υπάρχουν σχόλια: