4 Ιουνίου 2023

«Προσωρινές ρυθμίσεις κυκλοφορίας, λόγω εκτέλεσης ασφαλτικών εργασιών βαριάς συντήρησης με αποκλεισμό μεσαίας & δεξιάς στο Νότιο κλάδο του Αυτοκινητόδρομου Α.Θ.Ε. (κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Αθήνα) από Χ.Θ. 428+920 έως Χ.Θ. 427+100 με ταυτόχρονο αποκλεισμό του κλάδου εξόδου του Α/Κ Ν. Εφέσου.»

                           Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ


Έχοντας υπόψη :
α) Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 2 του Ν.2696/1999 ( ΦΕΚ-Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα
Οδικής Κυκλοφορίας » όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3542/2007 (Α-50).
β) Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση Σύσταση, Οργάνωση και Λειτουργία
υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».
γ) Το υπ’ αριθ. AMSA_YP_6194 από 11-04-2023 έγγραφο της ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ.
δ) Το υπ’ αριθ. ΛΕ/ΜΚ/00/12/24/130003 από 25-04-2023 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών
Μεταφορών Δικτύων/ Γεν. Δ-νσης Συγκ/κων Υποδομών /Δ17
ε) Την υπ’ αριθ. 5014/23/1098519 από 01-06-2023 αναφορά του Τμήματος Τροχαίας
Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Πιερίας με την οποία συνηγορεί για την εκτέλεση των αιτούμενων
εργασιών και την έκδοση Απόφασης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

α π ο β λ έ π ο ν τ ε ς

στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων
ατυχημάτων και για ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α Ρ Θ Ρ Ο 1

Α. Εγκρίνουμε τις παρακάτω προσωρινές ρυθμίσεις κυκλοφορίας, λόγω εκτέλεσης ασφαλτικών
εργασιών βαριάς συντήρησης στο Νότιο κλάδο του Αυτοκινητόδρομου Π.Α.Θ.Ε. (κατεύθυνση
κυκλοφορίας προς Αθήνα) με ταυτόχρονο αποκλεισμό του κλάδου εξόδου του Α/Κ Ν. Εφέσου
ως ακολούθως:
Αποκλεισμός μεσαίας και δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας του αυτοκινητόδρομου στην
κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Αθήνα από τη Χ.Θ. 428+920 έως τη Χ.Θ. 427+100, με
ταυτόχρονο αποκλεισμό του κλάδου εξόδου του Α/Κ Ν. Εφέσου στην κατεύθυνση προς
Αθήνα, με εφαρμογή του τυπικού σχεδίου 3-ΜΔ (Σήμανση Έργων Μακράς Διάρκειας –
Αποκλεισμός Μεσαίας & Δεξιάς Λωρίδας) και του τυπικού σχεδίου 5-4β (Ειδική Περίπτωση
Προσωρινής Σήμανσης – Αποκλεισμός κλάδου εξόδου και Δεξιάς Λωρίδας).

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την εκτέλεση των εργασιών θα είναι μακράς διάρκειας και θα
ισχύουν καθ’ όλο το 24ωρο.
Οι προαναφερόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν από τη Τετάρτη 07
Ιουνίου 2023 έως και την Πέμπτη 15 Ιουνίου 2023 ή νωρίτερα σε περίπτωση ολοκλήρωσης
των εργασιών.

Β. Η «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε», οφείλει σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των
εργασιών, να τοποθετεί και να συντηρεί σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, την Πρότυπη
Τεχνική Προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων έργων εντός και εκτός κατοικημένης περιοχής
και τα Εγχειρίδια Λειτουργίας, τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης, φανούς, αντανακλαστικά,
προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες και γενικά να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο
μέτρο, ώστε να εξασφαλίζεται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη της, η ομαλή και ασφαλής
διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων. Επίσης, ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να ληφθεί για
τον επαρκή φωτισμό των εργοταξιακών χώρων κατά τις νυχτερινές ώρες, καθώς και την
τοποθέτηση, επιπρόσθετα της σήμανσης με κώνους, φορητών στηθαίων κατάλληλης ικανότητας
συγκράτησης των οχημάτων, στις περιπτώσεις παραμονής μηχανικού εξοπλισμού (οχημάτων,
μηχανημάτων κλπ) εντός της ζώνης εκτέλεσης εργασιών ,σύμφωνα με τις ΟΜΟΕ –ΣΕΕΟ.
Γ. Περαιτέρω η «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε» επισημαίνεται ότι οφείλει να ενημερώνει
έγκαιρα τους χρήστες με κάθε πρόσφορο μέσο (ΜΜΕ ,ιστότοπο, εισπράκτορες διοδίων κλπ) για
την εκτέλεση εργασιών και την ύπαρξη των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.
Δ. Κατά τη διάρκεια των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, θα πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα, ώστε
σε κάθε περίπτωση, να εξασφαλίζεται η ομαλή κυκλοφορία. Προς το σκοπό αυτό επισημαίνεται
ότι είναι σκόπιμη η συνεργασία του Τ.Τ. Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Πιερίας με την
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. προκειμένου εκ των προτέρων να ληφθούν όλα τα
ενδεδειγμένα μέτρα σε περίπτωση που εκτιμηθεί ή παρατηρηθεί σημαντική επίπτωση στην
ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας στον αυτοκινητόδρομο, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί κατά το
δυνατόν η παρεμπόδιση των χρηστών.
Ε. Το Τμ. Τροχαίας Τροχαίας Αυτ/μων Π.Α.Θ.Ε. Πιερίας, εξουσιοδοτείται για τη λήψη των
επιβαλλόμενων μέτρων αρμοδιότητας του, με προσωπική ευθύνη του κ.κ. Διοικητή μεριμνήσει
σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία για την έγκαιρη τοποθέτηση της απαιτούμενης
εργοταξιακής σήμανσης (πινακίδες κλπ) κατά μήκος του εναλλακτικού δρομολογίου, σημεία
εκτροπών κλπ.

Α Ρ Θ Ρ Ο 2

Από την τοποθέτηση των προβλεπόμενων πληροφοριακών πινακίδων οδικής σήμανσης, καθώς και
τις υποδείξεις – σήματα των Τροχονόμων, οι παραβάτες της Απόφασης αυτής διώκονται και
τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99(Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Α Ρ Θ Ρ Ο 3

Η ισχύς της παρούσας στην εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πιερίας, αρχίζει:
1. Μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας από:
α) τον Διοικητή του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε Πιερίας,
β) του υπευθύνου για την τοποθέτηση της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης, όπως
αυτή προκύπτει από την υποβληθείσα μελέτη και υλοποίησης λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων
κυκλοφοριακής σήμανσης που θα απαιτηθούν και
γ) του υπευθύνου της αρμόδιας εταιρείας εκτέλεσης εργασιών, καθώς και

2. Από τη δημοσίευσή της σύμφωνα με το άρθρο 109 του Κ.Ο.Κ., την ανάρτηση της στο
διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3861/2010 και με την προϋπόθεση τοποθέτησης
προαναφερόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης, καθώς και την ύπαρξη τροχονόμων όπου
απαιτείται.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Γεώργιος ΚΟΥΚΟΥΣΕΛΑΣ
Αστυνομικός Υποδιευθυντής

Δεν υπάρχουν σχόλια: