6 Νοεμβρίου 2023

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ε.Ο. Κατερίνης – Ελασσόνας, την 11 & 12 Νοεμβρίου 2023, λόγω τέλεσης αγώνα αυτοκινήτου με την επωνυμία «7η Ανάβαση Ελασσόνας»

 «Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ε.Ο. Κατερίνης – Ελασσόνας,
την 11 & 12 Νοεμβρίου 2023, λόγω τέλεσης αγώνα αυτοκινήτου με την
επωνυμία «7η Ανάβαση Ελασσόνας».
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ


Έχοντας υπόψη :
α) Τις διατάξεις των άρθρων 49 & 52 παρ. 2 του Ν.2696/1999 (Φ.Ε.Κ.-Α-57) όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 του Ν.4313/2014 (τ. Α ́ ΦΕΚ261/17-12-2014) « Περί
κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ».
β) Την υπ’ αριθ. 2501/18/97-α ́ από 06-11-2023 Απόφαση της Δ/νσης Αστυνομίας
Λάρισας.
δ) Την υπ’ αριθ. 2501/10A/23/17-α ́ από 06-11-2023 αναφορά του Τμήματος Τροχαίας
Κατερίνης, με την οποία συνηγορεί για την τέλεση του αγώνα αυτοκινήτου και την έκδοση
Απόφασης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων .
και

αποβλέποντες στην ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα αυτοκινήτου ,την εύρυθμη κυκλοφορία
των οχημάτων και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

α. Διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην Ε.Ο. Κατερίνης –Ελασσόνας με
κατεύθυνση προς Ελασσόνα για το Σάββατο 11-11-2023 και κατά τις ώρες 10:00 έως
17:00 & την Κυριακή 12-11-2023 και κατά τις ώρες από 10:00 έως 16:00 .
β. Κατά τη διάρκεια της απαγόρευσης η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από
εναλλακτικές διαδρομές, ως ακολούθως:

 Κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Ελασσόνα:

Όλα τα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, φορτηγά και λεωφορεία με προορισμό την πόλη της Ελασσόνας
θα κινούνται στην Π.Α.Θ.Ε. ή στην Π.Ε.Ο. Ευαγγελισμού - Λεπτοκαρυάς και μέσω του
Ανισόπεδου Κόμβου Γυρτώνης και της Δημοτικής οδού Τυρνάβου – Αμπελώνας–
Γυρτώνης, θα εισέρχονται στην Ν.Ε.Ο. Λάρισας – Κοζάνης και θα κατευθύνονται στην
Ελασσόνα.
2.Οι διοργανωτές, υποχρεούνται καθ’ όλη τη διάρκεια τέλεσης του εν λόγω αγώνα να
τοποθετούν και να συντηρούν την οδική σήμανση, τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης
αντανακλαστικά προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες, σύμφωνα με την
ισχύουσα Νομοθεσία και γενικά να λαμβάνουν κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε να
εξασφαλίζεται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη τους η ομαλή και ασφαλής

διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή τέλεσης εν λόγω
αγώνα.
3.Η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, Δ.Α. Λάρισας & Δ.Α. Ημαθίας, παρακαλούνται για
την ενημέρωσή τους .
4.Το Τ.Τ. Κατερίνης εξουσιοδοτείται για τη λήψη των επιβαλλόμενων μέτρων αρμοδιότητος
του, με προσωπική ευθύνη του Διοικητή της Υπηρεσίας.
5.Προϊστάμενες Υπηρεσίες, κοινοποιείται η παρούσα (υ.τ.α.) με την παράκληση όπως
ενημερωθούν.
6.Λοιπές Υπηρεσίες ,στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα παρακαλούνται για ενημέρωση τους.
7. Η ισχύς της παρούσας στην εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας
Πιερίας, αρχίζει:
α).Μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας από:
 τον Διοικητή του Τμήματος Τροχαίας Κατερίνης για την ύπαρξη τροχονόμων όπου
απαιτείται.
 του υπευθύνου για την τοποθέτηση των πινακίδων οδικής σήμανσης
(ΔΙΠΑΔ/οικ.502/09-07-2003 Υ.Α. (Β/946/2003) όπως αυτή προκύπτει από την
υποβληθείσα μελέτη και υλοποίησης λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής
σήμανσης που θα απαιτηθούν και
β). Από τη δημοσίευσή της σύμφωνα με το άρθρο 109 του Κ.Ο.Κ., την ανάρτηση της στο
διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3861/2010, οι δε παραβάτες αυτής διώκονται
και τιμωρούνται , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/1999 (Α-57) «Περί κυρώσεως του
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας » όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4313/2014(Α-261).

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Γεώργιος ΚΟΥΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: