6 Μαρτίου 2023

«Δημοσιοποίηση Απόφασης 2 ης Επικαιροποίησης Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου Αιτημάτων Στήριξης για ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» (3 η πρόσκληση) του ΠΑΑ 2014-2020»


Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π. Ε. Πιερίας ενημερώνει τους
Υποψηφίους που κατέθεσαν Φάκελο Υποψηφιότητας για ένταξη στο Πρόγραμμα Εγκατάσταση Νέων
Γεωργών (3 η πρόσκληση, Υπομέτρου 6.1 του ΠΑΑ 2014-2020), ότι έχει ήδη εκδοθεί, η υπ αριθμ
156024(1035)/3-3-2023 Απόφαση 2 ης Επικαιροποίησης Πινάκων Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου αιτημάτων στήριξης προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2014-20 κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022 με Ημερομηνία Έκδοσης 3-3-2023 και ΑΔΑ: ΨΠΒ27ΛΛ- Μ2Ε.

Η ανωτέρω Απόφαση περιλαμβάνει τους παρακάτω Πίνακες:
(α) ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (για τους οποίους δεν απαιτούνται επιπλέον δικαιολογητικά),
(β) ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ για τις οποίες από τον έλεγχο δεν
προέκυψε λόγος απόρριψης, αλλά δεν καλύπτονται από τις διαθέσιμες πιστώσεις, και
(γ) ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ και από τον έλεγχο προέκυψε λόγος
απόρριψης (μη επιλέξιμες αιτήσεις).

Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν εξατομικευμένα για τα αναλυτικά αποτελέσματα
πρέπει να επισκεφθούν, με χρήση των κωδικών τους, την ηλεκτρονική εφαρμογή του Πληροφοριακού
Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) όπου έχει υποβληθεί η αρχική αίτηση στήριξης.
Εφιστάται η προσοχή σχετικά με το δικαίωμα όσων έχουν ενταχθεί στον πίνακα δικαιούχων (πέραν
αυτών που έχουν ήδη ενταχθεί με την πρώτη απόφαση ένταξης και την 1 η τροποποίηση αυτής και έχουν
ήδη πληρωθεί την πρώτη δόση) να υποβάλλουν, εφόσον το επιθυμούν, αίτηση μη ένταξης στο υπομέτρο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της παραπάνω Απόφασης (3-3-2023), ώστε να μην ενταχθούν στο μέτρο και να μην τους καταβληθεί η πρώτη δόση.

Για περισσότερες Πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/ση Αγροτικής
Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Πιερίας (Τμήμα Φυτικής-Ζωικής Παραγωγής – γραφείο 3), και στα
τηλέφωνα των Υπεύθυνων Γεωπόνων:
2351-351-127 Σαμαρτζίδης Χαράλαμπος 2351-351-313 Χριστοδουλάκη Ελένη

H Αν. προϊσταμένη της Δ/νσης
Π. ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: