21 Ιανουαρίου 2024

«Άρση προσωρινών ρυθμίσεων κυκλοφορίας επί του Αυτοκινητόδρομου Α.Θ.Ε., λόγω δυσμενών καιρικών φαινομένων».


 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

1. Έχοντας υπόψη:
α)

β)
γ)
Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ Α-57) «Περί κυρώσεως του
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3542/2007 (Α-50),
όπως τροπ. και ισχύει.
Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2017 «Αναδιάταξη- Αναδιοργάνωση- Σύσταση και
Λειτουργία Περιφερειακών Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».
Υπ’ αριθ. 2501/10/3-γ ́ από 20-01-2024 Απόφαση μας.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
ΆΡΘΡΟ 1

- Tην άρση της προσωρινής επιβολής του μέτρου απαγόρευσης κυκλοφορίας παντός
είδους βαρέως οχήματος μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων στις δύο
κατευθύνσεις κυκλοφορίας της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Θεσσαλονίκης, στο τμήμα από τη Χ/Θ
471+481 (όρια με Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης) μέχρι τον Βόρειο Α/Κ Κατερίνης
Χ/Θ 438+507, που είχε ορισθεί με την ανωτέρω (γ) σχετική Απόφαση μας, από την
08.30 ώρα της σήμερον (21-01-2024) λόγω ύφεσης των δυσμενών καιρικών
φαινομένων και εξομάλυνσης των κυκλοφοριακών συνθηκών στο υπόψη οδικό τμήμα.
- Οι προϊστάμενες μας Υπηρεσίες και λοιπές Υπηρεσίες στις οποίες κοινοποιείται η
παρούσα , παρακαλούνται για την ενημέρωση τους.
ΑΡΘΡΟ 2

- Η ισχύς της Απόφασης αυτής, αρχίζει από την δημοσίευση της σύμφωνα με το άρθρο
109 του Κ.Ο.Κ. την ανάρτηση της στο διαδίκτυο σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.
3861/2010.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Γεώργιος ΚΟΥΚΟΥΣΕΛΑΣ
Αστυνομικός Διευθυντής

Δεν υπάρχουν σχόλια: