12 Ιανουαρίου 2024

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ


 Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, που θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στις 15 Ιανουαρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του ν. 5056/2023, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.
Ορισμός μελών του διοικητικού συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης ; Αποχέτευσης
Κατερίνης (ΔΕΥΑΚ) και ορισμός Προέδρου
Εισηγητής: Ευαγγελία Διαμαντοπούλου, αντιδήμαρχος
2.
Ορισμός μελών του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ του Δήμου «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Κατερίνης» και εκλογή προέδρου – αντιπροέδρου”
Εισηγητής: Ευαγγελία Διαμαντοπούλου, αντιδήμαρχος
3.
Ορισμός μελών του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ του Δήμου «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Κατερίνης» και εκλογή προέδρου – αντιπροέδρου”
Εισηγητής: Ευαγγελία Διαμαντοπούλου, αντιδήμαρχος
4. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Ευαγγελία Διαμαντοπούλου, αντιδήμαρχος
5.
Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στη Γενική Συνέλευση της Α.Ε. «Δημοτικά Πάρκινγκ Δήμου Κατερίνης
Κοινή Α.Ε. ΟΤΑ» με την επωνυμία «ΠΟΛΙΣ Κοινή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ»
Εισηγητής: Ευαγγελία Διαμαντοπούλου, αντιδήμαρχος
6. Σύσταση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας
Εισηγητής: Ευαγγελία Διαμαντοπούλου, αντιδήμαρχος
7.
Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων του άρθρου
32 του Ν. 1080/80
Εισηγητής: Ευαγγελία Διαμαντοπούλου, αντιδήμαρχος
8.
Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών για την εκποίηση, εκμίσθωση, αγορά και μίσθωση
πραγμάτων Δήμου Κατερίνης έτους 2024
Εισηγητής: Ευαγγελία Διαμαντοπούλου, αντιδήμαρχος
9. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής εκτίμησης και καταμέτρησης ακινήτων
Εισηγητής: Ευαγγελία Διαμαντοπούλου, αντιδήμαρχος
10. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Κατερίνης στη Γενική Συνέλευση των μετόχων και στο Διοικητικό

ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - MUNICIPALITY of KATERINI 2
Συμβούλιο της Χιονοδρομικό Κέντρο Ελατοχωρίου Α.Ε.
Εισηγητής: Ευαγγελία Διαμαντοπούλου, αντιδήμαρχος
11.
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Κατερίνης και αναπληρωτή αυτού στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της
Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε. Ο.Τ.Α.
Εισηγητής: Ευαγγελία Διαμαντοπούλου, αντιδήμαρχος
12.
Εκλογή αντιπροσώπων Δήμου Κατερίνης για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας
Εισηγητής: Ευαγγελία Διαμαντοπούλου, αντιδήμαρχος
13.
Ορισμός των διαχειριστών αιρετών και υπαλλήλων της διαδικτυακής πλατφόρμας επικοινωνίας και
τηλεσυνεργασίας (katerini.e-meeting.gr) για το δημοτικό συμβούλιο και άλλα συλλογικά όργανα του Δήμου
Εισηγητής: Ευαγγελία Διαμαντοπούλου, αντιδήμαρχος
14. Έγκριση περιεχομένου προκήρυξης για την επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της επιχείρησης
Εισηγητής: Ευαγγελία Διαμαντοπούλου, αντιδήμαρχος
15. Ορισμός εκπροσώπου για την επιτροπή πρόσληψης δικηγόρων με έμμισθη εντολή στο Δήμο Κατερίνης
Εισηγητής: Ευαγγελία Διαμαντοπούλου, αντιδήμαρχος
16. Έγκριση μεταστέγασης του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ 0253) του Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Ανέστης Μυστρίδης, αντιδήμαρχος
17. Έγκριση εκμίσθωσης με δημοπρασία δημοτικού ακινήτου στον οικισμό Χράνης Κοινότητας Κατερίνης
Εισηγητής: Θωμάς Αναστασιάδης, αντιδήμαρχος
18.
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης κατά δύο μήνες του έργου «Βελτίωση αρδευτικών
υποδομών Δ.Ε. Κατερίνης έτους 2023» (74/2023 μελέτη)
Εισηγητής: Χαράλαμπος Οφίδης, αντιδήμαρχος

19.
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης κατά τρεις (3) μήνες του υποέργου “«ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» [Εγκατάσταση ηλεκτρονικού εξοπλισμού και
κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων με μίσθωση (προμήθεια και τοποθέτηση)]” (122/2022 μελέτη)
Εισηγητής: Χαράλαμπος Οφίδης, αντιδήμαρχος
20.
Εισήγηση για έγκριση του 1ου και Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Βελτίωση
Αρδευτικών Υποδομών Δ.Ε. Κατερίνης έτους 2023» (74/2023 μελέτη)
Εισηγητής: Χαράλαμπος Οφίδης, αντιδήμαρχος
21. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Κατερίνης
Εισηγητής: Χαράλαμπος Οφίδης, αντιδήμαρχος

22.
Λύση της σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη που αφορά την πράξη τακτοποίησης-
αναλογισμού των εμπλεκόμενων ιδιοκτησιών στις παρακάτω οδούς και στα παρακάτω οικοδομικά
τετράγωνα του Δήμου Κατερίνης»
Εισηγητής: Παναγιώτης Ιορδανίδης, αντιδήμαρχος

23.
Συγκρότηση επιτροπών: α) παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών και β) παραλαβής
του αντικειμένου συμβάσεων παροχής υπηρεσιών για όλες τις δομές που περιήλθαν στο Δήμο με την
κατάργηση των νομικών προσώπων ΟΠΠΑΠ και ΔΗΚΕΔΗΚ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016
όπως ισχύουν
Εισηγητής: Νικόλαος Τσιαμπέρας, αντιδήμαρχος
24. Καθορισμός - επιβολή τελών άρδευσης στο Δήμο Κατερίνης έτους 2024
Εισηγητής: Νικόλαος Τσιαμπέρας, αντιδήμαρχος
25.
Καθορισμός τελών καθαριότητας - φωτισμού και φόρου του άρθρου 10 του ν. 1080/80 στο Δήμο Κατερίνης
έτους 2024
Εισηγητής: Νικόλαος Τσιαμπέρας, αντιδήμαρχος
26. Καθορισμός ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους χρήσης λαϊκών αγορών στο Δήμο Κατερίνης έτους 2024
Εισηγητής: Νικόλαος Τσιαμπέρας, αντιδήμαρχος

ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - MUNICIPALITY of KATERINI 3
27. Κατάρτιση και ψήφιση τεχνικού προγράμματος Δήμου Κατερίνης έτους 2024
Εισηγητής: Χαράλαμπος Οφίδης, αντιδήμαρχος

28.
Λήψη απόφασης στο πλαίσιο του Προγράμματος για την χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Συνέχιση
λειτουργίας συμβουλευτικού κέντρου υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Κατερίνης» με κωδικό
ΟΠΣ 6001954 & κωδικό ενάριθμου ΣΑ ΠΔΕ 2023ΕΠ00870078, Κεντρικής Μακεδονίας 2021-2027 για: α)
άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού του ανωτέρω έργου και ορισμό υπόλογου για τη διαχείρισή του, β)
ορισμό χρηματοπιστωτικού ιδρύματος για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού του Δήμου Κατερίνης για το
ανωτέρω έργο, γ) ορισμό αρμόδιου υπαλλήλου για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες του ανοίγματος του
παραπάνω λογαριασμού για το ανωτέρω έργο
Εισηγητής: Σάββας Καρυπίδης, αντιδήμαρχος

29.
Λήψη απόφασης στο πλαίσιο του Προγράμματος για την χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Συνέχιση
παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας από το κοινωνικό ιατρείο του Δήμου Κατερίνης» με
κωδικό ΟΠΣ 6001352 & κωδικό ενάριθμου ΣΑ ΠΔΕ 2023ΕΠ00870024, Κεντρικής Μακεδονίας 2021-2027
για: α) άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού του ανωτέρω έργου και ορισμό υπόλογου για τη διαχείρισή του, β)
ορισμό χρηματοπιστωτικού ιδρύματος για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού του Δήμου Κατερίνης για το
ανωτέρω έργο, γ) ορισμό αρμόδιου υπαλλήλου για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες του ανοίγματος του
παραπάνω λογαριασμού για το ανωτέρω έργο
Εισηγητής: Σάββας Καρυπίδης, αντιδήμαρχος

30.
Λήψη απόφασης, στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ για το έργο: Inclusion-InSport-InSociety -
Heroes of Local Responsible Sport Enterprises - Integrating people with disabilities into society through
everyday sport using innovative sports software (Συμπερίληψη – Στον Αθλητισμό – Στην Κοινωνία - Ήρωες
των Αθλητικών Επιχειρήσεων Τοπικής Ευθύνης - Ενσωμάτωση ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία μέσω
του καθημερινού αθλητισμού χρησιμοποιώντας καινοτόμο λογισμικό αθλητισμού) με ακρωνύμιο: 3IN -
Heroes of LRSE, για: α) Το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού του ως άνω έργου και τον ορισμό υπολόγου
για τη διαχείρισή του, β) Τον ορισμό χρηματοπιστωτικού ιδρύματος για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού
του Δήμου Κατερίνης για το ως άνω έργο, γ) Τον ορισμό αρμόδιου υπάλληλου για όλες τις απαιτούμενες
ενέργειες του ανοίγματος του παραπάνω λογαριασμού για το ως άνω έργο, δ) Τον ορισμό ως διαχειριστή
του έργου (υπολόγου) τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κατερίνης, ε) Τον ορισμό ομάδας έργου
και στ) Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για περαιτέρω ενέργειες
Εισηγητής: Ευθύμιος Τσίρκος, εντεταλμένος σύμβουλος
31. Παραχώρηση τάφου στο Β΄ Κοιμητήριο Κατερίνης για 40 χρόνια
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Τσιουκάνης, αντιδήμαρχος

Δεν υπάρχουν σχόλια: