28 Φεβρουαρίου 2024

«Παράταση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, λόγω συνέχισης εκτέλεσης εργασιών στη Σήραγγα Τ4 (Τεχνικό Υπογειοποίησης Κατερίνης) επί του Αυτοκινητόδρομου Α.Θ.Ε.»

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ


Έχοντας υπόψη :
α) Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 2 του Ν.2696/1999 ( ΦΕΚ-Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας » όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3542/2007 (Α-50).
β) Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση Σύσταση, Οργάνωση και Λειτουργία υπηρεσιών
Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».
γ) Η υπ’ αριθ. 2501/10/3-κζ ́ από 30-01-2024 Απόφαση μας.
δ) Το υπ’ αριθ. AMSA_YP_6602 από 22-02-2024 έγγραφο της ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ.
ε) Το υπ’ αριθ. ΛΕ/ΜΚ/00/12/24/57981 από 26-02-2024 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών Δικτύων/
Γεν. Δ-νσης Συγκ/κων Υποδομών /Δ17.
στ) Την υπ’ αριθ. 5014/24/412193 & 2501/10Α/23/20-ι ́ από 27-02-2024 αναφορών του Τμήματος Τροχαίας
Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Πιερίας και Τμήματος Τροχαίας Κατερίνης αντίστοιχα, με τις οποίες συνηγορούν
για την συνέχιση εκτέλεσης εργασιών και την έκδοση Απόφασης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

α π ο β λ έ π ο ν τ ε ς

στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και για
ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Α Ρ Θ Ρ Ο 1

Α. Την παράταση ισχύος της (γ) σχετικής Απόφασης μας και των προσωρινών ρυθμίσεων κυκλοφορίας για τις κύριες
εργασίες στη Σήραγγα Τ4 (Τεχνικό Υπογειοποίησης Κατερίνης) για την αναβάθμιση της Σήραγγας ως προς το Β ́
Στάδιο (Β1 Φάση) έως και την Κυριακή (31-03-2024) ή νωρίτερα σε περίπτωση ολοκλήρωσης των εργασιών.
Β. Η «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε», οφείλει σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών, να τοποθετεί
και να συντηρεί σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, την Πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή σήμανσης
εκτελούμενων έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών, τα εγκεκριμένα εγχειρίδια Λειτουργίας και
Συντήρησης, τα Σχέδια Δράσης και την εγκεκριμένη Μελέτη, τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης, φανούς,
αντανακλαστικά, προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες και γενικά να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο,

ώστε να εξασφαλίζεται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη της, η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της
κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή των εκτελούμενων έργων, με ιδιαίτερη μέριμνα κατά τις ώρες και
ημέρες που αναμένεται αυξημένος κυκλοφοριακός φόρτος. Επίσης ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να ληφθεί για τον
επαρκή φωτισμό των εργοταξιακών χώρων κατά τις νυχτερινές ώρες, προβλέποντας κατάλληλες επιπρόσθετες
διατάξεις (παλλόμενα βέλη, αναλάμποντες φανοί κινδύνου) σύμφωνα με τα εγκεκριμένα εγχειρίδια λειτουργίας,
καθώς και την τοποθέτηση επιπρόσθετα της σήμανσης με κώνους, φορητών στηθαίων κατάλληλης ικανότητας
συγκράτησης των οχημάτων, στις περιπτώσεις παραμονής μηχανικού εξοπλισμού (οχημάτων, μηχανημάτων κλπ)
εντός της ζώνης εκτέλεσης εργασιών σύμφωνα με τις ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ.
Γ. Περαιτέρω στην «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε» επισημαίνεται ότι οφείλει να ενημερώνει έγκαιρα τους
χρήστες με κάθε πρόσφορο μέσο (ΜΜΕ, ιστότοπο, εισπράκτορες διοδίων κλπ) για την ισχύ των κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων.
Δ. Κατά τη διάρκεια των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, θα πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα, ώστε σε κάθε
περίπτωση, να εξασφαλίζεται η ομαλή κυκλοφορία. Προς το σκοπό αυτό επισημαίνεται ότι είναι σκόπιμη η
συνεργασία του Τ.Τ. Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Πιερίας με την ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.
προκειμένου εκ των προτέρων να ληφθούν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα σε περίπτωση που εκτιμηθεί ή
παρατηρηθεί σημαντική επίπτωση στην ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας στον αυτοκινητόδρομο, έτσι ώστε να
ελαχιστοποιηθεί κατά το δυνατόν η παρεμπόδιση των χρηστών.
Ε. Το Τμήμα Τροχαίας Αυτ/μων Π.Α.Θ.Ε. Πιερίας, εξουσιοδοτούνται για τη λήψη των επιβαλλόμενων μέτρων
αρμοδιότητας του, με προσωπική ευθύνη του κ.κ. Διοικητή μεριμνήσει σε συνεργασία με την αρμόδια εταιρεία για
την έγκαιρη τοποθέτηση της απαιτούμενης εργοταξιακής σήμανσης (πινακίδες κλπ) κατά μήκος του εναλλακτικού
δρομολογίου, σημεία εκτροπών κλπ.
ΣΤ. Κατά τα λοιπά ισχύει η (γ) σχετική Απόφαση μας.

Α Ρ Θ Ρ Ο 2

Οι παραβάσεις της παρούσης Απόφασης διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
4,5,9,52,103 και 104 του Ν. 2696/1999 «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκαν
με το Ν. 3542/2007 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ.»
Α Ρ Θ Ρ Ο 3

Η ισχύς της παρούσας στην εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πιερίας, αρχίζει:
1. Μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας από:
α) τον Διοικητή του Τμήματος Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε Πιερίας,
β) του υπευθύνου για την τοποθέτηση της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης, όπως αυτή προκύπτει από
την υποβληθείσα μελέτη και υλοποίησης λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης που θα
απαιτηθούν και
γ) του υπευθύνου της αρμόδιας εταιρείας εκτέλεσης εργασιών, καθώς και

2. Από τη δημοσίευσή της σύμφωνα με το άρθρο 109 του Κ.Ο.Κ., την ανάρτηση της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με
το άρθρο 4 του Ν. 3861/2010 και με την προϋπόθεση τοποθέτησης προαναφερόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης,
καθώς και την ύπαρξη τροχονόμων όπου απαιτείται.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Γεώργιος ΚΟΥΚΟΥΣΕΛΑΣ
Αστυνομικός Διευθυντής

Δεν υπάρχουν σχόλια: