13 Μαρτίου 2023

«Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, λόγω εργασιών επισκευής των αρμών διαστολής των γεφυρών 175AR επί του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε.».

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

Έχοντας υπόψη :


α) Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 2 του Ν.2696/1999 ( ΦΕΚ-Α-57) «Περί κυρώσεως του
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας » όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3542/2007 (Α-50).
β) Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση Σύσταση, Οργάνωση και
Λειτουργία υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».
γ) Το υπ’ αριθμ. AMSA_YP_6151 από 10-03-2023 έγγραφο της Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
δ)
ε)
Την υπ’ αριθ. ΛΕ/ΜΚ/00/12/24/78741 από 13-03-2023 έγγραφο του Υπουργείου
Υποδομών Μεταφορών Δικτύων/ Γεν. Γραμματεία Υποδομών/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ17.
Την υπ’ αριθ.5014/23/516638 από 13-03-2023 αναφορά του Τμήματος Τροχαίας
Αυτ/μων Π.Α.Θ.Ε. Πιερίας, με την οποία συνηγορεί για την εκτέλεση των αιτούμενων
εργασιών και την έκδοση Απόφασης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων

και

Αποβλέποντες στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των
τροχαίων ατυχημάτων και για ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας, λόγω εργασιών επισκευής των αρμών
διαστολής της Γέφυρας 175ΑR επί του Αυτοκινητόδρομου Α.Θ.Ε.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α Ρ Θ Ρ Ο 1

Α. Τις παρακάτω προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την εκτέλεση εργασιών επισκευής των
αρμών διαστολής των γεφυρών 175AR, επί του Αυτοκινητόδρομου Α.Θ.Ε. ως ακολούθως:
Β. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα είναι μακράς διάρκειας και θα υλοποιηθούν σε δύο (2) φάσεις.
Στην Α ́ Φάση θα πραγματοποιηθεί αποκλεισμός της δεξιάς και μεσαίας λωρίδας κυκλοφορίας του
αυτοκινητοδρόμου ΑΘΕ, ενώ στην Β ́ Φάση θα πραγματοποιηθεί αποκλεισμός της αριστερής και
μεσαίας λωρίδας κυκλοφορίας του αυτοκινητόδρομου ΑΘΕ.
Σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στην διαδικασία AMSA-OM-OPR-OP-002 (Σήμανση Έργων) και
Εγχειριδίου Λειτουργίας του Έργου Παραχώρησης και τα σχέδια Οδηγίας Εργασίας AMSA-OPR-W1-
002-3 (Πρότυπα Σχέδια & Οδηγίες – Σήμανση Έργων Μακράς Διάρκειας, ισχύουν τα εξής για τις
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

-Α ́ΦΑΣΗ: Θα πραγματοποιηθεί αποκλεισμός της αποκλεισμός της δεξιάς και μεσαίας λωρίδας
κυκλοφορίας του αυτοκινητοδρόμου ΑΘΕ στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη από τη Χ.Θ.
414+850 έως τη Χ.Θ. 416+000.
Συγκεκριμένα θα υλοποιηθεί αποκλεισμός της αριστερής και μεσαίας λωρίδας από τη Χ.Θ.
414+850, ενώ αποκλεισμός της μεσαίας και δεξιάς θα πραγματοποιηθεί από τη Χ.Θ. 415+450.
-Β ́ΦΑΣΗ: Θα πραγματοποιηθεί αποκλεισμός της αριστερής και μεσαίας λωρίδας κυκλοφορίας
του αυτοκινητόδρομου ΑΘΕ στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη από τη Χ.Θ. 414+850 έως τη
Χ.Θ.416+00.
Για τις εργασίες Α’ Φάσης: Αποκλεισμός Δεξιάς και Μεσαίας λωρίδας κυκλοφορίας, θα
εφαρμοστεί το τυπικό σχέδιο 3-ΜΔ (Σήμανση Έργων Μακράς Διάρκειας – Αποκλεισμός
Μεσαίας & Δεξιάς Λωρίδας).
Για τις εργασίες Β’ Φάσης: Αποκλεισμός Αριστερής και Μεσαίας λωρίδας κυκλοφορίας, θα
εφαρμοστεί το τυπικό σχέδιο 3-ΜΑ (Σήμανση Έργων Μακράς Διάρκειας – Αποκλεισμός
Μεσαίας & Αριστερής Λωρίδας).
Οι ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν από την Τρίτη 14 Μαρτίου 2023 έως και την
Πέμπτη 23 Μαρτίου (Α ́ Φάση), και από την Τρίτη 28 Μαρτίου 2023 έως και την Τετάρτη 12
Απριλίου 2023 (Β ́ Φάση) ή μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών αν αυτές ολοκληρωθούν
νωρίτερα.
Το πρόγραμμα των προσωρινών ρυθμίσεων κυκλοφορίας για την επισκευή αρμών διαστολής της
γέφυρας 175 AR διαμορφώνεται συνολικά ως εξής:
A/A Γέφυρα Χ.Θ.

Κατεύθυνση
Κυκλοφορίας Προσωρινές Ρυθμίσεις Κυκλοφορίας Χρονική
Διάρκεια

1
175ΑR 415+830 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Φάση Α ́: Μεσαία και Δεξιά Λωρίδα από
χ.θ. 414+850 έως την χ.θ. 416+000

14.03.2023–
23-03-2023

2 Φάση Β ́: Μεσαία και Αριστερή Λωρίδα
από χ.θ. 414+850 έως την χ.θ. 416+000

28.03.2023 –
12.04.2023

Επισημαίνεται ότι, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της Β ́ Φάσης θα πραγματοποιηθούν μετά το πέρας
των εργασιών της Α ́ Φάσης.
Γ. Το Τ.Τ. Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Πιερίας εξουσιοδοτείται για τη λήψη των επιβαλλόμενων
μέτρων αρμοδιότητας του, με προσωπική ευθύνη του κ.κ. Διοικητή μεριμνήσει σε συνεργασία με τη
παραχωρησιούχο εταιρεία για την έγκαιρη τοποθέτηση της απαιτούμενης εργοταξιακής σήμανσης
(πινακίδες κλπ).
Δ. Η «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» οφείλει σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών
να τοποθετεί και να συντηρεί, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, την Πρότυπη Τεχνική
Προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων έργων εντός και εκτός κατοικημένης περιοχής, τα
εγκεκριμένα Εγχειρίδια Λειτουργίας και Συντήρησης, τα Σχέδια Δράσης και την εγκεκριμένη μελέτη,
τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης, φανούς, αντανακλαστικά, προειδοποιητικές και
πληροφοριακές πινακίδες και γενικά να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε να εξασφαλίζεται
με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη της η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας των
οχημάτων στην περιοχή των εκτελούμενων έργων, με ιδιαίτερη μέριμνα κατά τις ώρες και ημέρες που
αναμένεται αυξημένος κυκλοφοριακός φόρτος. Επίσης, ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να ληφθεί για
τον επαρκή φωτισμό των εργοταξιακών χώρων κατά τις νυχτερινές ώρες προβλέποντας κατάλληλες
επιπρόσθετες διατάξεις (παλλόμενα βέλη, αναλάμποντες φανοί κινδύνου) σύμφωνα με τα

εγκεκριμένα εγχειρίδια λειτουργίας, καθώς και την τοποθέτηση, επιπρόσθετα της σήμανσης με
κώνους, φορητών στηθαίων κατάλληλης ικανότητας συγκράτησης των οχημάτων, στις περιπτώσεις
παραμονής μηχανικού εξοπλισμού (οχημάτων, μηχανημάτων κλπ.) εντός της ζώνης εκτέλεσης
εργασιών, σύμφωνα με τις ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ.
Ε. Επισημαίνεται ότι η «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ότι οφείλει να ενημερώνει έγκαιρα
τους χρήστες με κάθε πρόσφορο μέσο (Μ.Μ.Ε., ιστότοπό της, εισπράκτορες διοδίων κλπ.) για την
εκτέλεση των εργασιών και την ύπαρξη των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.
ΣΤ. Κατά τη διάρκεια των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, θα πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα, ώστε
σε κάθε περίπτωση, να εξασφαλίζεται η ομαλή κυκλοφορία. Προς το σκοπό αυτό επισημαίνεται ότι
είναι σκόπιμη η συνεργασία του Τ.Τ. Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Πιερίας με την
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. προκειμένου εκ των προτέρων να ληφθούν όλα τα
ενδεδειγμένα μέτρα σε περίπτωση που εκτιμηθεί ή παρατηρηθεί σημαντική επίπτωση στην ομαλή
διεξαγωγή της κυκλοφορίας στον αυτοκινητόδρομο, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί κατά το δυνατόν η
παρεμπόδιση των χρηστών.

Α Ρ Θ Ρ Ο 2

Από την τοποθέτηση των προβλεπόμενων πληροφοριακών πινακίδων οδικής σήμανσης, καθώς και
τις υποδείξεις – σήματα των Τροχονόμων, οι παραβάτες της Απόφασης αυτής διώκονται και
τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99(Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Α Ρ Θ Ρ Ο 3

Η ισχύς της παρούσας στην εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πιερίας, αρχίζει:
1. Μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας από:
α) τον Διοικητή του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Πιερίας,
β) τον υπεύθυνο για την τοποθέτηση της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης όπως αυτή
προκύπτει από την υποβληθείσα μελέτη και υλοποίησης λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων
κυκλοφοριακής σήμανσης που θα απαιτηθούν και
γ) τον υπεύθυνο της αρμόδιας εταιρείας εκτέλεσης εργασιών.
2. Από τη δημοσίευσή της σύμφωνα με το άρθρο 109 του Κ.Ο.Κ., την ανάρτηση της στο διαδίκτυο,
σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3861/2010 και με την προϋπόθεση τοποθέτησης προαναφερόμενης
κυκλοφοριακής σήμανσης, καθώς και την ύπαρξη τροχονόμων όπου απαιτείται.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Γεώργιος ΚΟΥΚΟΥΣΕΛΑΣ
Αστυνομικός Υποδιευθυντής

Δεν υπάρχουν σχόλια: