1 Ιουλίου 2023

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΚαλείσθε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, που θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στις
5 Ιουλίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, για λήψη
απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος
Εισηγητής: Ιωάννης Συμεωνίδης, αντιδήμαρχος
2.
Απαλλαγή τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού σε κτίσματα εκτός σχεδίου πόλεως στα οποία δεν
παρέχονται υπηρεσίες
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
3. Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος

4.
Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης με αριθ. πρωτ. οικ. 23976/9-8-
2021 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Κατερίνης και της εταιρείας ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΕ για
την «Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Κατερίνης»
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος

5.
Έγκρισης σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας - Π.Ε.
Πιερίας και του Δήμου Κατερίνης για το έργο «Ανακαίνιση επισκευή γηπέδου Μοσχοχωρίου» (80/2022
μελέτη) και ορισμός δύο (2) εκπροσώπων του Δήμου, εκ των οποίων ο ένας ορίζεται πρόεδρος, και τους
αναπληρωτές τους στην Κοινή Τριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης
Εισηγητής: Ιωάννης Συμεωνίδης, αντιδήμαρχος

6.
Έγκρισης σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας - Π.Ε.
Πιερίας και του Δήμου Κατερίνης για το έργο «Βελτίωση εγκαταστάσεων κτίσματος Κοινότητας Νέας
Τραπεζούντας Δήμου Κατερίνης» (77/2022 μελέτη) και ορισμός δύο (2) εκπροσώπων του Δήμου, εκ των
οποίων ο ένας ορίζεται πρόεδρος, και τους αναπληρωτές τους στην Κοινή Τριμελή Επιτροπή
Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης
Εισηγητής: Ιωάννης Συμεωνίδης, αντιδήμαρχος
7. Έγκρισης σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας - Π.Ε.
Πιερίας και του Δήμου Κατερίνης του έργου «Ανάπλαση της πλατείας του οικισμού “Πέτρας (Λόκοβης)” της
Κοινότητας Φωτεινών του Δήμου Κατερίνης» και ορισμός δύο (2) εκπροσώπων του Δήμου, εκ των οποίων ο
ένας ορίζεται πρόεδρος, και τους αναπληρωτές τους στην Κοινή Τριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης της
Προγραμματικής Σύμβασης

ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - MUNICIPALITY of KATERINI 2
Εισηγητής: Ιωάννης Συμεωνίδης, αντιδήμαρχος

8.
Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1 ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου
«Επείγουσες εργασίες προστασίας κτισμάτων από τη διάβρωση των ακτών στην Τ.Κ. Παραλίας στα
πλαίσια του έργου Αντιπλημμυρική προστασία, ανάπλαση, ανάδειξη Κοινότητας Παραλίας» (5/2023 μελέτη)
Εισηγητής: Ιωάννης Συμεωνίδης, αντιδήμαρχος
9. Τροποποίηση ΣΑΤΑ έτους 2023
Εισηγητής: Ιωάννης Συμεωνίδης, αντιδήμαρχος

10.
Ορισμός επιτροπής παραλαβής έργου «Αποκατάσταση αρδευτικής υδρογεώτρησης lf2007, τοποθεσία
Μπρούσκλο, Τ.Κ. Λόφου, Δ.Ε. Πέτρας» στο πλαίσιο του έργου «Βελτίωση αρδευτικών υποδομών Δ.Ε.
Κορινού, Παραλίας, Πέτρας, Πιερίων έτους 2023»
Εισηγητής: Ιωάννης Συμεωνίδης, αντιδήμαρχος

11.
Έγκριση του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης και σύναψης αυτής μεταξύ του Δήμου Κατερίνης και της
Πιερικής Αναπτυξιακής Α.ΑΕ. ΟΤΑ για την πρόσκληση ΑΤ06 με τίτλο «Αστική αναζωογόνηση» για την
ωρίμανση της μελέτης του έργου, με τίτλο «Παρεμβάσεις βελτίωσης αστικού περιβάλλοντος στην
Πολεοδομική Ενότητα Σιδηροδρομικού Σταθμού Δήμου Κατερίνης»
Εισηγητής: Δημήτριος Μορφακίδης, αντιδήμαρχος

12.
Έγκριση του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης και σύναψης αυτής μεταξύ του Δήμου Κατερίνης και της
Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Α.Ε. ΟΤΑ για την πρόσκληση ΑΤ06 με τίτλο «Αστική αναζωογόνηση» για την
ωρίμανση της μελέτης του Έργου με τίτλο «Κατασκευή διώροφου υπόγειου χώρου στάθμευσης με
ανάπλαση του υπαίθριου χώρου άνωθεν αυτού στην πλατεία Δημοκρατίας του Δήμου Κατερίνης»
Εισηγητής: Δημήτριος Μορφακίδης, αντιδήμαρχος

13.
Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα, της 1ης ΣΣΕ, του 1ου ΠΚΤΤΝΜΕ και του 1ου Πρωτοκόλλου
εξακρίβωσης κόστους του έργου «Ανάπλαση Λεωφόρου Στρατού στην Κοινότητα Παραλίας της Δ.Ε.
Παραλίας του Δήμου Κατερίνης» (69/2020 μελέτη)
Εισηγητής: Δημήτριος Μορφακίδης, αντιδήμαρχος
14.
Έγκριση σύνταξης συμβολαίου για τη μεταβίβαση κυριότητας εκποιηθέντος οικοπέδου, δυνάμει της με αριθ.
110/1995 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος
15. Έγκριση παράτασης μίσθωσης δημοτικού ακινήτου
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος

16.
Έγκριση πρακτικών παραλαβής και πιστοποίηση παραδοτέων 2ου προγράμματος και ολοκλήρωσης
φυσικού αντικειμένου της υπηρεσίας «Ανάπτυξη δεξιοτήτων ανέργων στην περιοχή παρέμβασης της
Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Κατερίνης» Κωδικός ΟΠΣ 5066578, 1ο πρόγραμμα
κατάρτισης
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος
17. Άρση κυκλοφορίας οχημάτων Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Γεώργιος Κυριακίδης, αντιδήμαρχος
18. Έγκριση της διαδικασίας για απευθείας αγορά ακινήτου, ύστερα από εισήγηση της ΕΠΖ
Εισηγητής: Γεώργιος Νταντάμης, αντιδήμαρχος και πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.
19.
Χορήγηση άδειας τομής - εκσκαφής του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού Δικτύου ύδρευσης Δ.Κ
Κορινού», ύστερα από εισήγηση της ΕΠΖ
Εισηγητής: Γεώργιος Νταντάμης, αντιδήμαρχος και πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.
20. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Κατερίνης
Εισηγητής: Γεώργιος Νταντάμης, αντιδήμαρχος και πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.

21.
Έγκριση της 3/2023 απόφασης της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Κατερίνης
με θέμα «Αναμόρφωση προϋπολογισμού προγράμματος Τουριστικής Προβολής του Δήμου Κατερίνης για το
έτος 2023»
Εισηγητής: Μαρία Τερζίδου, πρόεδρος Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής

ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - MUNICIPALITY of KATERINI 3
22.
Έγκριση της 19/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης «Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2022»
Εισηγητής: Παρθένα Μακρίδου
23. Παραχώρηση σχολικών χώρων σε φορείς και συλλόγους, ύστερα από εισήγηση της ΔΕΠ
Εισηγητής: Ιωάννης Μπεϊνάς, πρόεδρος της ΔΕΠ
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Νικόλαος Κατανάς

Δεν υπάρχουν σχόλια: